ON
YOMEDIA

Câu hỏi ôn thi môn Tâm lí học đại cương - Chương 4

90 phút 12 câu 0 lượt thi
VDO.AI
 

Câu hỏi Tự luận (12 câu):

 

 • Câu 1: Mã câu hỏi: 97423

  Cảm giác là gì? Các đặc điểm của cảm giác ?

  Xem đáp án
 • Câu 2: Mã câu hỏi: 97432

   Vai trò của cảm giác là gì?

  Xem đáp án
 • Câu 3: Mã câu hỏi: 97443

  Liệt kê các loại cảm giác? Trình bày 1 trong những loại cảm giác đó?

  Xem đáp án
 • Câu 4: Mã câu hỏi: 97453

  Các quy luật của cảm giác ?

  Xem đáp án
 • Câu 5: Mã câu hỏi: 97457

  Trình bày nội dung của  Quy luật tác động lẫn nhau của cảm giác?

  Xem đáp án
 • Câu 6: Mã câu hỏi: 97462

  Trình bày nội dung của Quy luật thích ứng của cảm giác ?

  Xem đáp án
 • Câu 7: Mã câu hỏi: 97471

  Khái niệm của Tri giác và đặc điểm của tri giác ?

  Xem đáp án
 • Câu 8: Mã câu hỏi: 97477

  Liệt kê các loại của Tri Giác ?

  Xem đáp án
 • Câu 9: Mã câu hỏi: 97482

  Vai trò của Tri giác là gì ? Liệt kê các quy luật của Tri giác?

  Xem đáp án
 • Câu 10: Mã câu hỏi: 97490

  Tư duy là gì? Đặc điểm của tư duy?

  Xem đáp án
 • Câu 11: Mã câu hỏi: 97496

  Liệt kê . các giai ñoạn của một quá trình tư duy ?

  Xem đáp án
 • Câu 12: Mã câu hỏi: 97501

  Ngôn ngữ là gì? Các chức năng cơ bản của ngôn ngữ ?

  Xem đáp án

Đề thi nổi bật tuần

 
 

 

1=>1