20 Câu trắc nghiệm Amin - Amino Axit - Protein Hóa 12 Có video giải

Tải về

20 câu hỏi trắc nghiệm Peptit - Protein của Thầy Hồ Sĩ Thạnh bao gồm các câu hỏi về amin, bậc amin, đồng phân cấu tạo, tìm công thức cấu tạo của Amin, bài tập tìm hiệu suất phản ứng, tính chất của amino axit, tổng hợp peptit, đốt cháy peptit, bài tập số mắt xích...

20 CÂU TRẮC NGHIỆM AMIN – AMINO AXIT – PROTEIN

CÓ VIDEO HƯỚNG DẪN GIẢI

Để đạt hiệu quả tốt nhất, các em hãy thi thi online trước khi xem video hướng dẫn giải nhé!

Câu 1: Phát biểu nào sau đây đúng ?

A.Ở nhiệt độ thường, các amino axit đều là những chất lỏng.

B.Các amino axit thiên nhiên hầu hết là các β-amino axit.

C.Amino axit thuộc loại hợp chất hữu cơ tạp chức.

D.Axit glutamic là thành phần chính của bột ngọt.

Câu 2: Dãy gồm các chất được sắp xếp theo thứ tự tăng dần lức bazơ từ trái sang phải là 

A.Phenylamin, amoniac, etylamin              

B.Etylamin, amoniac, phenylamin

C.Etylamin, phenylamin, amoniac              

D.Phenylamin, etylamin, amoniac 

Câu 3: Có bao nhiêu amin bậc ba là đồng phân cấu tạo của nhau ứng với công thức phân tử C5H13N

A.3

B.2

C.5

D.4

Câu 4: Chất nào sau đây là amin bậc 2 

A.H2N-CH2-NH2              

B.(CH3)2CH-NH2         

C.CH3-NH-CH3     

D.(CH3)3N

Câu 5: Cho các chất : etyl axetat, anilin, ancol etylic, axit acrylic, phenol, phenylamoni clorua, ancol benzylic, p-crezol. Trong các chất này, số chất tác dụng được với dd NaOH là ?

A.4

B.6

C.5

D.3

Câu 6: Cho các phát biểu sau :

Ở nhiệt độ thường, Cu(OH)2 tan được trong dd glixerol.

Ở nhiệt độ thường, C2H4 phản ứng được với nước brom

Đốt cháy hoàn toàn CH3COOCHthu được số mol CO2 bằng số mol H2O.

Glyxin (H2NCH2COOH) phản ứng được với dd NaOH.

Số phát biểu đúng là 

A.3

B.4

C.1

D.2

Câu 7: Phát biểu nào sau đây sai?

A.Tripeptit Gly-Ala-Gly có phản ứng màu biure với Cu(OH)2.

B.Trong phân tử đipeptit mạch hở có 2 liên kết peptit.

C.Protein đơn giản được tạo thành từ các gốc α-amino axit.

D.Tất cả các peptit đều có khả năng tham gia phản ứng thủy phân.

Câu 8: Cho 20 gam hỗn hợp gồm 3 amin no, đơn chức, là đồng đẳng liên tiếp của nhau tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl, cô cạn dung dịch thu được 31,68 gam hỗn hợp muối. Nếu 3 amin trên trộn theo tỷ lệ số mol 1 : 10 : 5 và thứ tự phân tử khối tăng dần thì công thức phân tử của 3 amin là 

A.C2H7N, C3H9N, C4H11N.

B.C3H9N, C4H11N, C5H13N.

C.C3H7N, C4H9N, C5H11N.

D.CH5N, C2H7N, C3H9N.

Câu 9: Đốt cháy amin đơn chức no A bằng oxi vừa đủ được hỗn hợp X gồm CO2, hơi nước và N2. Biết  . Vậy A có công thức phân tử là

A.CH5N

B.C2H7N

C.C3H9N

D.C4H11N

Câu 10: X là một α – amino axit chỉ chứa một nhóm – NH2 và một nhóm – COOH. Cho 15,45 gam X tác dụng với HCl dư thu được 20,925 gam muối. Công thức cấu tạo của X là 

A.H2N CH2COOH         

B.CH3CH(NH2)CH2COOH 

C.C3H7CH(NH2)COOH 

D.C6H5CH(NH2)COOH 

Câu 11: Cho chất hữu cơ X có công thức phân tử C2H8O3N2 tác dụng với dung dịch NaOH, thu được chất hữu cơ đơn chức Y và các chất vô cơ. Khối lượng phân tử (theo đvC) của Y là 

A.85

B.68

C.45

D.46

Câu 12: Hỗn hợp X gồm alanin và axit glutamic . Cho m gam X tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH (dư), thu được dung dịch Y chứa (m+44) gam muối. Mặt khác, nếu cho m gam X tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl, thu được dung dịch Z chứa (m+54,75) gam muối. Giá trị của m là 

A.162,5

B.165,6

C.123,8

D.171,0

Câu 13: Cho 0,02 mol amino axit X tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch HCl 0,1M thu được 3,67 gam muối khan. Mặt khác 0,02 mol X tác dụng vừa đủ với 40 gam dung dịch NaOH 4%. Công thức của X là 

A.(H2N)2C3H5COOH.    

