YOMEDIA
NONE

Bài tập 24 trang 137 SBT Toán 8 Tập 2

Bài tập 24 trang 137 SBT Toán 8 Tập 2

Trong các hình dưới đây, mỗi hình có bao nhiêu đơn vị diện tích và bao nhiêu đơn vị thể tích (mỗi hình nhỏ là một hình lập phương đơn vị).

 
ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

* Hình a có kích thước là 4; 2 và 2 đơn vị dài.

- Có 4 mặt hình chữ nhật kích thước là 4 và 2 đơn vị dài.

Diện tích là: 4 . (4 . 2) = 32 (đơn vị diện tích)

- Có 2 mặt hình vuông kích thước 2 đơn vị dài có diện tích là:

Diện tích là: 2 . (2 . 2) = 8 (đơn vị diện tích)

Vậy diện tích của hình a là: 32 + 8 = 40 (đơn vị diện tích)

Thể tích của hình a là: 4 . 2 . 2 = 16 (đơn vị thể tích)

* Hình b có kích thước là 4; 2 và 1 đơn vị dài.

- Có 2 mặt hình chữ nhật kích thước là 4 và 2 đơn vị dài,

Diện tích là: 2 . (4 .2) = 16 (đơn vị diện tích)

- Có 2 mặt hình chữ nhật kích thước là 4 và 1 đơn vị dài

Diện tich là: 2 . (4 . 1) = 8 (đơn vị diện tich)

- Có 2 mặt hình chữ nhật kich thước là 2 và 1 đơn vị dài

Diện tích là: 2 . (2 . 1) = 4 (đơn vị diện tích)

Vậy dỉện tích của hình b là: 16 + 8 + 4 = 28 (đơn vị diện tích)

Thể tích của hình b là: 4 . 2 . 1 = 8 (đơn vị diện tích)

* Hình c có kích thước là 3; 3 và 3 đơn vị dài. Như vậy hình c bao gồm 6 mặt hình vuông kích thước là 3 và 3 đơn vị dài.

Vậy diện tích của hình c là: 6 . (3 . 3) = 54 (đơn vị diện tích)

Thể tích của hình c là: 8 . 3 . 3. = 27 (đơn vị thể tích)

* Hình d gồm:

- 8 hình chữ nhật có kich thước là 1 và 3 đơn vị dài:

Diện tich là: 8 . (8 . 1) = 24 (đơn vị diện tích)

- 2 hình chữ nhật có kich thước là 4 và 3 đơn vị dài:

Diện tich là: 2 . (4 . 3) = 24 (đơn vị diện tích)

- Hai mặt bên mỗi mặt có 10 đơn vị diện tích

Vậy diện tích của hình d là:

24 + 24 + 2.10 = 68 (đơn vị diện tích)

Cắt ghép ta được một hình lập phương cạnh 3 và 1 hình hộp chữ nhật kích thước 1;1 và 3

Vậy thể tích của hình d là:

3.3.3 + 1.1.3 = 27 + 3 = 30 (đơn vị diện tích)

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 24 trang 137 SBT Toán 8 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON