ON
ADMICRO

Bộ 5 đề thi thử THPT QG năm 2021 môn Lịch Sử lần 3 có đáp án Trường THPT Chuyên Lương Văn Tụy

Tải về
VIDEO_3D

Dưới đây là nội dung Bộ 5 đề thi thử THPT QG năm 2021 môn Lịch Sử lần 3 Trường THPT Chuyên Lương Văn Tụy được hoc247 biên soạn và tổng hợp, với nội dung đầy đủ, chi tiết có đáp án đi kèm sẽ giúp các em học sinh ôn tập củng cố kiến thức, nâng cao kỹ năng làm bài. Mời các em cùng tham khảo!

 
 
YOMEDIA

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LƯƠNG VĂN TỤY

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2021

MÔN LỊCH SỬ LẦN 3

Thời gian 50 phút

 

ĐỀ SỐ 1

Câu 1: (VD) Chọn đáp án đúng để sắp xếp các sự kiện sau theo trình tự thời gian:

  1. Đại hội Quốc dân được triệu tập tại Tân Trào.

  2. Liên Xô tuyên chiến với Nhật.

  3. Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc ban bố “Quân lệnh số 1”.

  4. Hội nghị toàn quốc của Đảng họp tại Tân Trào.

  A.  4-1-3-2.                      B. 3-4-2-1.                    C. 2-3-4-1.                    D. 1-3-2-4.

Câu 2: (VD) Đâu là điều kiện quyết định đưa tới sự bùng nổ phong trào cách mạng 1930 - 1931 trên quy mô lớn và mang tính tự giác?

  A. Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam (sau là Đảng Cộng sản Đông Dương).

  B. Mâu thuẫn dân tộc và giai cấp sâu sắc.

  C. Chính sách khủng bố tàn bạo của thực dân Pháp sau khởi nghĩa Yên Bái.

  D. Thắng lợi của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô.

Câu 3: (VD) Yếu tố nào dưới đây mang tính quyết định khiến cho Tổng khởi nghĩa tháng 8/1945 giành thắng lợi nhanh chóng và ít đổ máu?

  A. Do sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

  B. Do có sự kết hợp giữa lực lượng chính trị và lực lượng vũ trang

  C. Do chúng ta có sự chuẩn bị đầy đủ từ trước.

  D. Do thời cơ khách quan thuận lợi.

Câu 4: (TH) Tại sao nói Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam?

  A. Chấm dứt sự khủng hoảng về đường lối và giai cấp lãnh đạo.

  B. Đó là khuynh hướng cứu nước mới.

  C. Mở ra thời kì độc lập, tự do cho cách mạng Việt Nam.

  D. Chấm dứt vai trò lãnh đạo của giai cấp tư sản.

Câu 5: (TH) Hai khẩu hiệu mà Đảng Cộng sản Đông Dương đề ra trong phong trào cách mạng 1930 - 1931 là

  A. “Chống đế quốc” và “Chống phát xít, chống chiến tranh”.

  B. “Tự do dân chủ” và “Cơm áo hòa bình”.

  C. “Giải phóng dân tộc” và “Tịch thu ruộng đất của Việt gian”.

  D. “Độc lập dân tộc” và “Ruộng đất dân cày”.

Câu 6: (TH) Những giai cấp nào mới ra đời trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp?

  A. Công nhân, tư sản.                                            B. Tiểu tư sản, tư sản dân tộc.

  C. Tiểu tư sản, tư sản dân tộc.                               D. Tiểu tư sản, tư sản.

Câu 7: (VD) Chọn đáp án đúng để sắp xếp các sự kiện theo trình tự thời gian:

1. Inđônêxia tuyên bố độc lập.

2. Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào chính thức được thành lập.

3. Nước Cộng hòa Cuba ra đời.

4. Tổ chức Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tuyên bố thành lập.

  A. l-3-4-2.                        B. l-3-4-2.                     C. l-4-3-2.                     D. l-2-3-4.

Câu 8: (TH) Sự xuất hiện của 3 tổ chức cộng sản cuối những năm 20 của thế kỉ XX chứng tỏ?

  A. Khuynh hướng vô sản đã thắng thế trong phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam.

  B. Giai cấp công nhân đã hoàn toàn đấu tranh tự giác.

  C. Khuynh hướng dân chủ tư sản đã hoàn toàn thất bại.

  D. Khuynh hướng vô sản chiếm ưu thế trong phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam.

Câu 9: (TH) Phong trào yêu nước của tầng lớp tư sản, tiểu tư sản đầu thế kỉ XX đến trước chiến tranh thế giới thứ nhất thất bại chứng tỏ điều gì?

  A. Độc lập dân tộc gắn liền với vấn đề dân chủ.

  B. Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

  C. Độc lập dân tộc không gắn liền với giải phóng giai cấp.

  D. Độc lập dân tộc không gắn liền với chủ nghĩa tư bản.

Câu 10: (TH) Mặt trái của cuộc cách mạng khoa học - công nghệ ngày nay là

  A. chủ nghĩa khủng bố xuất hiện, gây nên tình trạng căng thẳng.

  B. chế tạo vũ khí hiện đại, đẩy nhân loại đến trước nguy cơ chiến tranh mới.

  C. chế tạo ra vũ khí hủy diệt, ô nhiễm môi trường, tai nạn, bệnh tật.

  D. nguy cơ chiến tranh hạt nhân đe dọa tiêu diệt nền văn minh nhân loại.

Câu 11: (VD) Điểm mới của Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (5/1941) so với Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (11/1939) là

A. mở rộng hình thức tập hợp lực lượng và thành lập mặt trận dân chủ Đông Dương.       
B. đề cao hơn nữa nhiệm vụ giải phóng dân tộc.

