ADMICRO

Trắc nghiệm lý thuyết phần Cacbohidrat môn Hóa 12

Tải về

Với mong muốn giúp các em học sinh dễ dàng ôn tập và nắm bắt kiến thức chương trình Hóa học 12 hiệu quả, HỌC247 xin giới thiệu đến các em tài liệu Bài tập Trắc nghiệm lý thuyết phần Cacbohidrat môn Hóa 12 được biên tập đầy đủ, chi tiết kèm đáp án hướng dẫn. Mời các em cùng tham khảo và luyện tập tốt. Chúc các em học tốt

 
 
YOMEDIA

HÓA HỌC 12

TRẮC NGHIỆM LÝ THUYẾT CACBOHIDRAT

 

Câu 1: Cacbohiđrat nhất thiết phải chứa nhóm chức của

     A. ancol.                            B. xeton.                            C. amin.                             D. anđehit.

Câu 2: Tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ, mantozơ đều có khả năng tham gia phản ứng

     A. hoà tan Cu(OH)2.         B. thủy phân.                     C. trùng ngưng.                 D. tráng gương.

Câu 3: Để chứng minh trong phân tử của glucozơ có nhiều nhóm hiđroxyl, người ta cho dung dịch glucozơ phản ứng với:

     A. Cu(OH)2 trong NaOH, đun nóng.                          B. Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường.

     C. kim loại Na.                                                                 D. AgNO3 (hoặc Ag2O) trong dung dịch NH3, đun nóng.

Câu 4: Thuỷ phân hoàn toàn tinh bột trong dung dịch axit vô cơ loãng, thu được chất hữu cơ X. Cho X phản ứng với khí H2 (xúc tác Ni, to), thu được chất hữu cơ Y. Các chất X, Y lần lượt là:

     A. glucozơ, sobitol.           B. glucozơ, saccarozơ.      C. glucozơ, etanol.            D. glucozơ, fructozơ.

Câu 5: Dãy gồm các dung dịch đều tham gia phản ứng tráng bạc là:

     A. Glucozơ, mantozơ, axit fomic, anđehit axetic.       B. Fructozơ, mantozơ, glixerol, anđehit axetic.

     C. Glucozơ, glixerol, mantozơ, axit fomic.                 D. Glucozơ, fructozơ, mantozơ, saccarozơ.

Câu 6: Cho một số tính chất: có dạng sợi (1); tan trong nước (2); tan trong nước Svayde (3); phản ứng với axit nitric đặc (xúc tác axit sunfuric đặc) (4); tham gia phản ứng tráng bạc (5); bị thuỷ phân trong dung dịch axit đun nóng (6). Các tính chất của xenlulozơ là:

     A. (3), (4), (5) và (6)          B. (1), (3), (4) và (6)          C. (2), (3), (4) và (5)          D. (1,), (2), (3) và (4)

Câu 7: Phát biểu nào sau đây là đúng ?

     A. Glucozơ bị khử bởi dung dịch AgNO3 trong NH3 B. Xenlulozơ có cấu trúc mạch phân nhánh

     C. Amilopectin có cấu trúc mạch phân nhánh             D. Saccarozơ làm mất màu nước brom

Câu 8: Chất nào sau đây không tham gia phản ứng thủy phân?

     A. Glucozơ.                       B. Saccarozơ.                    C. Protein.                         D. Tinh bột.

Câu 10: Cho các chất : saccarozơ, glucozơ , frutozơ, etyl format , axit fomic và anđehit axetic. Trong các chất trên, số chất vừa có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc vừa có khả năng phản ứng với Cu(OH)2 ở điều kiện thường là :

     A. 3                                    B. 2                                    C. 4                                    D. 5

Câu 11: Cho dãy các dung dịch: glucozơ, saccarozơ, etanol, glixerol. Số dung dịch trong dãy phản ứng được với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường tạo thành dung dịch có màu xanh lam là

     A. 1.                       B. 4.                        C. 3.                                   D. 2.

Câu 12: Có một số nhận xét về cacbonhiđrat như sau:

