Đề kiểm tra 45 phút HK2 Tiếng Anh lớp 9 lần 1 có đáp án

Tải về

HỌC247 gửi đến các em đề kiểm tra 45 phút lần 1 trong chương trình Tiếng Anh lớp 9 học kì 2. Hy vọng với đề kiểm tra này các em có thể tổng hợp kiến thức đã học trong các bài học 6, 7 để có được nền tảng tốt nhất trong quá trình học và kiểm tra.

ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT TIẾNG ANH LỚP 9 HK2 LẦN 1

Xin mời các em theo dõi video Hướng dẫn giải đề kiểm tra 45 phút Tiếng Anh lớp 9 lần 1 để nắm các phương pháp làm bài và ôn tập kiến thức.

I. Which one has different pronounced

Câu 1:              A. chair                       B. stomach                  C. catch                       D. child                                  

Câu 2:              A. how                        B. hat                          C. hour                        D. house

Câu 3:             A. ear                          B. sea                          C. pea                          D. tea                         

Câu 4:             A. know                      B. knee                         C. knife                      D. kill   

Câu 5:              A. litter                        B. appliance                C. dissolve                  D. innovate

II. Choose the best answer to complete the sentences.

Câu 1: Can you ..............the light ? It's too dark to do homework.

A. turn off                   B. turn on                    C. turn down                           D. turn up

Câu 2: She suggested ...........money for the poor people in our neighborhood.

A. save                                    B. to save                    C. saving                                 D. saved

Câu 3: If he ............... a student, he will get a discount.

A. is                             B. was                         C. were                                    D. will be

Câu 4: She is very tired; ................, she has to finish her homework.

A. moreover                B. so                            C. and                                     D. however

Câu 5: My sister sings very .........

A. beauty                    B. beautiful                 C. beautifully                          D. beautify

Câu 6: I suggest you …………. practice speaking English every day.

A. must                       B. can                          C. should                                 D. have to

Câu 7: Solar energy doesn’t cause ............. .

A. polluted                  B. polluting                 C. pollution                             D. to pollute

Câu 8: I have ………………my bag but I can’t find it anywhere.

A. looked at                B. looked for               C. looked after                                    D. looked in

Câu 9: I think we should use shower……………….bath to save water.

A. because of              B. in spite of               C. in case of                            D. instead of

Câu 10: A ………………..faucet can waste a lot of water a month.

A. running                   B. dripping                  C. dropping                             D. cutting

.....

IV. Fill in the blanks with suitable words from the box, then answer the questions.

effective           nuclear            pollution          heat      stored             electricity         energy             panels

Are you looking for a cheap, clean, (1) .....................source of power that doesn't cause (2) .................... or waste natural resources? Look no further than solar(3) ......................from our sun.

At present, most of our (4) ...................... comes from the use of coal and gas, oil or (5) .......................... power. This power could be provided by the sun.

Many countries are already using solar energy. Solar (6) ......................are placed on the roofs of a house and the sun's energy is used to (7) ....................water. The energy can be (8) .................. for a number of days, so on cloudy days you can use solar energy, too.

....

Trên đây là trích dẫn nội dung trắc nghiệm Kiểm tra 45 phút Tiếng Anh lớp 9 lần 1 HK2. Để xem đầy đủ nội dung các em vui lòng chọn Xem online hoặc Tải về. 

Trong quá trình học bài và thực hành trắc nghiệm có điểm nào chưa hiểu các em có thể đăng nhập website học247.net và đặt câu hỏi trong mục Hỏi đáp để được sự hỗ trợ từ cộng đồng HỌC247. Chúc các em học tập tốt và thực hành hiệu quả!