YOMEDIA

Bài tập 1 trang 7 SGK Toán 7 Tập 2

Giải bài 1 tr 7 sách GK Toán lớp 7 Tập 2

Tính tổng của các  đơn thức:

\(\frac{3}{4}xy{z^2};\,\,\frac{1}{2}xy{z^2};\,\,\, - \frac{1}{4}xy{z^2}\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Ta có:

\(\frac{3}{4}xy{z^2} + \frac{1}{2}xy{z^2} + \left( {\, - \frac{1}{4}xy{z^2}} \right) = \left( {\frac{3}{4} + \frac{1}{2} - \frac{1}{4}} \right)xy{z^2} = \left( {\frac{{3 + 2 - 1}}{4}} \right)xy{z^2} = xy{z^2}\)

-- Mod Toán 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 7 SGK Toán 7 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
 • Nguyễn Lê Tín

  Câu 1: Cho tam giác ABC, góc A = 640, góc B = 800. Tia phân giác góc BAC cắt BC tại D.

  Số đo của góc là bao nhiêu?

  A. 70o B. 102o C. 88o D. 68o

  Câu 2: Đơn thức -1/2 xy2 đồng dạng với:

  A. -1/2 x2y B. x2y2 C. xy2 D. -1/2 xy

  Câu 3: Cho tam giác đều ABC độ dài cạnh là 6cm. Kẻ AI vuông góc với BC. Độ dài cạnh AI là:

  A. 3√3 cm B. 3 cm C. 3√2 cm D. 6√3 cm

  Câu 4: Tìm n ϵ N, biết 3n.2n = 216, kết quả là:

  A. n = 6 B. n = 4 C. n = 2 D. n = 3

  Câu 5: Xét các khẳng định sau. Tìm khẳng định đúng. Ba đường trung trực của một tam giác đồng qui tại một điểm gọi là:

  A. Trọng tâm của tam giác B. Tâm đường tròn ngoại tiếp

  C. Trực tâm của tam giác D. Tâm đường tròn nội tiếp

  Câu 6: Cho tam giác ABC có gó A = 500; góc B : góc C = 2 : 3. Bất đẳng thức nào sau đây đúng?

  A. AC < AB < BC B. BC < AC < AB C. AC < BC < AB D. BC < AB < AC

  Câu 7: Cho điểm P (-4; 2). Điểm Q đối xứng với điểm P qua trục hoành có tọa độ là:

  A. Q(4; 2) B. Q(-4; 2) C. Q(2; -4) D. Q(-4; -2)

  Câu 8: Xét các khẳng định sau, tìm khẳng định đúng. Trong một tam giác giao điểm của ba trung tuyến gọi là:

  A. Trọng tâm tam giác B. Trực tâm tam giác

  C. Tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác D. Tâm đường tròn nội tiếp tam giác

  Câu 9:

  P(x) = x2 - x3 + x4 và Q(x) = -2x2 + x3 – x4 + 1 và R(x) = -x3 + x2 +2x4.

  P(x) + R(x) là đa thức:

  A. 3x4 + 2x2 B. 3x4 C. -2x3 + 2x2 D. 3x4 - 2x3 + 2x2

  Câu 10: Cho tam giác ABC có AB = AC = 10cm, BC = 12cm. Vẽ trung tuyến AM của tam giác. Độ dài trung tuyến AM là:

  A. 8cm B. √54cm C. √44cm D. 6cm

  Câu 11: Tính: 3 1/4 + 2 1/6 - 1 1/4 - 4 5/6 = ?

  A. -5/6 B. -2/3 C. 3/8 D. 3/2

  Câu 12: Tìm n ϵ N, biết 2n+2 + 2n = 20, kết quả là:

  A. n = 4 B. n = 1 C. n = 3 D. n = 2

  Câu 13: Trong các số sau số nào là nghiệm thực của đa thức: P(x) = x2 –x - 6

  A. 1 B. -2 C. 0 D. -6

  Câu 14: Tìm n ϵ N, biết 4n/3n = 64/27, kết quả là:

  A. n = 2 B. n = 3 C. n = 1 D. n = 0

  Câu 15: Tính (155 : 55).(35 : 65)

  A. 243/32 B. 39/32 C. 32/405 D. 503/32

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bi do
  Bài 4.2 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 22)

  Khẳng định nào sau đây là sai ?

  (A) \(3x^2y^3\) và \(3x^3y^2\) là hai đơn thức đồng dạng

  (B) \(-3x^2y^3\) và \(3x^2y^3\) là hai đơn thức đồng dạng

  (C) \(\left(xy\right)^2\) và \(3x^2y^2\) là hai đơn thức đồng dạng

  (D) \(-2\left(xy\right)^3\) và \(5x^3y^3\) là hai đơn thức đồng dạng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • can chu
  Bài 4.1 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 22)

  Viết bốn đơn thức đồng dạng với đơn thức \(-2x^3y^5\) rồi tính tổng của năm đơn thức đó ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phạm Khánh Linh
  Bài 23 (Sách bài tập - tập 2 - trang 22)

  Điền đơn thức thích hợp vào chỗ trống :

  a) \(.....+5xy=-3xy\)

  b) \(........+.........-x^2z=5x^2z\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Hoa
  Bài 22 (Sách bài tập - tập 2 - trang 22)

  Tính :

  a) \(xyz-5xyz\)

  b) \(x^2-\dfrac{1}{2}x^2-2x^2\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • het roi
  Bài 21 (Sách bài tập - tập 2 - trang 22)

  Tính tổng : 

  a) \(x^2+5x^2+\left(-3x^2\right)\)

  b) \(5xy^2+\dfrac{1}{2}xy^2+\dfrac{1}{4}xy^2+\left(-\dfrac{1}{2}\right)xy^2\)

  c) \(3x^2y^2z^2+x^2y^2z^2\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA