Một số cấu trúc so sánh bằng trong tiếng Anh

Tải về

Ngoài so sánh hơn, so sánh nhất, trong tiếng Anh còn có một số cấu trúc so sánh bằng về sự giống nhau giữa 2 vật thể. Học247 xin gửi đến các em tài liệu về điểm ngữ pháp căn bản này. Hi vọng sẽ bổ ích cho các em trong quá trình học tiếng Anh.

COMPARISON: LIKE, (NOT) AS…AS, THE SAME AS, DIFFERENT FROM

A. REVISION:

1. Equality: (So sánh bằng)

   a. S1 + V + AS + ADJ/ ADV + AS + S2

    Jack is as young as John. (Jack trẻ như John.)

b. S1 + (NOT V) + SO/ AS + ADJ/ ADV + AS + S2

   John is not as tall as Tim. (John không cao bằng Tim.)

c. S1 + V + the same ( age/ height/ weight /class….  ) + AS + S2

This book is the same as that one.(Quyển sách này giống như quyển sách kia.)

You are  not the same age as I. = You and I are  not the same age.

Bạn không cùng tuổi tôi.=  Bạn và  tôi không cùng tuổi

2.  S1 + V…. + like + N/ Pro.

I am glad to have a friend like you. (Tôi vui mừng có người bạn như bạn.)

3.  S1 + V + DIFFERENT FROM  + N/ Pro.

That bag is different from that one. (Cái giỏ này thì khác với cái kia.)

B. Practice

IV. Use “not as / so … as” to rewrite these sentences:

 1. Lipton tea costs 10$. Oolong tea costs 9 $.                                                             
 2. Vinh is 1.65 meters tall. Hai is 1.7 meters tall.                                                       
 3. Mary isn’t big. She was very big last year.                                                              
 4. You are happier than she looks.                                                                                
 5. My bicycle is more expensive than yours.                                                              
 6. Tom doesn’t try hard. His brother tried hard.                                                         
 7. The boy doesn’t run fast. He used to run very fast.                                                           
 8. Mai is the best violinist in her family.                                                                     
 9. The summer isn’t hot. Last summer it was hot.                                                       
 10. She is active now. She didn’t use to be active.                                                       
 11. Jimmy is clever. We think he is clever.                                                                   
 12. This boy doesn’t help me much. He can help me much.
 13. We don’t export much wood this year. We exported more wood last year.
 14. Miss Duyen’s house is the oldest house on this street.
 15. The exercises are not difficult. I thought it was very difficult.

Trên đây là một phần trích dẫn của tài liệu so sánh bằng trong tiếng Anh. Để xem chi tiết nội dung mời các em đăng nhập website hoc247.net chọn Xem online hoặc Tải về. Chúc các em học tốt!