20 Câu trắc nghiệm Peptit Protein Hóa 12 Có video hướng dẫn giải

Tải về

20 câu hỏi trắc nghiệm Peptit - Protein của Thầy Hồ Sĩ Thạnh bao gồm các câu hỏi về thủy phân chuỗi peptit, tổng hợp peptit, đốt cháy peptit, bài tập số mắt xích,...

20 CÂU TRẮC NGHIỆM VỀ PEPTIT – PROTEIN

CÓ VIDEO HƯỚNG DẪN GIẢI

Để đạt hiệu quả tốt nhất, các em hãy thi thi online trước khi xem video hướng dẫn giải nhé!

Câu 1:

Nếu thuỷ phân không hoàn toàn pentapeptit Gly-Ala-Gly-Ala-Gly thì thu được tối đa bao nhiêu đipeptit khác nhau? 

A.3

B.1

C.2

D.4

Câu 2:

Chỉ dùng Cu(OH)2/OH- có thể phân biệt được tất cả các dung dịch riêng biệt sau 

A.Glucozơ, lòng trắng trứng, glixerin (glixerol), ancol etylic

B.Glucozơ, matozơ, glixerin (glixerol), anđehit axetic

C.Lòng trắng trứng, glucozơ, fructozơ, glixerin (glixerol)

D.Saccarozơ, glixerin (glixerol), andehit axetic, ancol etylic

Câu 3: Từ hỗn hợp gồm 0,15 mol valin và 0,2 mol alanin thì khối lượng tripetit cực đại có thể thu được là:

A.25,3 gam

B.39 55 gam

C.35,35 gam

D.31,15 gam

Câu 4: Phân tử khối của một protein trong lông cừu có hàm lượng lưu huỳnh đạt 0,16% là bao nhiêu? giả sử mỗi phân tử protein này chỉ chứa một nguyên tử lưu huỳnh

A.20.000

B.512

C.200

D.51,2

Câu 5:Phát biểu nào sau đây là đúng?

A.Amino axit là hợp chất có tính lưỡng tính.

B.Trong môi trường kiềm, đipetit mạch hở tác dụng được với Cu(OH)2 cho hợp chất màu tím.

C.Trong một phân tử tetrapeptit mạch hở có 4 liên kết peptit.

D.Các hợp chất peptit kém bền trong môi trường bazơ nhưng bền trong môi trường axit

Câu 6: Thủy phân hoàn toàn m gam đipeptit Gly-Ala (mạch hở) bằng dd NaOH vừa đủ, thu được dd X. Cô cạn toàn bộ dd X thu được 31,2 gam muối khan. Giá trị của m là: 

 

A.21,9             

B.17,52

C.14,6  

D.1,64

Câu 7: Thủy phân chất A trong môi trường axit, đun nóng, không thu được glucozơ. A là chất nào trong các chất sau?

A.Mantozơ

B.Tinh bột

C.Xenlulozơ

D.Protein

Câu 8: Thủy phân hết m gam tetrapeptit Ala-Ala-Ala-Ala (mạch hở) thu được hỗn hợp gồm 26,7gam Ala, 32 gam Ala-Ala và 34,65 gam Ala-Ala-Ala . Giá trị của m là:

A.90,6.

B.86,825.

C.81,54.

D.66,44.

Câu 9: Cho X là hexapeptit, Ala-Gly-Ala-Val-Gly-Val là Y là tetrapeptit Gly-Ala-Gly-Glu. Thủy phân hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm X và Y thu được 4 amino axit, trong đó có 30 gam glyxin và 28,48 gam alanin. Giá trị của m là: 

A.77,6       

B.83,2                 

C.87,4                        

D.73,4

Câu 10: Thực hiện tổng hợp tetrapeptit từ 3,0 mol glyxin; 4,0 mol alanin và 6,0 mol valin. Biết phản ứng xảy ra hoàn toàn. Khối lượng tetrapeptit thu được là:

A.1107,5 gam

B.1265,45 gam

C.1120,5 gam

D.1510,5 gam

Câu 11: Có bao nhiêu tripeptit (mạch hở) khác loại mà khi thuỷ phân hoàn toàn đều thu được 3 aminoaxit: glyxin, alanin và phenylalanin?

A.3

B.9

C.4

D.6

Câu 12: Phát biểu nào sau đây là sai?

A.Cho Cu(OH)2 vào dung dịch lòng trắng trứng thấy xuất hiện màu vàng.

