Từ vựng về mặt người - Vocabulary about face


HỌC247 giới thiệu đến các em một số từ vựng diễn tả khuôn mặt người, hi vọng bài học cung cấp cho các em các từ mới làm phong phú vốn từ để sử dụng trong cuộc sống.

Tóm tắt lý thuyết

forehead /ˈfɔː.hed/ - trán

eyelash /ˈaɪ.læʃ/ - lông mi

eye /aɪ/ - mắt

freckle /ˈfrek.l̩/ - tàn nhang

nose /nəʊz/ - mũi

nostril /ˈnɒs.trəl/ - lỗ mũi

lips /lɪps/ - môi

chin /tʃɪn/ - cằm

jaw /dʒɔː/ - quai hàm

dimple /ˈdɪm.pl̩/ - lúm đồng tiền

mole /məʊl/ - nốt ruồi

earlobe /ˈɪə.ləʊb/ - dái tai

ear /ɪər/ - tai

cheekbone /ˈtʃiːk.bəʊn/ - gò má

temple /ˈtem.pl̩/ - thái dương

eyebrow /ˈaɪ.braʊ/ - lông mày

hairline /ˈheə.laɪn/ - đường chẻ tóc, đường viền tóc mọc ở trán

round face /raund feis/ - mặt tròn

oval face /ouvl feis/ - mặt trái xoan

square face /skweə feis/ - mặt vuông

long face /lɔɳ feis/ - mặt dài

thin face /θin feis/ - mặt mỏng quẹt

squarish face /skweəriʃ feis/ - mặt chữ điền

clean - shaven face /kli:n ʃeivn feis/ - mặt nhẵn nhụi

bony face /ˈboʊni feis/ - mặt xương xẩu

weather - beaten face /'weθə bi:tn feis/ - mặt phong sương

funeral face /ˈfju:nərəl feis/ - mặt đưa đám

haggard face /'hægə(r)d feis/ - mặt hốc hác, phờ phạc

beaming face /bi:miη feis/ - mặt rạng rỡ

wrinkled face /'riɳkld feis/ - mặt nhăn nheo

wretched face /'retʃid feis/ - mặt nhăn nhó, cau có

make - up face /meikΛp feis/ - mặt son phấn

arrogant face /'ærəgənt feis/ - mặt hách dịch

disgusting face /dɪs´gʌstɪŋ feis/ - mặt ghê tởm

grave face /greiv feis/ - mặt nghiêm nghị

cunning face /´kʌniη feis/ - mặt gian xảo

cold/icy face //kould/'aisi feis/ - mặt lạnh như tiền

dull face /dʌl feis/ -  mặt lờ đờ

poker face /ˈpoʊkər feis/ - mặt tỉnh bơ

jovial face /´dʒouviəl feis/ - mặt vui vẻ

Bài tập minh họa

Điền tên các bộ phận trên khuôn mặt ở hình dưới cho đúng vị trí

Đáp án

Lời kết

Trên đây là nội dung bài học từ vựng về khuôn mặt người trong tiếng Anh, trong quá trình học bài và tra cứu từ vựng có điểm nào chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi trong mục Hỏi đáp để được sự hỗ trợ từ cộng đồng HỌC247. Chúc các em học tốt!

Được đề xuất cho bạn