Gợi ý đáp án 24 mã đề thi THPT Quốc gia 2017 môn Hóa học

Tải về

HỌC247 xin giới thiệu đến các em đáp án đề thi THPT Quốc gia 2017 môn Hóa học tất cả các mã đề: 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224 để các em thuận lợi trong việc tra cứu và đánh giá kết quả làm bài.

GỢI Ý ĐÁP ÁN 24 MÃ ĐỀ THI THPT QUỐC GIA 2017 MÔN HÓA HỌC

 

Mã 201

41.D

42.A

43.D

44.A

45.C

46.B

47.D

48.C

49.D

50.B

51.A

52.B

53.C

54.A

55.C

56.A

57.B

58.A

59.A

60.A

61.B

62.D

63.B

64.B

65.D

66.A

67.D

68.A

69.D

70.B

71.B

72.B

73.D

74.D

75.B

76.D

77.A

78.D

79.A

80.A

 

Mã  202

41.B

42.B

43.C

44.B

45.B

46.C

47.C

48.B

49.B

50.D

51.B

52.C

53.A

54.D

55.D

56.D

57.C

58.A

59.D

60.C

61.A

62.A

63.C

64.B

65.A

66.C

67.D

68.D

69.C

70.D

71.C

72.D

73.A

74.D

75.A

76.B

77.D

78.A

79.C

80.B

 

Mã 203

41.A

42.B

43.C

44.A

45.D

46.C

47.B

48.A

49.D

50.A

51.C

52.C

53.A

54.C

55.C

56.D

57.B

58.D

59.B

60.C

61.D

62.A

63.D

64.D

65.B

66.B

67.C

68.B

69.B

70.C

71.D

72.B

73.A

74.D

75.A

76.C

77.A

78.A

79.A

80.D

 

Mã 204

41.A

42.B

43.A

44.D

45.B

46.C

47.D

48.B

49.

50.C

51.A

52.C

53.C

54.D

55.B

56.A

57.A

58.C

59.C

60.D

61.C

62.C

63.A

64.C

65.D

66.A

67.A

68.A

69.B

70.C

71.C

72.B

73.D

74.A

75.B

76.D

77.B

78.B

79.D

80.D

 

Mã 205

41.B

42.A

43.D

44.C

45.D

46.D

47.B

48.D

49.D

50.B

51.D

52.C

53.C

54.A

55.B

56.B

57.C

58.C

59.A

60.D

61.A

62.D

63.D

64.D

65.A

66.B

67.C

68.D

69.B

70.C

71.D

72.A

73.B

74.C

75.A

76.B

77.B

78.A

79.C

80.C

 

Mã 206

41.A

42.A

43.D

44.C

45.C

46.B

47.C

48.C

49.B

50.D

51.B

52.A

53.A

54.D

55.B

56.B

57.A

58.B

59.D

60.D

61.A

62.B

63.A

64.D

65.B

66.D

67.D

68.D

69.D

70.B

71.A

72.B

73.D

74.B

75.A

76.D

77.B

78.A

79.A

80.D

 

Mã 207

41.B

42.A

43.D

44.C

45.D

46.B

47.D

48.B

49.D

50.B

51.C

52.D

53.B

54.C

55.B

56.B

57.C

58.B

59.A

60.A

61.B

62.A

63.A

64.C

65.A

66.D

67.D

68.A

69.B

70.D

71.A

72.C

73.C

74.C

75.D

76.C

77.D

78.A

79.C

80.C

 

Mã 208

41.B

42.C

43.A

44.B

45.C

46.A

47.D

48.D

49.D

50.B

51.D

52.D

53.D

54.B

55.C

56.D

57.A

58.C

59.C

60.A

61.C

62.D

63.A

64.A

65.D

66.D

67.D

68.C

69.C

70.C

71.A

72.A

73.C

74.A

75.A

76.C

77.A

78.C

79.C

80.C

 

Mã 209

41.B

42.C

43.D

44.C

45.A

46.B

47.A

48.B

49.D

50.B

51.B

52.A

53.B

54.D

55.C

56.A

57.D

58.A

59.C

60.D

61.C

62.D

63.B

64.A

65.D

66.C

67.A

68.D

69.A

70.B

71.A

72.A

73.D

74.A

75.D

76.A

77.C

78.A

79.C

80.D

 

Mã  210

41.D

42.A

43.D

44.A

45.C

46.B

47.D

48.C

49.D

50.B

51.A

52.B

53.C

54.A

55.C

56.A

57.B

58.A

59.A

60.A

61.B

62.D

63.B

64.B

65.D

66.A

67.D

68.A

69.D

70.B

71.B

72.B

73.D

74.D

75.B

76.D

77.A

78.D

79.A

80.A

 

Mã 211

41.B

42.A

43.A

44.A

45.D

46.B

47.C

48.B

49.A

50.B

51.A

52.D

53.C

54.D

55.D

56.A

57.D

58.C

59.D

60.A

61.C

62.D

63.C

64.C

65.A

66.C

67.D

68.C

69.B

70.D

71.D

72.D

73.D

74.C

75.A

76.D

77.D

78.A

79.D

80.A

 

Mã 212

41.D

42.C

43.A

44.B

45.C

46.C

47.C

48.D

49.D

50.A

51.C

52.A

53.D

54.A

55.A

56.B

57.B

58.B

59.B

60.A

61.D

62.C

63.A

64.C

65.D

66.B

67.D

68.B

69.C

70.C

71.D

72.B

73.D

74.C

75.C

76.D

77.A

78.D

79.A

80.A

 

