Đề kiểm tra 45 phút Tiếng Anh lớp 11 HK2 lần 1 có đáp án

Tải về

HỌC247 gửi đến các em đề kiểm tra 45 phút lần 1 trong chương trình Tiếng Anh lớp 11 học kì 2. Hy vọng với đề kiểm tra này các em có thể tổng hợp kiến thức đã học trong các bài học 9, 10, 11 để có được nền tảng tốt nhất trong quá trình học và kiểm tra.

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT-LẦN 3

MÔN: TIẾNG ANH    KHỐI: 11

HỌC KÌ II

Thời gian: 45 phút. (Không kể thời gian giao đề)

Xin mời các em theo dõi video Hướng dẫn giải đề kiểm tra 45 phút Tiếng Anh lớp 11 lần 1 để nắm các phương pháp làm bài và ôn tập kiến thức.

A. CHOOSE THE BEST ANSWER: (5ms)

Câu 1: ____last week looks nice.

A. The house which was repainted                        C. The house repainting

B. It was the house was repainted             D. The house is repainted

Câu 2: EMS stand for ____.

A. Environment management Service                  B. Express Mail Service

C. Electronic Mail Service                                    D. Economic Mail Service

Câu 3: Johnny was the last applicant ____ for a position in that energy station.

A. to interview                                                     B. interviewing

C. to be interviewed                                             D. which is interviewed

Câu 4: The woman____daughter Jack loves is very kind.

A. whose                        B. who                           C. whom                        D. which

Câu 5: Water is one of the most important resources____for our life.

A. on that we depend                                           B. on which we depend

C. we depend on which                                       D. which we depend

Câu 6: Monica , ____is my new boss , is very easy to work with .

A. whose                        B. that                            C. who                           D. whom

Câu 7: I like the food____by my mother.

A. was cooked               B. cooked                      C. which cooked            D. cooking

Câu 8: Circle the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.

A. with                           B. tenth                          C. both                           D. tooth

Câu 9: Choose the word that has stress pattern different from that of the others.

A. express                      B. advanced                   C. technology                 D. spacious

Câu 10: You can play for the goods on____.

A. deliver                       B. deliverable                 C. delivery                     D. delivering

Câu 11: I would like to offer a small reward to ____who finds my missing dog.

A. someone                    B. anyone                       C. no one                        D. one

Câu 12: Circle the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.

A. promised                   B. released                     C. advised                      D. practised

Câu 13: Choose the word that has stress pattern different from that of the others.

A. exhausted                  B. pollution                    C. infinite                       D. potential

Câu 14: The pollution problem is very complicated to solve.

A. quick                         B. complex                     C. prompt                       D. easy

Câu 15: Laws have been introduced to  prohibit the killing of endangered animals.

A. ban                            B. advised                      C. decreased                  D. encouraged

........

II. Rewrite the relative clauses by using phrases: (1,5ms)

1. There are six reports which have to be typed today.

………………………………………………….……………………………..........................................

2. Do you want to visit the castles which were built in the 14th century?

………………………………………………….……………………………..........................................

3. Thompson is the most famous actress who appears on stage here.

………………………………………………….……………………………..........................................

4. We have an apartment which overlooks the park.

………………………………………………….……………………………..........................................

5. Anyone who doesn’t want to take part in the meeting must inform the board.

………………………………………………….……………………………..........................................

 6. John, who is my friend, has studied English for ten years.
………………………………………………….……………………………..........................................

Trên đây là trích dẫn nội dung trắc nghiệm Kiểm tra 45 phút Tiếng Anh lớp 11 lần 1 HK2. Để xem đầy đủ nội dung các em vui lòng chọn Xem online hoặc Tải về. 

Trong quá trình học bài và thực hành trắc nghiệm có điểm nào chưa hiểu các em có thể đăng nhập website học247.net và đặt câu hỏi trong mục Hỏi đáp để được sự hỗ trợ từ cộng đồng HỌC247. Chúc các em học tập tốt và thực hành hiệu quả!

 

Được đề xuất cho bạn

Tài liệu liên quan