  C. đặt ra vấn đề giải phóng dân tộc trong từng nước Đông Dương.

  D. chú trọng đấu tranh vũ trang để giải phóng dân tộc.

Câu 12: (TH) Sau chiến tranh thế giới thứ hai, quá trình liên kết khu vực ở Tây Âu diễn ra mạnh mẽ vì

  A. Tây Âu bị cạnh tranh quyết liệt bởi Mĩ và Nhật Bản.

  B. Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa liên kết chặt chẽ cạnh tranh với Tây Âu.

  C. Các nước Tây Âu đều đi theo con đường tư bản chủ nghĩa.

  D. Tây Âu muốn thoát ra khỏi sự khống chế của Mĩ.

Câu 13: (TH) Việt Nam Quốc Dân đảng là chính đảng của giai cấp nào?

  A. Vô sản                         B. Tư sản dân tộc         C. Tiểu tư sản               D. Tư sản mại bản

Câu 14: (VD) Từ tháng 7/1920 đến đầu năm 1930, những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc đều nhằm mục đích

  A. chuẩn bị cho sự ra đời của chính đảng vô sản ở Việt Nam.

  B. sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

  C. truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin.

  D. truyền bá con đường cách mạng vô sản về Việt Nam.

Câu 15: (NB) Đặc trưng nổi bật của trật tự hai cực Ianta là

  A. sự đối đầu căng thẳng giữa Liên Xô và Mĩ. Lần đầu tiên trong lịch sử, thế giới hình thành hai cực, hai phe.

  B. quan hệ đồng minh của Mĩ và Liên Xô chuyển sang thế đối đầu và dần dần đi tới tình trạng Chiến tranh lạnh.

  C. thế giới chia thành hai phe tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa do Mĩ và Liên Xô đứng đầu.

  D. thế giới lâm vào cuộc Chiến tranh lạnh do Mĩ khởi xướng chống Liên Xô và các nước Xã hội chủ nghĩa.

Câu 16: (VD) Chọn đáp án đúng để sắp xếp các sự kiện theo trình tự thời gian:

1. Cao trào kháng Nhật cứu nước.

2. Nhật xâm lược Đông Dương.

3. Mặt trận Việt Minh ra đời.

4. Nhật đảo chính Pháp.

  A. 1-3-2-4.                       B. 3-4-2-1.                    C. 2-3-4-1.                    D. 4-1-3-2.

Câu 17: (TH) Nét nổi bật trong đường lối đối ngoại của Liên bang Nga (1991 - 2000) là

  A. đối đầu với Mĩ, khôi phục quan hệ với các nước châu Âu.

  B. ngả về phương Tây, khôi phục quan hệ với các nước châu Á.

  C. khôi phục quan hệ với các nước châu Á, phát triển quan hệ với Mĩ.

  D. đối đầu với phương Tây, phát triển quan hệ với các nước châu Á.

Câu 18: (NB) Theo Luận cương chính trị tháng 10 năm 1930 do Trần Phú soạn thảo, hai nhiệm vụ chiến lược cách mạng Đông Dương phải thực hiện theo thứ tự là

  A. đánh đổ phong kiến và đánh đổ đế quốc.

  B. đánh đổ đế quốc, đồng thời đánh đổ phong kiến.

  C. đánh đổ bọn tay sai, phản cách mạng, sau đó đánh đổ đế quốc.

  D. đánh đổ đế quốc, sau đó đánh đổ phong kiến.

Câu 19: (VD) Nét nổi bật trong phong trào yêu nước Việt Nam từ năm 1919 - 1930 so với thời kì trước là

  A. Có sự tồn tại và đấu tranh của hai khuynh hướng cứu nước tư sản và vô sản.

  B. Hình thức đấu tranh phong phú, đa dạng.

  C. Có sự tham gia của các giai cấp tầng lớp mới.

  D. Hầu hết các phong trào đấu tranh đều thất bại.

Câu 20: (TH) Biểu hiện nào sau đây không phải của xu thế toàn cầu hóa?

  A. sự ra đời của các tổ chức liên kết kinh tế, thương mại, tài chính quốc  tế và khu vực.

  B. sự phát triển mạnh mẽ của khoa học - công nghệ.

  C. sự phát triển và những tác động to lớn của các công ty xuyên quốc gia.

  D.  sự phát triển nhanh chóng của quan hệ thương mại quốc tế.

Câu 21: (VD) Điểm khác nhau cơ bản giữa Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng (2/1930) và Luận cương chính trị tháng 10 năm 1930 là xác định

  A. vai trò lãnh đạo, lực lượng tham gia cách mạng.

  B. mối quan hệ giữa cách mạng nước ta với cách mạng thế giới,

  C. đường lối chiến lược, lãnh đạo cách mạng.     

  D. nhiệm vụ và lực lượng tham gia cách mạng.

Câu 22: (TH) Vì sao trong quá trình khai thác thuộc địa lần thứ hai, tư bản Pháp hạn chế phát triển công nghiệp nặng ở Việt Nam?

  A. Biến Việt Nam thành căn cứ quân sự và chính trị của Pháp.

  B. Vì Việt Nam không có thế mạnh phát triển nhanh công nghiệp nặng.

  C. Biến Việt Nam thành thị trường trao đổi hàng hóa với Pháp.

  D. Nhằm cột chặt nền kinh tế Việt Nam lệ thuộc vào nền kinh tế Pháp.

Câu 23: (NB) Nhiệm vụ chiến lược của cách mạng tư sản dân quyền Đông Dương được Đảng xác định trong thời kì 1936- 1939 là

  A. đánh đổ đế quốc Pháp để giành độc lập dân tộc.

  B. chống đế quốc và chống phong kiến.

  C. đánh đổ phong kiến để người cày có mộng.

  D. chống phát xít, chống phản động thuộc địa tay sai, đòi tự do dân chủ

Câu 24: (VDC) Chọn đáp án đúng cho đoạn trích sau: “Trong lúc này, nếu không giải quyết được vấn đề dân tộc giải phóng, không đòi được độc lập tự do cho toàn thể dân tộc thì chẳng những toàn thể quốc gia dân tộc còn chịu mãi kiếp ngựa trâu mà quyền lợi của bộ phận giai cấp đến vạn năm sau cũng không đổi lại được”.

  A. Nghị quyết của Hội nghị BCH Trung ương Đảng tháng 5-1941.

  B. Chỉ thị Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” ngày 12-3-1945.

  C. Nghị quyết của Hội nghị BCH Trung ương Đảng tháng 11/1939.

  D. Nghị quyết của Hội nghị BCH Trung ương Đảng tháng 11/1940.

Câu 25: (TH) Nhận xét nào phản ánh đúng về nền kinh tế Mĩ trong suốt thập niên 90 của thế kỉ XX?

  A. Tương đối ổn định, hầu như không có sự tăng trưởng của nền kinh tế.

  B. Giảm sút nghiêm trọng, Mĩ không còn là trung tâm kinh tế - tài chính số 1 thế giới.

  C. Trải qua nhiều cuộc suy thoái ngắn nhưng vẫn là nước đứng đầu thế giới.

  D. Tăng trưởng liên tục, Mĩ là trung tâm kinh tế - tài chính số một thế giới.

Câu 26: (VD) Điểm giống nhau giữa phong trào giải phóng dân tộc ở khu vực Mĩ Latinh và châu Phi là

  A. Sử dụng nhiều hình thức đấu tranh phong phú

  B. Đều nhằm lật đổ các chính phủ độc tài, lập ra các chính phủ dân tộc dân chủ.

  C. Đều chỉ do giai cấp tư sản nắm quyền lãnh đạo phong trào cách mạng.

  D. Có một tổ chức lãnh đạo chung.

Câu 27: (VD) Một luận điểm sáng tạo của Nguyễn Ái Quốc khi vận dụng lí luận cách mạng vô sản vào hoàn cảnh thực tiễn của các nước thuộc địa là thấy được vai trò của giai cấp

  A. tư sản                           B. công nhân                 C. tiểu tư sản                 D. nông dân

Câu 28: (TH) Nhận định nào sau đây không đúng về tác động của sự kiện Nhật đảo chính Pháp ngày 9/3/1945 đến cách mạng nước ta?

  A. Phát xít Nhật trở thành kẻ thù chính của nhân dân Đông Dương.

  B. Cuộc đảo chính đã tạo nên thời cơ khởi nghĩa chín muồi.

  C. Đánh đuổi phát xít Nhật là nhiệm vụ hàng đầu của nhân dân Đông Dương.

  D. Điều kiện tổng khởi nghĩa chưa thật sự chín muồi.

Câu 29: (NB) Mâu thuẫn cơ bản, bao trùm trong xã hội Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất là mâu thuẫn giữa

  A. tư sản với vô sản.       

  B. toàn thể nhân dân Việt Nam với đế quốc Pháp.

  C. toàn thể nhân dân Việt Nam với phát xít Nhật.   

  D. nông dân với phong kiến.

Câu 30: (TH) Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến cuộc đảo chính Pháp ngày 9/3/1945 của phát xít Nhật là gì?

  A. Mâu thuẫn Nhật - Pháp ngày càng trở nên gay gắt.

  B. Đầu năm 1945, Chiến tranh thế giới thứ hai bước vào giai đoạn kết thúc.

  C. Bọn thực dân Pháp ở Đông Dương đang ráo riết hoạt động.

  D. Phát xít Nhật đang bị phản công ở Thái Bình Dương.

Câu 31: (VD) Những nguyên nhân cơ bản nào giúp ba nước Inđônêxia, Việt Nam và Lào giành độc lập sớm nhất khu vực Đông Nam Á sau chiến tranh thế giới thứ hai?

  A. Kẻ thù đã suy yếu và được sự ủng hộ của nhân loại tiến bộ.

  B. Điều kiện khách quan thuận lợi và nhân dân nhiệt tình cách mạng.

  C. Điều kiện khách quan thuận lợi và biết chớp thời cơ.

  D. Có sự chuẩn bị lâu dài với chớp thời cơ.

Câu 32: (VD) Hãy chọn đáp án đúng để sắp xếp các sự kiện sau theo đúng trình tự thời gian hoạt động cứu nước của Nguyễn Ái Quốc

1. Thành lập Hội liên hiệp thuộc địa ở Pari.

2. Bỏ phiếu tán thành gia nhập Quốc tế Cộng sản.

3. Thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.

4. Gia nhập Đảng Xã hội Pháp.

  A. 1-2-3-4.                       B. 4-2-1-3.                    C. 4-2-3-1.                    D. l-3-4-2.

Câu 33: (VDC) Trước xu thế mới trong quan hệ quốc tế đầu thế kỉ XXI, Việt Nam có được thuận lợi gì?