B.H2NC2C2H3(COOH)2.

C.H2NC3H6COOH.        

D.H2NC3H5(COOH)2.

Câu 14: Cho 24,25 gam muối H2NCH2COONa tác dụng hoàn toàn với dd HCl dư, thu được dd X. Cô cạn toàn bộ dd X, thu được bao nhiêu gam muối khan?

A.27,875 gam      

B.25,5 gam             

C.42,5 gam                

D.20,03 gam

Câu 15: Amino axit X trong phân tử chỉ chứa 2 loại nhóm chức. Cho 0,1 mol X tác dụng vừa đủ với 0,2 mol NaOH, thu được 17,7 gam muối. Số nguyên tử hidro trong phân tử X là 

A.9

B.6

C.7

D.8

Câu 16: Amino axit X trong phân tử có một nhóm –NH2 và một nhóm –COOH . Cho 26,7 gam X phản ứng với lượng dư dd HCl, thu được dd chứa 37,65 gam muối. Công thức của X là 

A.H2N-[CH2]4-COOH                 

B.H2N-[CH2]2-COOH

C.H2N-[CH2]3-COOH                

D.H2N-CH2-COOH

Câu 17: Cho 100 ml dd amino axit X nồng độ 0,2M tác dụng vừa đủ với 80 ml dd NaOH 0,25M, thu được dd Y. Biết Y phản ứng tối đa với 120 ml dd HCl 0,5M, thu được dd chứa 4,71 gam hỗn hợp muối. Công thức của X là

A.H2NC3H5(COOH)2                        

B.(H2N)2C2H3COOH

C.(H2N)2C3H5COOH                       

D.H2NC3H6COOH

Câu 18: Amino axit X có công thức H2NCxHy(COOH)2. Cho 0,1 mol X vào 0,2 lít dd H2SO4 0,5M, thu được dd Y. Cho Y phản ứng vừa đủ với dd gồm NaOH 1M và KOH 3M, thu được dd chứa 36,7 gam muối. Phần trăm khối lượng của nitơ trong X là 

A.9,524%               

B.10,687%                   

C.10,526%                   

D.11,966%

Câu 19: Thủy phân hoàn toàn 3,255 gam tripeptit mạch hở X (được tạo nên từ hai α-amino axit có công thức dạng H2NCnH2nCOOH bằng dd NaOH dư, thu được 4,785 gam muối. Mặt khác thủy phân hoàn toàn 3,255 gam X bằng dd HCl dư, thu được m gam muối. Giá trị của m là 

A.6,53                   

B.4,8975                          

C.5,4375                           

D.7,25

Câu 20: Hỗn hợp X gồm 3 peptit đều mạch hở có tỉ lệ mol tương ứng là 1 : 1 : 3. Thủy phân hoàn toàn m gam X, thu được hỗn hợp sản phẩm gồm 6,23 gam alanin; 6,00 gam glyxin và 9,36 gam valin. Biết tổng số liên kết peptit trong phân tử của ba peptit trong X lớn hơn 8. Giá trị của m là:

A.18,89

B.18,80

C.18,35

D.19,07

 

ĐÁP ÁN 20 CÂU TRẮC NGHIỆM AMIN – AMINO AXIT – PROTEIN

1.C

2.A

3.A

4.C

5.C

6.B

7.B

8.A

9.C

10.B

11.C

12.A

13.D

14.C

15.C

16.B

17.B

18.C

19.C

20.C

 

Trên đây chỉ trích một phần nội dung của tài liệu 20 Câu trắc nghiệm Amin - Amino Axit - Protein Hóa 12 Có video giải. Để xem toàn bộ nội dung đề kiểm tra các em vui lòng đăng nhập vào trang HỌC247.net để tải về máy tính.

Các em quan tâm có thể tham khảo: 20 Câu trắc nghiệm Polime và Vật liệu polime có video hướng dẫn giải

Hy vọng tài liệu này giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong kì thi sắp tới. Chúc các em học tốt!

                                                                                                                                 -- MOD HÓA HỌC247 (tổng hợp)-