YOMEDIA

Đề thi kết thúc học phần môn Xác suất & Thống kê - Đề 3

60 phút 2 câu 0 lượt thi
ATNETWORK

Câu hỏi Tự luận (2 câu):

 

 • Câu 1: Mã câu hỏi: 102573

  Cho biến cố A và B thỏa : P(A)=0,23 và \(P(A \cup B) = 0,52\).Tính

  \(P(B|\overline A )\)

  Xem đáp án
 • Câu 2: Mã câu hỏi: 102576

  Một nhà máy có 3 phân xưởng sản xuất. Trong đó phân xưởng 1 và 2 cung cấp lần lượt 30%, 45% sản phẩm. Tỉ lệ chính phẩm của phân xưởng 1, 2, 3 tương ứng là 0,9; 0,95; 0,85. Lấy ngẫu nhiên 1 sản phẩm.

  a) Tính xác suất để sản phẩm đó là chính phẩm;

  b) Biết rằng sản phẩm lấy được nói trên là phế phẩm. Tính xác suất để nó không phải do phân xưởng 3 sản xuất.  

  Xem đáp án
NONE

Đề thi nổi bật tuần

AANETWORK
 

 

ATNETWORK
ON