 1. Saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ đều có thể bị thủy phân
 2. Glucozơ, fructozơ, saccarozơ đều tác dụng được với Cu(OH)2 và có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc.
 3. Tinh bột và xenlulozơ là đồng phân cấu tạo của nhau
 4. Phân tử xenlulozơ được cấu tạo bởi nhiều gốc β-glucozơ
 5. Thủy phân tinh bột trong môi trường axit sinh ra fructozơ

Trong các nhận xét trên, số nhận xét đúng là

     A. 2            B. 5                                    C. 4                                    D. 3

Câu 13: Phát biểu sai là

A. Mantozơ là đồng phân của saccarozơ.

B. Hợp chất saccarozơ thuộc loại đisaccarit, phân tử này được cấu tạo bởi 2 gốc glucozơ.

C. Phân tử saccarozơ có nhiều nhóm hydroxyl nhưng không có nhóm chức anđehit.

D. Xenlulozơ là hợp chất cao phân tử thiên nhiên, mạch không phân nhánh do các mắt xích b-glucozơ tạo nên.

Câu 14 : Để  điều chế xenlulozơ triaxetat, chất tốt nhất để tác dụng với xenlulozơ là:

    A. CH3-CO-CH3.              B. (CH3CO)2O.                  C. CH3COOC6H5.             D. CH3COOH.

Câu 15: Cho các phát biểu sau:

   1. Hồ tinh bột là hỗn hợp của tinh bột và nước khi đun nóng

   2. Thành phần chính của tinh bột là amilozơ    

   3. Các gốc -glucozơ trong mạch amilopectin liên kết với nhau bới liên kết 1,4-glicozit và 1,6-glicozit      

   4. Tinh bột và xenlulozơ đều là polime có cấu trúc mạch không phân nhánh

   5. Tinh bột và xenlulozơ đều hòa tan trong dung dịch H2SO4 khi đun nóng và tan trong nước svayde

   6. Xenlulozơ được dùng để điều chế thuốc súng không khói, sản xuất tơ visco và tơ axetat

   7. Trong bột mì chứa nhiều tinh bột nhất và trong bông nõn chứa nhiều xenlulozơ nhất

   8. Nhỏ vài giọt dung dịch iôt vào nhúm bông sẽ thấy nhúm bông chuyển thành màu xanh

   9. Sự tạo thành tinh bột trong cây xanh là nhờ CO2, H2O và ánh sáng mặt trời

   10. Các hợp chất: glucozơ, fructozơ, saccarozơ, mantozơ, tinh bột, xenlulozơ đều chứa chức ete và ancol trong phân tử

Số phát biểu không đúng là

    A. 3                                     B. 4                                         C. 5                                                     D. 6

Câu 16: Cho một số tính chất: có vị ngọt (1); tan trong nước (2); tham gia phản ứng tráng bạc (3); hòa tan Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường (4); làm mất màu dung dịch brom (5); bị thủy phân trong dung dịch axit đun nóng (6); Các tính chất của fructozơ là

A. (1); (2); (3); (4).           B. (1); (3); (5); (6).           C. (2); (3);(4); (5).            D. (1); (2);(4); (6).

Câu 17. Cho các phát biểu sau:

(a) Có thể dùng nước brom để phân biệt saccarozơ và mantozơ.

(b) Có thể phân biệt saccarozơ và mantozơ bằng phản ứng với dung dịch AgNO3 trong NH3.

(c) Trong dung dịch, saccarozơ và mantozơ đều hòa tan Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường cho dung dịch màu xanh lam.

(d) Trong dung dịch, saccarozơ tồn tại chủ yếu ở dạng mạch hở.

(e) Trong môi trường bazơ, saccarozơ và mantozơ có thể chuyển hóa lẫn nhau.

(g) Trong phân tử saccarozơ có nhóm -OH hemiaxetal.

 Số phát biểu đúng là

       A. 5.           B. 4.                               C. 3.                                D. 2.

Câu 19 . Chất mà chỉ một phản ứng hóa học tạo ra axitlactic là

    A .Propen                         B . Glucozơ                      D . Propenal                     D . Ancolanlylic

Câu 21: Có các phát biểu sau đây:

   (1) Amilozơ có cấu trúc mạch phân nhánh.           

   (2) Mantozơ bị khử hóa bởi dd AgNO3 trong NH3.

   (3) Xenlulozơ có cấu trúc mạch phân nhánh.       