Mã 213

41.A

42.C

43.D

44.C

45.D

46.D

47.B

48.A

49.B

50.B

51.C

52.D

53.D

54.C

55.B

56.C

57.B

58.B

59.D

60.B

61.D

62.B

63.D

64.A

65.A

66.C

67.C

68.C

69.C

70.C

71.C

72.C

73.A

74.C

75.A

76.C

77.B

78.B

79.A

80.A

 

Mã  214

41.D

42.D

43.B

44.B

45.A

46.C

47.D

48.B

49.B

50.A

51.B

52.A

53.C

54.A

55.C

56.C

57.A

58.D

59.B

60.C

61.A

62.B

63.A

64.D

65.C

66.D

67.D

68.A

69.A

70.B

71.C

72.C

73.A

74.D

75.C

76.B

77.D

78.A

79.D

80.B

 

Mã 215

41.A

42.D

43.D

44.A

45.A

46.C

47.B

48.C

49.B

50.A

51.C

52.D

53.B

54.B

55.C

56.B

57.B

58.C

59.B

60.B

61.D

62.B

63.C

64.D

65.B

66.B

67.D

68.D

69.C

70.B

71.C

72.D

73.B

74.D

75.B

76.C

77.C

78.D

79.D

80.C

 

Mã 216

41.B

42.D

43.B

44.C

45.A

46.D

47.C

48.C

49.C

50.D

51.C

52.C

53.D

54.B

55.C

56.D

57.C

58.C

59.B

60.C

61.A

62.B

63.A

64.B

65.A

66.A

67.D

68.A

69.A

70.B

71.B

72.B

73.A

74.D

75.A

76.D

77.A

78.A

79.D

80.D

 

Mã 217

41.C

42.A

43.C

44.B

45.C

46.A

47.A

48.B

49.B

50.B

51.A

52.C

53.C

54.A

55.C

56.D

57.A

58.D

59.C

60.C

61.B

62.B

63.D

64.C

65.A

66.D

67.D

68.A

69.D

70.C

71.C

72.B

73.A

74.D

75.B

76.D

77.D

78.B

79.A

80.B

 

Mã  218

41.A

42.A

43.C

44.D

45.A

46.A

47.C

48.C

49.A

50.B

51.B

52.A

53.D

54.A

55.C

56.D

57.C

58.A

59.A

60.B

61.B

62.D

63.A

64.A

65.A

66.D

67.C

68.B

69.D

70.D

71.C

72.D

73.C

74.D

75.B

76.D

77.C

78.C

79.B

80.B

 

Mã 219

41.D

42.B

43.C

44.C

45.D

46.C

47.B

48.D

49.D

50.A

51.A

52.A

53.A

54.A

55.C

56.C

57.D

58.B

59.B

60.D

61.C

62.A

63.C

64.C

65.D

66.C

67.B

68.D

69.D

70.A

71.B

72.B

73.D

74.B

75.A

76.A

77.A

78.C

79.D

80.B

 

Mã 220

41.B

42.D

43.B

44.A

45.C

46.A

47.D

48.A

49.C

50.C

51.B

52.D

53.C

54.A

55.A

56.B

57.B

58.A

59.A

60.B

61.D

62.C

63.A

64.B

65.A

66.C

67.A

68.B

69.B

70.C

71.A

72.C

73.A

74.B

75.C

76.B

77.C

78.C

79.C

80.B

 

Mã 221

41.B

42.B

43.C

44.B

45.D

46.A

47.C

48.D

49.B

50.C

51.A

52.D

53.D

54.A

55.B

56.C

57.C

58.C

59.C

60.B

61.B

62.A

63.B

64.C

65.A

66.C

67.A

68.C

69.C

70.C

71.B

72.A

73.A

74.C

75.A

76.B

77.B

78.A

79.A

80.B

 

Mã  222

41.C

42.A

43.B

44.D

45.C

46.B

47.C

48.C

49.C

50.B

51.B

52.D

53.C

54.A

55.A

56.C

57.A

58.B

59.A

60.C

61.C

62.A

63.C

64.A

65.B

66.C

67.D

68.A

69.B

70.B

71.B

72.D

73.D

74.D

75.B

76.D

77.A

78.A

79.D

80.A

 

Mã 223

41.A

42.C

43.D

44.B

45.B

46.C

47.A

48.B

49.A

50.D

51.A

52.A

53.D

54.C

55.D

56.D

57.B

58.A

59.B

60.D

61.D

62.C

63.C

64.D

65.B

66.C

67.B

68.C

69.A

70.C

71.B

72.A

73.D

74.D

75.A

76.B

77.D

78.A

79.B

80.B

 

Mã 224

41.D

42.D

43.B

44.A

45.C

46.A

47.D

48.A

49.D

50.A

51.B

52.B

53.D

54.B

55.C

56.B

57.C

58.D

59.C

60.B

61.D

62.C

63.B

64.C

65.C

66.B

67.B

68.C

69.D

70.C

71.B

72.D

73.B

74.D

75.D

76.C

77.D

78.D

79.C

80.B

 

Trên đây chỉ là đáp án mang tính chất tham khảo trong thời gian chờ đợi đáp án chính thức của Bộ nên có thể có một số sai sót. HỌC247 rất mong nhận được ý kiến đóng góp của quý Thầy cô, Phụ huynh và các em học sinh.