Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm - Tiếng Anh lớp 11 THPT Đồng Hòa - Hải Phòng

Tải về

HỌC247 giới thiệu đến các em đề thi KSCL đầu năm môn tiếng Anh 11 của trường THPT Đồng Hòa - Hải Phòng. Hi vọng đề thi giúp các em có thêm tài liệu ôn tập chuẩn bị cho một khởi đầu vững chắc trong năm học mới.

KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM MÔN TIẾNG ANH 11 THPT ĐỒNG HÒA - HẢI PHÒNG

Phần 1: Trắc nghiệm

Câu 1: Chọn từ có cách đọc khác nhất so với những từ còn lại

1.         A. music                     B. sea                          C. singer                     D. solemn

2.         A. photograph           B. orphan                   C. physics                  D. Stephen

Câu 2: Chọn đáp án đúng nhất để hoàn thành những câu sau

1. A: I am tired and I have got a headache. Peter!

    B: Ok! I ______ some aspirins for you.

A. will get                  B. am going to get     C. get                          D. will to get

2. ______ Ha Noi is crowded, people still want to live there.

A. But                         B. Because                 C. Although               D. And

3. We stay at home ______ a film on television.

A. to watch                B. watch                     C. watching               D. to watching

4. Would you like ______ cup of tea, Nam?

A. a                             B. the                          C. an                           D. x

5. There are 32 football teams in the world cup ______

A match                     B. tournament           C. tour                        D. matching

6. The man ______ answered the phone told me you were away.

A. which                    B. he                           C. who                        D. what

7. It was not ______ 1966 that England had its first cup.

A. when                      B. then                        C. while                      D. until   

8. Detective books are ______ than science fiction ones.

A. more interesting  B. interestingly         C. interestinger         D. interesting

9. He got into the room quietly ______ wake the children up.

A. in order to             B in order that           C. in order not to      D. in order    

10. “Tom and Jerry” is a ______ film. It is very funny.

A. horror                    B. war                         C. cartoon                  D. love story

{---Xem đầy đủ nội dung tại mục Xem online hoặc Tải về---}

Trên đây là trích đoạn tài liệu về Đề thi KSCL đầu năm môn tiếng Anh 11 THPT Đồng Hòa - Hải Phòng. Để xem được đầy đủ nội dung và đáp án chi tiết các em vui lòng đăng nhập website học247.net chọn Xem online hoặc Tải về. Chúc các em học tốt!