Đề kiểm tra 15p Hóa 10 Chương Liên kết hóa học có đáp án

Tải về

Học247 mời các em cùng tham khảo tài liệu "Đề kiểm tra 15p Hóa 10 Chương Liên kết hóa học có đáp án" gồm các câu hỏi ở dạng trắc nghiệm về liên kết ion, hợp chất ion, hợp chất cộng hóa trị, độ âm điện...

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT CHƯƠNG LIÊN KẾT HÓA HỌC

 

     1. Tính chất nào dưới đây là tính chất của hợp chất ion?

      A. Hợp chất ion có nhiệt độ nóng chảy thấp.                          

      B. Hợp chất ion có nhiệt độ nóng chảy cao.    

      C. Hợp chất ion có dễ hoá lỏng.                        

      D. Hợp chất ion có có nhiệt độ sôi không xác định.

      2. Nguyên tố nào dưới đây có độ âm điện lớn nhất trong bảng tuần hoàn?

A. Oxi                    B. Clo                          C. Brom                      D. Flo

3. Cặp nguyên tử nào dưới đây tạo hợp chất cộng hoá trị?

A. H và He.                        B. Na và F.                              C. H và Cl.                   D. Li và F.

4. Liên kết trong phân tử nào được hình thành nhờ sự xen phủ p – p?

A. H2                      B. Cl2                           C. NH3                         D. HCl

5. Cho 2 nguyên tố: X (Z = 20), Y (Z = 17). Công thức hợp chất tạo thành từ X, Y và liên kết trong phân tử lần lượt là

A. XY: liên kết cộng hoá trị.                    B. X2Y3: liên kết cộng hoá trị.

C. X2Y: liên kết ion.                                  D. XY2: liên kết ion.

6. Công thức cấu tạo của phân tử HCl là

A. H − Cl                B.  H→Cl                      C.  H = Cl                     D.  Cl→H

7. Điện hoá trị của các nguyên tố O, S  trong các hợp chất với các nguyên tố nhóm IA đều là

A. 2−                     B. 2+                          C.6−                             D. 6+

8. Số oxi hóa của nitơ trong  , HNO3 , NH3 lần lượt là

A. 3 ; +5 ; −3.        B. −3 ; + 4 ; +5.           C. −3 ; +5 ; −3.                        D. +3 ; +5 ; +3.

9. Theo quy tắc bát tử, nguyên tử S trong phân tử SO3 có cộng hóa trị là

A. 6.                       B. 4.                             C. 2.                             D. 3.

10. Mạng tinh thể ion có đặc tính nào dưới đây?

A.  Bền vững, nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi thấp.

B.  Dễ bay hơi.

C.  Bền vững, nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi khá cao.

D.  Bền vững, nhiệt độ nóng chảy cao và nhiệt độ sôi thấp.

 

ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM

1.B

2.D

3.C

4.B

5.D

6.A

7.A

8.C

9.B

10.C

 

Trên đây chỉ trích một phần nội dung của Đề kiểm tra 15p Hóa 10 Chương Liên kết hóa học có đáp án. Để xem toàn bộ nội dung đề kiểm tra các em vui lòng đăng nhập vào trang HỌC247.net để tải về máy tính. Hy vọng bộ đề này giúp các em học sinh lớp 10 ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong kì thi sắp tới. Chúc các em học tốt!

-- MOD HÓA HỌC247 (tổng hợp)--

 

Được đề xuất cho bạn

Tài liệu liên quan