YOMEDIA

Câu hỏi ôn thi môn LT Xác suất & Thống kê - Chương 4

60 phút 7 câu 0 lượt thi
ATNETWORK

Câu hỏi Tự luận (7 câu):

 

 • Câu 1: Mã câu hỏi: 102901

  Chiều cao X của các nam sinh viên đại học là biến ngẫu nhiên có phân bố chuẩn với trung bình 163cm và độ lệch chuẩn 3cm. Lấy 80 mẫu của mẫu ngẫu nhiên 25 sinh viên

  a. Tìm kỳ vọng và phương sai của trung bình mẫu.

  b. Có bao nhiêu mẫu trong số 80 mẫu lấy giá trị trung bình trong khoảng từ 161,8 cm đến 163,3 cm.

  c. Có bao nhiêu mẫu trong số 80 mẫu lấy giá trị trung bình nhỏ hơn 161,4 cm.  

  Xem đáp án
 • Câu 2: Mã câu hỏi: 102902

  Gieo 120 lần đồng xu cân đối đồng chất.  
  a. Tính xác suất có khoảng 40% đến 60% lần số mặt sấp xuất hiện.

  b. Tính xác suất tỷ lệ mặt sấp xuất hiện lớn hơn hoặc bằng 5 /8 .

  c. Một nhóm 500 người, mỗi người gieo 120 lần đồng xu cân đối đồng chất. Có bao nhiêu người có kết quả mặt sấp xuất hiện trong khoảng 40% đến 60%.  

  Xem đáp án
 •  
 • Câu 3: Mã câu hỏi: 102903

   Hãy tính giá trị trung bình mẫu \(\overline X \) và phương sai mẫu \(\mathop s\nolimits^2 \)  của mẫu cụ thể có bảng phân bố tần số thực nghiệm sau 

  Xi 21 24 25 26 28 32 34
  Ri 10 20 30 15 10 10 5

   

  Xem đáp án
 • Câu 4: Mã câu hỏi: 102904

  Giả sử biến ngẫu nhiên gốc có phân bố Bernoulli. Chọn mẫu ngẫu nhiên kích thước n=10 . Hãy tính kỳ vọng và phương sai của trung bình mẫu

  Xem đáp án
 • Câu 5: Mã câu hỏi: 102905

  Giả sử biến ngẫu nhiên gốc có phân bố Bernoulli tham số p= 0,5  . Hãy lập mẫu ngẫu nhiên kích thước n= 10,tính xác suất để trung bình mẫu của mẫu ngẫu nhiên này nhận giá trị 0,5

  Xem đáp án
 • Câu 6: Mã câu hỏi: 102906

   Một mẫu cụ thể của biến ngẫu nhiên X như sau: 2 ;  3 ;  2 ;  4 ;  1 ;  4 ;  2 ;  2 ;  3 ;  1  ( n=10 ).

  a. Lập bảng phân bố tần suất.

  b. Xây dựng hàm phân bố thực nghiệm. 
  c. Tính x, ss ,2 . 

  Xem đáp án
 • Câu 7: Mã câu hỏi: 102907

  Theo dõi thời gian và số người hoàn thành một sản phẩm ở hai nhóm công nhân ta có bảng sau:

  Nhom1

  X(phút) 42 44 50 58 60 64
  Ri(số người) 4 5 20 10 8 3

  Nhóm 2

  X(phút) 46 48 51
  Ri(số người ) 2 40 8

   Tính  \(\overline x \) và độ lệch chuẩn mẫu s của hai mẫu cụ thể trên. Cho nhận xét.  

  Xem đáp án
NONE

Đề thi nổi bật tuần

AANETWORK
 

 

ATNETWORK
ON