Đề kiểm tra 45 phút Tiếng Anh lớp 10 Lần 1 HK2 có đáp án

Tải về

HỌC247 gửi đến các em đề kiểm tra 45 phút lần 1 trong chương trình Tiếng Anh lớp 10 học kì 2. Hy vọng với đề kiểm tra này các em có thể tổng hợp kiến thức đã học trong các bài học 9, 10, 11 để có được nền tảng tốt nhất trong quá trình học và kiểm tra.

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG THPT …………….

ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT LẦN 3 TIẾNG ANH 10

Thời gian làm bài: 45 phút;

(trắc nghiệm, tự luận)

 

Họ, tên thí sinh:..........................................................................

Lớp  :...............................................................................

Xin mời các em theo dõi video Hướng dẫn giải đề kiểm tra 45 phút Tiếng Anh lớp 10 lần 1 để nắm các phương pháp làm bài và ôn tập kiến thức.

Choose the best answer to complete the sentences. (2. points)

Câu 1:       Water can be hold on land by…………

A. plant                          B. animals                      C. earth                          D. man

Câu 2:       Whales are the most intelligent …………that has ever lived on Earth.

A. animal                       B. plant                          C. fish                            D. tree

Câu 3:       If I………….., I would have said hello.

A. would see                  B. saw                            C. see                             D. had seen

Câu 4:       . Some left their …………….  on the coach when they arrived Huong Pagoda.

A. Luggages                  B. Bags                          C. Foods                        D. Drinks

Câu 5:       Most of them got……….when they went to an excursion to Huong Pagoda.

A. lovesick                     B. seasick                       C. carsick                       D. illness.

Câu 6:        The children ……….to be homeless.

A. Will report                 B. reported                     C. were reported            D. had to report

Câu 7:        ………….. this book bought by Mr Lam?

A. does                          B. was                            C. do                              D. were

Câu 8:       Tourists go to Cuc Phuong National Park to study butterflies and visit ……..

A. mountains                 B. caves                         C. rivers                         D. tigers

 Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others. (0,5point)

Câu 9:       A. here                       B. clear                      C. idea                       D. carefully

Câu 10:     A. washed                 B. worked                  C. lived                     D. laughed

Rewrite these sentences. (2,5 point)

Câu 11:        Her mother is preparing the dinner in the kitchen.

→ The dinner is being…………………………………………………………………..

Câu 12:        He wore this coat yesterday.

→ This coat was   …………………………………………………………………………..

Câu 13:        They have finished the above sentences.

→ The above sentences have been ……………………………………………………………

Câu 14:       You should get up early.

→ If I were you, I  would ………………………………………………………….

Câu 15:       He didn’t prepare for the interview, so he didn’t get the job.

→ If he had prepared for the interview, he would …………………………………….

.......

Trên đây là trích dẫn nội dung trắc nghiệm Kiểm tra 45 phút Tiếng Anh lớp 10 lần 1 HK2. Để xem đầy đủ nội dung các em vui lòng chọn Xem online hoặc Tải về. 

Trong quá trình học bài và thực hành trắc nghiệm có điểm nào chưa hiểu các em có thể đăng nhập website học247.net và đặt câu hỏi trong mục Hỏi đáp để được sự hỗ trợ từ cộng đồng HỌC247. Chúc các em học tập tốt và thực hành hiệu quả!