  A. ứng dụng các thành tựu Khoa học - kĩ thuật vào sản xuất.

  B. Nâng cao trình độ tập trung vốn và lao động.

  C. Hợp tác kinh tế, thu hút vốn đầu tư và ứng dụng khoa học - kĩ thuật.

  D. Có thêm thị trường lớn để tăng cường xuất khẩu hàng hóa.

Câu 34: (TH) Tại sao sau Chiến tranh lạnh, các quốc gia trên thế giới đều phải điều chỉnh chiến lược phát triển lấy kinh tế làm trọng tâm?

  A. Vì xu thế của thế giới hiện nay là hòa bình, ổn định, hợp tác và cùng phát triển.

  B. Vì kinh tế phát triển sẽ tạo nên sức mạnh thực sự của mỗi quốc gia.

  C. Vì xu thế toàn cầu hóa như vũ bão đòi hỏi phải hội nhập về kinh tế.

  D. Vì thế giới hiện nay không còn nguy cơ chiến tranh nữa.

Câu 35: (VD) Sự kiện nào đánh dấu phong trào công nhân Việt Nam hoàn toàn đi vào đấu tranh tự giác?

  A. Sự ra đời của ba tổ chức cộng sản vào cuối năm 1929.

  B. Cộng bãi công của công nhân Ba son.

  C. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời.                    

  D. Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên thành lập.

Câu 36: (VD) Nguyên nhân chung dẫn đến sự phát triển kinh tế của Mĩ, Tây Âu và Nhật Bản sau Chiến tranh thế giới thứ hai là gì?

  A. Lãnh thổ rộng, tài nguyên phong phú, khí hậu thuận lợi.

  B. Tận dụng tốt các yếu tố bên ngoài.

  C. Áp dụng thành tựu khoa học - kĩ thuật vào sản xuất.

  D. Nguồn nhân lực dồi dào, giá rẻ.

Câu 37: (NB) Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sản phẩm của sự kết hợp giữa các yếu tố nào?

  A. Chủ nghĩa Mác - Lênin, phong trào công nhân và phong trào yêu nước.

  B. Chủ nghĩa Mác - Lênin, phong trào dân tộc và phong trào dân chủ.

  C. Chủ nghĩa Mác - Lênin, phong trào cộng sản và phong trào yêu nước.

  D. Chủ nghĩa Mác - Lênin, phong trào dân tộc và phong trào yêu nước.

Câu 38: (VD) Điểm khác biệt về hình thức đấu tranh của thời kì 1936 - 1939 so với thời kì 1930 - 1931 là

  A. kết hợp đấu tranh ngoại giao với vận động quần chúng.

  B. kết hợp đấu tranh công khai với nửa công khai.

  C. kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang.

  D. kết hợp đấu tranh nghị trường và đấu tranh vũ trang.

Câu 39: (VDC) Từ phong trào dân chủ 1936 - 1939, bài học nào còn nguyên giá trị đối với nước ta trong thời đại ngày nay?

  A. Vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào cách mạng nước ta.

  B. Linh hoạt các phương pháp đấu tranh kinh tế, chính trị, ngoại giao.

  C. Phương pháp tổ chức và lãnh đạo quần chúng đấu tranh.

  D. Chủ trương phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.

Câu 40: (VD) Đặc điểm quyết định giai cấp công nhân có khả năng lãnh đạo cách mạng Việt Nam là

  A. có quan hệ gắn bó với nông dân.                      B. bị nhiều tầng áp bức bóc lột.

  C. có hệ tư tưởng tiến bộ soi đường                      D. kế thừa truyền thống yêu nước của dân tộc.

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 1

1-C

2-A

3-A

4-A

5-D

6-D

7-B

8-D

9-D

10-C

11-C

12-D

13-B

14-A

15-C

16-C

17-B

18-A

19-A

20-B

21-D

22-D

23-B

24-A

25-C

26-A

27-C

28-B

29-B

30-A

31-D

32-B

33-C

34-B

35-C

36-C

37-A

38-B

39-D

40-C

 

ĐỀ SỐ 2

Câu 1: Ý nào sau đây không phản ánh đúng nguyên nhân dẫn đến cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 - 1933 nổ ra đầu tiên ở Mĩ?

  A. Mĩ là nước giàu có về tài nguyên.

  B. Mĩ phát triển kinh tế theo chủ nghĩa tự do thái quá dẫn đến cung vượt quá cầu

  C. Mĩ không có kế hoạch dài hạn cho sự mất cân đối giữa sản xuất và tiêu dùng.

  D. Không có sự phát triển đồng bộ giữa các ngành kinh tế của Mĩ.

Câu 2: Điểm mới nối bật nhất trong quan hệ quốc tế giữa các nước lớn (1919 - 1929) là

  A. các nước đế quốc đối đầu với Liên Xô.

  B. các nước đế quốc mâu thuẫn gay gắt với nhau về vấn đề thuộc địa.

  C. các nước tư bản “trẻ” mâu thuẫn gay gắt với các nước tư bản “già”.

  D. các nước đế quốc bại trận mâu thuẫn với các nước đé quốc thắng trận.

Câu 3: Mục đích của Hội nghị Hòa bình Vécxai (1919 - 1920) và Oasinh tơn (1921 = 1922) là

  A. kí kết Hòa ước và các Hiệp ước phân chia quyền lợi.

  B. thiết lập một trật tự thế giới mới.

  C. thành lập tổ chức Liên hợp quốc.

  D. phân chia phạm vi ảnh hưởng ở châu Âu và châu Á.

Câu 4: Sự kiện nổi bật nhất trong giai đoạn ha của Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918) là gì?

