YOMEDIA

Câu hỏi ôn thi môn LT Xác suất & Thống kê - Chương 2

60 phút 7 câu 0 lượt thi
ATNETWORK

Câu hỏi Tự luận (7 câu):

 

 • Câu 1: Mã câu hỏi: 102819

  Chọn ngẫu nhiên 3 bi từ một túi có 6 bi đen, 4 bi trắng. Gọi X là số bi trắng trong 3 bi vừa chọn thì X là một biến ngẫu nhiên rời rạc. Tìm bảng phân bố xác suất và hàm phân bố xác suất. 

  Xem đáp án
 • Câu 2: Mã câu hỏi: 102820

  Hàm phân bố xác suất của biến ngẫu nhiên liên tục X có dạng

  \(\mathop F\nolimits_x (x) = \left\{ \begin{array}{l}
  0(x < 0)\\
  k\mathop x\nolimits^2 (0 \le x < 1)\\
  1(x \ge 1)
  \end{array} \right.\)

  a. Xác định hệ số k ;

  b. Tìm hàm mật độ xác suất \(\mathop f\nolimits_x (x)\)

  Xem đáp án
 •  
 • Câu 3: Mã câu hỏi: 102821

   Tính kỳ vọng của biến ngẫu nhiên X :

  Chọn ngẫu nhiên 3 bi từ một túi có 6 bi đen, 4 bi trắng. Gọi X là số bi trắng trong 3 bi vừa chọn thì X là một biến ngẫu nhiên rời rạc. Tìm bảng phân bố xác suất và hàm phân bố xác suất

  Xem đáp án
 • Câu 4: Mã câu hỏi: 102822

  Theo thống kê việc một thanh niên 25 tuổi sẽ sống thêm trên một năm có xác suất là 0,992, xác suất để người đó chết trong vòng một năm tới là 0,008 (xem ví dụ 1.10). Một chương trình bảo hiểm kinh doanh bảo hiểm sinh mạng trong 1 năm cho thanh niên độ tuổi 25 với số tiền chi trả 1000 đô la, tiền mua bảo hiểm là 10 đô la. Hỏi lợi nhuận trung bình của công ty bảo hiểm nhận được trên mỗi khách hàng là bao nhiêu? 

  Xem đáp án
 • Câu 5: Mã câu hỏi: 102823

  Chọn ngẫu nhiên 3 bi từ một túi có 6 bi đen, 4 bi trắng. a. Nếu chọn được 1 bi trắng sẽ được thưởng 200$. Gọi Y là số tiền nhận được. Tính kỳ vọng của Y . b. Nếu chọn được 1 bi trắng sẽ được thưởng 200$ và chọn được 1 bi đen sẽ được thưởng 300$. Gọi Z là số tiền nhận được. Tính kỳ vọng của Z . 

  Xem đáp án
 • Câu 6: Mã câu hỏi: 102824

   Tìm trung vị và Mốt của biến ngẫu nhiên rời rạc có bảng phân bố xác suất 

  X 20 21 22 23 24
  P 0,3 0,25 0,18 0,14 0,13
  Xem đáp án
 • Câu 7: Mã câu hỏi: 102825

  Một bưu cục có 10 loại nhật báo khác nhau, xác suất bán hết báo hàng ngày cho mỗi loại là 0,8. Vậy nếu trong một năm với 300 ngày mở cửa thì trung bình có khoảng bao nhiêu ngày bưu cục không bán hết báo. 

  Xem đáp án
NONE

Đề thi nổi bật tuần

AANETWORK
 

 

ATNETWORK
ON