   (4) Saccarozơ làm mất màu nước brom.

   (5) Fructozơ có phản ứng tráng bạc.                          

   (6) Glucozơ tác dụng được với dung dịch thuốc tím.

   (7) Thủy phân hoàn toàn tinh bột trong dung dịch axit chỉ thu được các α-glucozơ.

   (8) Trong phân tử amilopectin, liên kết α-1,6-glicozit nhiều hơn liên kết α-1,4-glicozit.

Số phát biểu đúng là:

A. 4.                B. 2.                                 C. 1.                                 D. 3.

Câu 22: Cho các mệnh đề sau:

(1) Fructozơ và glucozơ đều có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc.

(2) Thủy phân hoàn toàn hỗn hợp saccarozơ và tinh bột thu được một loại monosaccarit.

(3) Tinh bột được tạo thành trong cây xanh nhờ quá trình quang hợp.

(4) Trong môi trường axit, glucozơ và fructozơ có thể chuyển hoá lẫn nhau.

(5) Tinh bột và xenlulozơ là đồng phân cấu tạo của nhau.

(6) Xenlulozơ và saccarozơ đều thuộc loại đisaccarit.

Số mệnh đề đúng là

A. 3.                               B. 4.                               C. 5.                               D. 2.

Câu 23: Dãy các chất đều có khả năng tham gia phản ứng thủy phân trong dung dịch H2SO4 đun nóng là:

         A. fructozơ, saccarozơ và tinh bột, mantozơ             B. saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ,mantozơ   

         C. glucozơ, saccarozơ và fructozơ,tinh bột        D. glucozơ, tinh bột và xenlulozơ, mantozơ

Câu 24: ( Tổng hợp)Cho sơ đồ chuyển hóa sau : Glucozơ → C2H6O → C2H4 → C2H6O2 → C2H4O (mạch hở) → C2H4O2.

Có bao nhiêu chất trong sơ đồ phản ứng trên có khả năng phản ứng với Cu(OH)2 trong điều kiện thích hợp?

A. 2.                               B. 4.                               C. 5.                               D. 3.

Câu 25. Cho các phát biểu sau:

            (1) Fructozơ cho được phản ứng tráng gương.

            (2) Glucozơ làm mất màu dung dịch thuốc tím trong môi trường axit khi đun nóng.

            (3) Amilozơ có cấu trúc mạch phân nhánh.

            (4) Mantozơ và saccarozơ là đồng phân của nhau.

            (5) Xenlulozơ và tinh bột có cấu trúc mạch cacbon giống nhau.

            (6) Mantozơ, tinh bột, xenlulozơ đều tác dụng với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường.

Số phát biểu đúng là.

            A. 5                             B. 4                             C. 3                             D. 6

Câu 26: Dãy gồm các chất đều tác dụng được với glucozơ là:

A. Dung dịch Br2, Na, NaOH, Cu(OH)2, AgNO3/NH3, H2 và CH3COOH (xt: H2SO4 đặc).

B. Dung dịch Br2, Na, Cu(OH)2, AgNO3/NH3, H2.

C. Cu(OH)2, AgNO3/NH3, H2 và CH3COOH (xúc tác H2SO4 đặc).

D. Dung dịch Br2, Na, Cu(OH)2, NaOH, AgNO3/NH3, H2.

Câu 27: Cho các chất: Glucozơ; Saccarozơ; Tinh bột; Glixerol và các phát biểu sau:

(a) Có 3 chất tác dụng được với dung dịch AgNO3/NH3  (b) Có 2 chất có phản ứng thuỷ phân trong môi trường axit

(c) Có 3 chất hoà tan được Cu(OH)2                                 (d) Cả 4 chất đều có nhóm –OH trong phân tử.

Số phát biểu đúng là

                  A. 1.                      B. 2.                   C. 4.                    D. 3.

{-- xem đầy đủ nội dung ở phần xem online hoặc tải về --}

 

Trên đây là phần trích đoạn một phần nội dung trong Chuyên đề Trắc nghiệm lý thuyết phần Cacbohidrat môn Hóa 12. Để xem toàn bộ nội dung các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh lớp 12 ôn tập tốt và đạt thành tích cao nhất trong học tập

 

 

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)