  A. Cách mạng dân chủ tư sản Đức bùng nổ và giành thắng lợi.

  B. Đức sử dụng phưong tiện chiến tranh mới là tàu ngầm gây cho phe Hiệp ưóc nhiều thiệt hại

  C. Mĩ tham chiến và trở thành nước đứng đầu phe Hiệp ước.

  D. Cách mạng tháng Mười Nga thành công, nước Nga Xô viết ra đòi và rút khỏi chiến tranh

Câu 5: Hành động cách mạng nào sau đây của Nguyễn Ái Quốc chừng minh: từ một người yêu nước chân chính, Người đã trở thành một chiến sĩ công sản?

  A. Đọc luận cương của Lê nin về các vấn đề dân tộc và thuộc địa (1920).

  B. Bỏ phiếu tán thành việc giai nhâp Quốc tế cộng sản (1920).

  C. Gửi yêu sách đến hội nghị Vecxai (1919).

  D. Tham gia Đảng xã hội Pháp (1919).

Câu 6: Đâu không phải là nội dung chủ yếu của lịch sử thế giới cận đại?

  A. Sự thắng lợi của cách mạng vô sản và phong trào giải phóng dân tộc thế giới

  B. Sự thắng lợi của cách mạng tư sản và sự xác lập hệ thống chủ nghĩa tư bản.

  C. Sự ra đời và phát triển của phong trào công nhân quốc tế.

  D. Chủ nghĩa tư bản chuyển sang giai đoạn chủ nghĩa đế quốc và đẩy mạnh quá trình xâm lược

Câu 7: Điểm khác biệt trong tư tưởng cứu nước của Phan Bội Châu so với tư tưởng phong kiến?

  A. Độc lập dân tộc phải gắn liền với chính thể quân chủ chuyên chế.

  B. Cứu nước gắn liền với cứu dân.

  C. Giành độc lập không thể tách rời phưong pháp bạo động.

  D. Muốn độc lập cần cầu viện nước ngoài

Câu 8: Mục tiêu của Liên minh châu Âu (EU) khác với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) là chỉ hợp tác liên minh về?

  A. kinh tế và quân sự.                                            B. kinh tế và văn hóa.  

  C. kinh tế và chính trị.                                            D. tiền tệ, chính trị và văn hóa.

Câu 9: Ảnh hưởng lớn nhất của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 đối với cách mạng Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất là?

  A. cổ vũ mạnh mẽ tinh thần đấu tranh để giải phóng dân tộc.

  B. chỉ ra kẻ thù chính cho cách mạng Việt Nam

  C. để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý giá.

  D. chỉ ra con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc.

Câu 10: Ý nào sao đây không đúng khi giải thích cho luận điểm Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đã mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam?

  A. Trở thành đảng cầm quyền duy nhất lãnh đạo cách mạng.

  B. Giải quyết được cuộc khung hoàng về giai cấp và đường lối lãnh đạo lãnh đạo.

  C. Cách mạng Việt Nam trở thành một bộ phận khăng khít của cách mạng thế giới.

  D. Là sự chuẩn bị đầu tiên cho những bước phát triển nhảy vọt của cách mạng thế giới.

---(Nội dung đầy đủ, chi tiết từ câu 11 đến câu 40 của đề thi số 2 vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)---

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 2

1. A

2.D

3.A

4.C

5.B

6.A

7.C

8.D

9.D

10.A

11.D

12.C

13.C

14.B

15.D

16.B

17.C

18.C

19.B

20.D

21.D

22.D

23.A

24.D

25.B

26.D

27.C

28.B

29.B

30.B

31.B

32.A

33.A

34.D

35.C

36.A

37.D

38. D

39.D

40.B

 

ĐỀ SỐ 3

Câu 1:  Thành công lớn nhất của Mỹ trong chính sách đối ngoại thời kì chiến tranh lạnh là gì?

  A. Thực hiện được một số mưu đồ góp phần đưa đến sự sụp đổ của CNXH ở Liên Xô và Đông Âu

  B. Thực hiện nhiều chiến lược qua các đời Tổng thống

  C. Lập được nhiều khối quân sự trên toàn thế giới

  D. Thiết lập chế độ thực dân mới ở nhiều nước, nhiều khu vực trên thế giới

Câu 2: Cuộc đàm phán chính thức giữa hai chính phủ Việt Nam và Pháp được tổ chức tại Phoongtenơblô (Pháp) từ ngày 6-6-1946 không thu được kết quả vì:

  A. Pháp lập chính phủ Nam kì tự trị, âm mưu tách Nam Bộ khỏi Việt Nam

  B. Pháp có những khiêu khích, chuẩn bị chiến tranh

  C. Pháp đẩy mạnh xâm lược vũ trang ở Nam Bộ Việt Nam

  D. Pháp không công nhận mềm độc lập và thống nhất của Việt Nam

Câu 3: Lí do nào dưới đây khẳng định Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời là sự chuẩn bị tất yếu có tính quyết định cho những bước phát triển nhảy vọt mới trong lịch sử phát triển của dân tộc Việt Nam