B.Dung dịch lysin làm xanh quỳ tím.

C.Anilin tác dụng với nước Brom tạo thành kết tủa trắng.

D.Dung dịch glyxin không làm đổi màu quỳ tím.

Câu 13: Một tripeptit no, mạch hở A có công thức phân tử CxHyO6N4. Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol A thu được 40,32 lít CO2 (đktc) và m gam H2O. Giá trị của m gần nhất với:

A.18,91

B.29,68.

C.30,70.

D.28,80

Câu 14: Hỗn hợp X gồm chất Y (C2H8N2O4) và chất Z (C4H8N2O3); trong đó, Y là muối của axit đa chức, Z là đipeptit mạch hở. Cho 32,2 gam X tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu được 0,2 mol khí. Mặt khác 32,2 gam X tác dụng với dung dịch HCl dư, thu được m gam chất hữu cơ. Giá trị của m là: 

A.20,15.

B.42,45.

C.23,80.

D.16,95.

Câu 15: Khi thủy phân hoàn toàn 0,25 mol peptit X mạch hở (X tạo thành từ các -amino axit có một nhóm NH2 và một nhóm -COOH) bằng dung dịch KOH (dư 15% so với lượng cần phản ứng), cô cạn dung dịch thu được hỗn hợp chất rắn tăng so với khối lượng X là 253,1 gam. Số liên kết peptit trong X là:

A.10.

B.15.

C.16.

D.9.

Câu 16: Thủy phân hoàn toàn m gam pentapeptit M mạch hở, thu được hỗn hợp X gồm hai amino axit X1, X2 (đều no, mạch hở, phân tử có một nhóm NH2 và một nhóm -COOH). Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X trên cần dùng vừa đủ 2,268 lít O2 (đktc), chỉ thu được H2O, N2 và 1,792 lít CO2 (đktc). Giá trị của m là:

A.2,295.

B.1,935.

C.2,806.

D.2,806.

Câu 17: Hỗn hợp X gồm chất Y (C2H8N2O4) và chất Z (C5H10N2O3); trong đó, Y là muối của axit đa chức, Z là đipeptit mạch hở. Cho 33,2 gam X tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu được 0,3 mol khí. Mặt khác 33,2 gam X tác dụng với dung dịch HCl dư, thu được m gam chất hữu cơ. Giá trị của m là: 

A.18,25.

B.23,70.

C.37,20.

D.31,75.

Câu 18: Cho 16,5 gam chất A có CTPT là C2H10O3N2 vào 200 gam dung dịch NaOH 8%. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch B và hỗn hợp khí C .Tổng nồng độ % các chất có trong B gần nhất với:

A.8%

B.9%

C.12%

D.11%

Câu 19: Thuỷ phân 1250 gam protein X thu được 425 gam alanin. Nếu phân tử khối của X bằng 100.000 đvC thì số mắt xích alanin có trong phân tử X là: 

A.328. 

B.453. 

C.479. 

D.382. 

Câu 20:

Thủy phân hoàn toàn 60 gam hỗn hợp hai đipetit thu được 63,6 gam hỗn hợp X gồm các amino axit (các amino axit chỉ có một nhóm amino và một nhóm cacboxyl trong phân tử). Nếu cho 1/10 hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HCl (dư), cô cạn cẩn thận dung dịch, thì lượng muối khan thu được là:

A.7,09 gam.

B.16,30 gam 

C.8,15 gam

D.7,82 gam.

ĐÁP ÁN 20 CÂU TRẮC NGHIỆM PEPTIT – PROTEIN

1.C

2.A

3.D

4.A

5.A

6.A

7.D

8.B

9.B

10.A

11.D

12.A

13.B

14.B

15.B

16.B

17.C

18.B

19.D

20.D

 

Trên đây chỉ trích một phần nội dung của tài liệu 20 Câu trắc nghiệm Peptit Protein Hóa 12 Có video hướng dẫn giải. Để xem toàn bộ nội dung đề kiểm tra các em vui lòng đăng nhập vào trang HỌC247.net để tải về máy tính.

Các em quan tâm có thể tham khảo: 20 Câu trắc nghiệm Amin - Amino Axit - Protein Hóa 12 Có video giải

Hy vọng tài liệu này giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong kì thi sắp tới. Chúc các em học tốt!

                                                                                                                                   -- MOD HÓA HỌC247 (tổng hợp)-

 

Được đề xuất cho bạn