Đề thi học kì 1 tiếng Anh lớp 7 tham khảo (có đáp án)

Tải về

HỌC247 giới thiệu đến các em nội dung đề thi học kì 1 tiếng Anh lớp 7 tham khảo với đáp án đi kèm. Hi vọng với đề thi này các em có thêm tư liệu tham khảo cho kì thi sắp tới.

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 THAM KHẢO SỐ 1

 QUẬN 1 TPHCM

Question I. Choose the word which is pronounced differently from the others (1m)

1.  a. child                          b.  live                                c.  practice                         d.  will

2.  a. bus                           b. hurry                         c.  sugar                             d.  supper

3.  a. floor                          b.  room                              c.  soon                              d.  spoon

4.  a. cheap                         b.  meat                              c.  season                           d.  weather

Question II. Choose the best answer. (4ms)

1.  How _________ is your house from school? - It’s about 20 minutes by bike.

     A. much                        B. far                                 C. long                               D. many

2.  If anybody _______ question, please ask me after class.

     A. have                         B. have a                            C. has                                 D. has a

3.  Don’t drink so much coffee. It’s bad _________ your stomach?

     A. in                              B. to                                   C. for                                 D. on

4.  How _________ does he play football.

     A. always                      B. usually                           C. often                             D. sometimes

5.  _________ in the mountains can be slow and dangerous.

     A. Traveler                    B. Travels                          C. Go traveling                  D. Travel

6.  She is _________ intelligent than her classmates.

     A. much                        B. more                              C. fewer                             D. least

7.  He is _________ tall as his brother.

     A. much                        B. so                                  C. more                              D. as

8. _________ this medicine and you’ll be fine again.

     A. Take                         B. Eat                                C. Have                             D. Drink

...

{--- Xem đầy đủ nội dung tại Xem online hoặc Tải về ---}

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 THAM KHẢO SỐ 2

 TPHCM

..........

III. Make questions for the underlined words or phrases: (2pts)

1.  He goes to the library three times a week.

...................................................................................................................................................................

2.  Viet’s father works in a factory.

...................................................................................................................................................................

3.  Mr. Jones gives Minh a lot of stamps.

...................................................................................................................................................................

4.  They will meet then friends on Wednesday.

...................................................................................................................................................................

IV. Rewrite the following sentences using the words or phrases given: (2pts)

1.  The green dress is cheaper than the black dress.

The black dress..........................................................................................................................................

2.  Let’s come to my house after school.

What about............................................................................................................................................... ?

3.  Mr. Tam drinks more coffee than Mr. Lam.

Mr. Lam.....................................................................................................................................................

4.  When is your birthday?

What’s...................................................................................................................................................... ?

...

Trên đây là trích dẫn nội dung đề thi học kì 1 tiếng Anh lớp 7 tham khảo, để xem được đầy đủ tài liệu và đáp án gợi ý các em vui lòng đăng nhập website học247.net chọn Xem online hoặc Tải về. Chúc các em học tốt và đạt kết quả cao trong kì thi.

 

Được đề xuất cho bạn

Tài liệu liên quan