  A. Có đường lối cách mạng đúng đắn, sáng tạo, tuy tổ chức chưa chặt chẻ nhưng đội ngũ đảng viên kiên trung tận tụy cho sự nghiệp của Đảng

  B. Ngay khi mới ra đời, Đảng đã được công nhận là một bộ phận độc lập, trực thuộc Quốc tế Cộng sản

  C. Ngay khi mới ra đời, Đảng đã nhận được nhiều sự giúp đỡ, ủng hộ trực tiếp từ Đảng Cộng sản Liên Xô

  D. Cách mạng Việt Nam đã có đường lối đúng đắn, sáng tạo, tổ chức chặt chẻ lãnh đạo, đội ngũ đảng viên kiên trung tận tụy cho sự nghiệp của Đảng

Câu 4: Tại sao lại khẳng định từ sau chiến thắng Việt Bắc thu – đông 1947 đến chến thắng Biên giới thu – đông năm 1950 là một bước phát triển của cuộc kháng chiến chống Pháp

  A. Do ta giành được quyền chủ động trên chiến trường

  B. Đánh bại âm mưu đánh nhanh thắng nhanh của thực dân Pháp

  C. Cuộc kháng chiến chống Pháp kết thúc thắng lợi

  D. Pháp phải chuyển sang đánh lâu dài với ta

Câu 5: Việt Nam có thể rút ra bài học kinh nghiệm quý báu nào tự sụp đổ mô hình CNXH ở Liên Xô và các nước Đông Âu?

  A. Không cần thiết phải tiến hành cải tổ trước những biến động của tình hình thế giới

  B. trở thành đồng minh của Mĩ và tăng cường giao lưu hợp tác với các nước về mọi mặt

  C. Cần tăng cường giao lưu, hợp tác quốc tế về mọi mặt, nhất là về văn hóa

  D. Kiên định con đường Chủ nghĩa xã hội và sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản

Câu 6: Điểm giống nhau cơ bản về tình thế của Pháp khi tiến hành ké hoạch Rơve, kế hoạch Đờ Lát đơ Tátxinhi và kế hoạch Nava trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam là gì?

  A. Pháp tiếp tục giữ vững thế chiến lược tấn công

  B. Pháp đã bị thất bại trong các kế hoạch quân sự trước đó

  C. Pháp được Mĩ giúp đỡ, lực lượng rất mạnh

  D. Pháp lâm vào thế bị động, phòng thủ trên toàn chiến trường Đông Dương

Câu 7: Thắng lợi lớn nhất ta đã đạt được qua hiệp định Giơnevơ là

  A. Các nước cấm đưa quân đội, nhân viên quân sự, vũ khí nước ngoài vào Việt Nam

  B. Việt Nam tiến tới thống nhất bằng cuộc tổng tuyển cử tự do trong cả nước

  C. Các bên tham chiến thực hiện ngừng bắn, chuyển giao quân sự

  D. Được các nước tham dự Hội nghị công nhận độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ

Câu 8: Nội dung quyết định để Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản Việt Nam mang tầm vóc lịch sử của một Đại hội thành lập Đảng là

  A. Phê phán những quan điểm sai lầm của các tổ chức cộng sản riêng rẽ

  B. Thống nhất các tổ chức cộng sản thành một đảng duy nhất mang tên Đảng Cộng sản Việt Nam

  C. Thông qua Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt của Đảng

  D. Bầu ra Ban chấp hành Trung ương chính thức do Trần Phú làm Tổng bí thư

Câu 9: Nhận định nào đúng nhất về vai trò của hậu phương trong cuộc kháng chiến chống thưc dân Pháp (1946-1954) của nhân dân Việt Nam

  A. Hậu phương đã cung cấp sức người, sức của cho quân ta mở các chiến dịch quyết định, giành thắng lợi, thúc đẩy cuộc kháng chiến đi lên

  B. Hậu phương đã đêm lại quyền lợi cho nhân dân, động viên khích lệ các chiến sĩ ngoài chiến trường

  C. Hậu phương đáp ứng nhu cầu cung cấp cho kháng chiến ngày càng lớn về vật chất và tinh thần, là nhân tố thường xuyên quyết định thắng lợi của chiến tranh

  D. Hậu phương vững mạnh là nền móng để xây dựng nền kinh tế của một nhà nước mới, hoàn thành nhiệm vụ kháng chiến, kiến quốc

Câu 10: Để tương xứng với vị trí siêu cường kinh tế, hiện nay Nhật Bản đang nổ lực vươn lên trở thành siêu cường về:

  A. khoa học vũ trụ                                                 B. chính trị

  C. quân sự                                                             D. khoa học – kĩ thuật

---(Nội dung đầy đủ, chi tiết từ câu 11 đến câu 40 của đề thi số 3 vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)---

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 3

1-A

2-D

3-D

4-A

5-D

6-B

7-D

8-C

9-C

10-C

11-B

12-B

13-A

14-D

15-C

16-D

17-C

18-C

19-C

20-B

21-B

22-B

23-B

24-D

25-B

26-D

27-D

28-D

29-A

30-A

31-B

32-C

33-A

34-A

35-A

36-C

37-C

38-D

39-B

40-A

 

ĐỀ SỐ 4

Câu 1: (TH) Yếu tố nào không phải là hạn chế trong Chiến lược kinh tế hướng nội ở các nước thuộc nhóm nước sáng lập ASEAN?

