Từ vựng về côn trùng - Vocabulary about insect


Các em đã biết hết tên các loại côn trùng trong tiếng Anh chưa? Hãy cùng học với HỌC247 để xem ai ghi nhớ được nhiều từ nhất nhé!

Tóm tắt lý thuyết

1.Ant /ænt/: con kiến

2.Fly /flai/: con ruồi

3.Butterfly /'bʌtǝflai/: con bướm

4.Dragonfly /'drægǝnflai/: chuồn chuồn

5.Bee /bi:/: con ong

6.Wasp /wɔsp/: ong bắp cày

7.Bumblebee /'bʌmbl,bi:/: ong nghệ

8.Moth /mɔθ/: bướm đêm

9.Flea /fli:/: bọ chét

10.Ladybird / 'leidibǝ:d/: con bọ rùa

11.Beetle /'bi:tl/: bọ cánh cứng

12.Grasshopper /'gra:s,hɔpǝ/: châu chấu

13.Cockroach /'kɔkroutʃ/: con gián

14.Mosquito /,mǝs'ki:tou/: con muỗi

15.Cicada /si'ka :dǝ/ : ve sầu

16.Worm /'wɜrm/: con sâu

17.Glowworm /'glou,wɜm/: đom đóm

18.Bug /bʌg/: con rệp

19.Louse /laos/: con rận

20.Cricket /'krikit/: con dế

21.Looper /'lu:pǝ/: sâu đo

22.Earwig /'iǝwig/: sâu tai

23.Leaf-miner /,li:f'mainǝ/: sâu ăn lá

24.Horse-fly /'hɔ:s,flai/: con mòng

25.Mayfly /'meiflai/; con phù du

26.Midge /midʒ/: muỗi vằn

27.Mantis /'mæntis/: bọ ngựa

28.Termite /'tǝ:mait/ : con mối

Lời kết

Như vậy các em vừa xem qua nội dung bài học từ vựng về côn trùng, trong quá trình học bài và tra cứu từ vựng có điểm nào chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi trong mục Hỏi đáp để được sự hỗ trợ từ cộng đồng HỌC247. Chúc các em học tốt!

Được đề xuất cho bạn