Đề kiểm tra 15p Hóa 10 Chương Liên kết hóa học có đáp án

Tải về

Học247 mời các em cùng tham khảo tài liệu "Đề kiểm tra 15p Hóa 10 Chương Liên kết hóa học có đáp án" gồm các câu hỏi ở dạng trắc nghiệm về liên kết ion, hợp chất ion, hợp chất cộng hóa trị, độ âm điện...

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT CHƯƠNG LIÊN KẾT HÓA HỌC

1. Liên kết hoá học trong phân tử Cl2

A.  liên kết ion.                                         B.  liên kết cộng hoá trị không phân cực.

C.  liên kết cộng hóa trị phân cực.         D.  liên kết cho ­− nhận (phối trí).

2. Trong ion  có các loại liên kết nào dưới đây?

A. Liên kết kim loại.                                 B. Liên kết ion.

C. Liên kết cộng hóa trị có cực.             D. Liên kết cộng hoá trị không cực.

3. Dãy chỉ chứa các hợp chất có liên kết cộng hoá trị là

A. BaCl2, NaCl, NO2.                                  B. SO2, CO2, Na2O2.

C. SO3, H2S, H2O.                                       D. CaCl2, F2O, HCl.

4. Liên kết trong phân tử N2 gồm

A.  một liên kết đôi.                                 B.  hai liên kết đơn.

C.  một liên kết ba.                                   D. một liên kết đơn, một liên kết ba.

5. Các nguyên tố X (Z = 8), Y (Z = 16), T (Z = 19), G (Z = 20) có thể tạo được tối đa bao nhiêu hợp chất ion và hợp chất cộng hóa trị chỉ gồm 2 nguyên tố? (chỉ xét các hợp chất đã học trong chương trình phổ thông)

A. Ba hợp chất ion và ba hợp chất cộng hóa trị.                                 

B. Hai hợp chất ion và bốn hợp chất cộng hoá trị.          

C. Năm hợp chất ion và một hợp chất cộng hóa trị                                       

D. Bốn hợp chất ion và hai hợp chất cộng hóa trị.     

6. Công thức cấu tạo đúng của CO2

A.   O = O - C        B.   O - C = O  C.   O = C = O  D.   O ← C = O

7. Nguyên tử nguyên tố X (Z = 12) có điện hoá trị trong hợp chất với nguyên tử các nguyên tố nhóm VIIA là

A. 2+.                     B. 2−.                           C. 7+.                           D. 7−.

8. Số oxi hóa của lưu huỳnh trong các phân tử H2SO3, S8, SO3, H2S lần lượt là

A. +6 ; + 8 ; +6 ; −2.                                 B. +4 ; 0 ; +6 ; −2.

C. +4 ; −8 ; +6 ; −2.                                  D. +4 ; 0 ; +4 ; −2.

9. Trong các phân tử N2, NaCl, HNO3, H2O2, phân tử có liên kết cho − nhận là

A. H2O2.                  B. NaCl.                      C. HNO3.                       D. N2 và H2O2.          

10. Chọn câu đúng khi nói về mạng tinh thể nguyên tử.

A. Liên kết trong mạng là liên kết Van đec van.

B. Chất có cấu tạo mạng tinh thể nguyên tử có nhiệt độ nóng chảy thấp.

C. Chất có cấu tạo mạng tinh thể nguyên tử có độ cứng nhỏ.

D. Chất có cấu tạo mạng tinh thể nguyên tử có nhiệt độ nóng chảy cao.

ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM

1.B

2.C

3.C

4.C

5.D

6.C

7.A

8.B

9.C

10.D

 

Trên đây chỉ trích một phần nội dung của Đề kiểm tra 15p Hóa 10 Chương Liên kết hóa học có đáp án. Để xem toàn bộ nội dung đề kiểm tra các em vui lòng đăng nhập vào trang HỌC247.net để tải về máy tính. Hy vọng bộ đề này giúp các em học sinh lớp 10 ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong kì thi sắp tới. Chúc các em học tốt!

-- MOD HÓA HỌC247 (tổng hợp)--

 

 

Được đề xuất cho bạn

Tài liệu liên quan