  A. Thiếu vốn, thiếu nguyên liệu và công nghệ      B. Chưa tự túc được vấn đề lương thực

  C. Chi phí cao dẫn tới tình trạng thua lỗ               D. Đời sống người lao động còn khó khăn.

Câu 2: (VDT) Một trong những yếu tố làm cho tổ chức ASEAN mở rộng thành viên gồm hầu hết các nước ở khu vực Đông Nam Á (đến năm 1999) là:

  A. Chỉ thị của Liên hợp quốc.

  B. Chỉ thị của Mĩ và các nước lớn.

  C. Các quốc gia ở Đông Nam Á đều đã giành được độc lập.

  D. Cùng hệ tư tưởng và hệ thống chính trị.

Câu 3: (TH) Mùa xuân năm 1975, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy của quân dân Việt Nam thắng lợi đã

  A. Giúp cho nhân dân Lào có cơ sở giành thắng lợi hoàn toàn.

  B. Cổ vũ nhân dân Lào đứng lên giành chính quyền trong cả nước

  C. Cổ vũ và tạo điều kiện cho cách mạng Lào tiến lên giành thắng lợi hoàn toàn.

  D. Tạo điều kiện cho các lực lượng cách mạng ở Lào giành chính quyền trong cả nước.

Câu 4: (VDT) Nối sự kiện ở cột B cho phù hợp với thời gian ở cột A về quá trình giành độc lập của các quốc gia ở Đông Nam Á.

A

B

1) 17-8-1945

a. Lào tuyên bố độc lập

2) 12-10-1945

b. Inđônêxia tuyên bố độc lập.

3) 4-7-1946

c. Xingapo được Anh trao trả quyền tự trị

4) 31-8-1957

d. Mỹ quyên bố trao trả độc lập cho Philippin.

5) 3-6-1959

e. Mã Lai tuyên bố độc lập.

  A. le, 2b, 3c, 4d, 5a          B. lb, 2a, 3e, 4c, 5d      C. lb, 2a, 3d, 4e, 5c        D. lb, 2d, 3e, 4c, 5a

Câu 5: (TH) Có mấy nội dung sai khi nói về nội dung về chiến lược kinh tế hướng nội ở các nước thuộc nhóm nước sáng lập ASEAN?

1. Phát triển các ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng nội địa thay thế hàng nhập khẩu.

2. Lấy thị trường trong nước làm chỗ dựa để phát triển sản xuất.

3. Vận động sử dụng hàng tiêu dùng trong nước.

4. Tập trung đầu tư vốn và kĩ thuật.

5. Xóa bỏ nghèo nàn, lạc hậu, xây dựng nền kinh tế tự chủ.

  A. 1                                  B. 2                               C. 3                               D. 5

Câu 6: (TH) Theo Hiệp ước Bali (2-11976), yếu tố nào không nằm trong những nguyên tắc cơ bản trong quan hệ giữa các nước thành viên ASEAN?

  A. Tôn trọng độc lập, thống nhất, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.

  B. Không can thiệp vào công việc nội bộ.

  C. Không sử dụng vũ lực và đe dọa dùng vũ lực với nhau.

  D. Giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình.

Câu 7: (VDC) Thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc ở những quốc gia châu Á nào đã cổ vũ cuộc đấu tranh của nhân dân châu Phi?

  A. Việt Nam, Lào, Campuchia                              B. Ấn Độ và Trung Quốc          

  C. Việt Nam và Trung Quốc.                                D. Các nước Tây Á.

Câu 8: (NB) Hội nghị Ianta (2-1945) diễn ra khi cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai

  A. Đã hoàn toàn kết thúc.                                      B. Bước vào giai đoạn kết thúc

  C. Diễn ra vô cùng ác liệt.                                     D. Bùng nổ và ngày càng lan rộng.

Câu 9: (NB) Toàn bộ những quyết định của Hội nghị Ianta (2-1945) cùng những thỏa thuận sau đó giữa ba cường quốc Liên Xô, Mĩ, Anh đã

  A. Trở thành khuôn khổ để phân chia thế giới.

  B. Làm cho cục diện hai cực, hai phe được xác lập trên toàn thế giới

  C. Đã dẫn tới sự ra đời của trật tự hai cực Ianta.

  D. Trở thành khuôn khổ của một trật tự thế giới mới.

Câu 10: (VDT) Nối sự kiện ở cột B cho phù hợp với cột A về quá trình cách mạng ở Lào từ 1945 – 1975

A

B

1) 23-8-1945

a. Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào chính thức thành lập

2) 3-1946

b. Quân giải phóng nhân dân Lào được thành lập.

