Đề thi học kì 1 Tiếng Anh 6 THCS San Thàng Lai Châu

Tải về

HỌC247 giới thiệu các em tài liệu giúp các em tự ôn tập chuẩn bị cho kì thi học kì 1: Đề thi học kì 1 Tiếng Anh 6 THCS San Thàng Lai Châu.

PHÒNG GD&ĐT

THỊ XÃ LAI CHÂU

BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ I

Môn: Tiếng Anh - Lớp 6

Thời gian: 60 phút (Không kể thời gian giao đề)

 

Họ và tên thí sinh:.........................................

Trường: THCS San Thàng

Lớp 6A

 

 

Câu 1: Cho danh từ số nhiều của những danh từ sau.(2điểm)

1. Window.......................

2. Eraser………………..

3. Person ……………....

4. Couch ……………....

5. Stereo ………………

6. Clock.........................

7. Student.......................

8. Lamp.........................

9. Bench.........................

10.Table.........................

 

Câu 2: Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc.(2điểm)

 1. My name ....................... Hoa.                                                    (be)
 2. I ................... a student.                                                              (be)
 3. I am ………….. to school now.                                              (walk)
 4. There ...................... 4 people in my family.                               (be)
 5. She ....................... breakfast at 6.30.                                     (have)
 6. She ..................... up at 6 o’clock.                                             (get)
 7. They are ………… soccer now.                                              (play)
 8. I....................... to shool at 6.45.                                                (go)

 

Câu 3: Nối các câu hỏi ở cột A với các câu trả lời tương ứng ở cột B (2điểm)

A                                                                   B

1. How are you?                                         a. I am twelve years old..

2. What is your name?                               b. I am fine, thanks.

3. How old are you?                                   c. I get up at 6 o’clock.

4. What time do you get up?                      d. My name is Lan.

                                                         

Câu 4: Tìm lỗi trong các câu sau rồi sửa lại cho đúng (2điểm)

 1. There is 25 students in my classroom.                 ………………….
 2. Nam are a student in my class                    …………………..
 3. He gets up in 6.15                                                …………………..
 4. I goes to school at 7 o’clock                       …………………..

Câu 5: Đọc đoạn văn sau rồi trả lời câu hỏi (2 điểm)

Nga gets up at 5 o’clock. She brushes her teeth at 5.15. Then she eats a small breakfast at 6 o’clock. She gets dressed and goes to school at 6.30. Her house is near school so she walks. She does her homework in the afternoon and then she has dinner with her family at 18.00. After dinner, she watches TV or listens to music. She goes to bed at 22 o’clock.
v Questions:
1. What time does Nga get up?

………………………………………
2. How does she go to school?

………………………………………
3. What does she do in the afternoon?

……………………………………….
4. Does she go to bed at 22 o’clock?

……………………………………….

Trên đây là Đề thi học kì 1 THCS San Thàng Lai Châu. Để xem đầy đủ nội dung và chi tiết đáp án các em vui lòng đăng nhập website học247.net chọn Xem online hoặc Tải về. Chúc các em học tốt!