3) 20-1-1949

c. Đảng Nhân dân Lào thành lập

4) 22-3-1955

d. Nhân dân Lào nổi dậy giành chính quyền

5) 1-12-1975

e. Thực dân Pháp trở lại xâm chiếm Lào

  A. 1a, 2b, 3c, 4d, 5e          B. 1d, 2a, 3e, 4c, 5b.      C. 1d, 2e, 3b, 4c, 5a..       D. 1d, 2b, 3e, 4c, 5a.

---(Nội dung đầy đủ, chi tiết từ câu 11 đến câu 40 của đề thi số 4 vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)---

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 4

1.C

2.C

3.C

4.C

5.B

6.A

7.C

8.B

9.D

10.C

11.B

12.B

13.B

14.A

15.C

16.B

17.B

18.C

19.C

20.A

21.D

22.B

23.B

24.D

25.A

26.C

27.B

28.D

29.C

30. C

31.C

32.D

33.A

34.B

35.B

36.D

37.B

38.B

39.A

40.A

 

ĐỀ SỐ 5

Câu 1: Chính sách khai thác lần thứ nhất của Pháp ở Việt Nam (1897 - 1914) trong công nghiệp chú trọng vào ngành

  A. khai thác mỏ.                                                     B. công nghiệp chế biến

  C. công nghiệp chế biến  D. công nghiệp nặng

Câu 2: Sau Chiến tranh thế giói thứ hai, tâm điểm đối đầu giữa hai cực Xô - Mĩ ở châu Âu là sự ra đời và tồn tại

  A. khối quân sự NATO.                                        B. kế hoạch Mácsan.

  C. tổ chức Hiệp ước Vácsava.                               D. hai nhà nước trên lãnh thổ Đức.

Câu 3: Thực dân Pháp chiếm đuợc 3 tỉnh Tây Nam Kì (1867) là do nguyên nhân cơ bản nào?

  A. Lực luợng quân Pháp mạnh, trang bị vũ khí hiện đại

  B. Nhà Nguyễn bạc nhược, mang nặng tư tưởng cầu hòa

  C. Phong trào đấu tranh của quần chúng nhân dân không quyết liệt

  D. Nhà Thanh giúp Pháp ngăn cản cuộc kháng chiến của nhân dân ta

Câu 4: Sau khi Chiến tranh lạnh chấm dứt, thế giới dần chuyển sang xu thế nào?

  A. Hòa hoãn, cạnh trạnh và tránh mọi xung đột

  B. Tiếp xúc, thỏa hiệp và mở rộng liên kết.

  C. Hòa dịu, đối thoại và hợp tác phát triển

  D. Thỏa hiệp, nhân nhượng và kiềm chế đối đầu

Câu 5: Nguyễn Ái Quốc triệu tập Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản (1 -1930) với cưong vị là

  A. phái viên của Quốc tế Cộng sản                       B. nhà trí thức yêu nước

  C. người đứng đầu một Đảng cộng sản                 D. người đứng đầu một tổ chức cộng sản

Câu 6: Trật tự thế giói mới được thiết lập sau Chiến tranh thế giói thứ nhất được gọi là

  A. hệ thống Vecxai - Oasinhton                            B. trật tự đa cực

  C. trật tự một cực                                                   D. trật tụ hai cực Ianta

Câu 7: Nguyên nhân cơ bản dẫn đến bùng nổ cuộc Chiến tranh thế giói thứ nhất (1914 - 1918) là do mâu thuẫn giữa

  A. các nước đế quốc về vấn đề thuộc địa

  B. nhân dân các nước thuộc địa vói các nước đế quốc

  C. giai cấp công nhân với giai cấp tư sản

  D. phe Hiệp ước với phe Liên minh

Câu 8: Khẩu hiệu “Đánh đuổi Pháp - Nhật” thay bằng khẩu hiệu “Đánh đuổi phát xít Nhật” được nêu ra trong

  A. Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ưong Đảng tại Pác Bó (19 - 5 - 1941).

  B. Đại hội quốc dân Tân Trào (tháng 8 - 1945).

  C. chỉ thị “Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” (12 - 3 - 1945).

  D. Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng (tháng 11 - 1939).

Câu 9: Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Liên Xô và Mĩ chuyển từ quan hệ đồng minh sang

  A. cạnh tranh với nhau về kinh tế.                        B. cạnh tranh với nhau về quân sự.

  C. thế đối đầu và đi tới chiến tranh lạnh.              D. hợp tác với nhau về mọi mặt

Câu 10: Sự kiện đánh dấu chế độ phong kiến Việt Nam sụp đổ hoàn toàn là

  A. Mĩ dựng lên chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm ở miền Nam

  B. Nhật vào Đông Duơng, thành lập chính phủ Trần Trọng Kim

  C. vua Bảo Đại tuyên bố thoái vị (30 - 8 - 1945).

  D. Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản “Tuyên ngôn độc lập” (2 - 9 - 1945).

---(Nội dung đầy đủ, chi tiết từ câu 11 đến câu 40 của đề thi số 5 vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)---

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 5

1-A

2-D

3-B

4-C

5-A

6-A

7-A

8-C

9-C

10-C

11-C

12-A

13-A

14-C

15-C

16-C

17-D

18-D

19-D

20-B

21-D

22-A

23-B

24-A

25-A

26-B

27-B

28-C

29-B

30-D

31-A

32-D

33-D

34-C

35-B

36-B

37-D

38-B

39-B

40-A

 

Trên đây là một phần trích dẫn nội dung Bộ 5 đề thi thử THPT QG năm 2021 môn Lịch Sử lần 3 có đáp án Trường THPT Chuyên Lương Văn Tụy. Để xem toàn bộ nội dung các em đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập.

Ngoài ra các em có thể tham khảo thêm một số tư liệu cùng chuyên mục tại đây:

Chúc các em học tốt!

 

 

 

YOMEDIA
1=>1