Trắc nghiệm Unit 3 Tiếng Anh lớp 6 - Families

Mời các em theo dõi bài học và thực hành trắc nghiệm Unit 3 tiếng Anh lớp 6 part C Families. Chúc các em học tốt!

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Chọn đáp án đúng.

  Câu 1:

  • A. I
  • B. my
  • C. we
  • D. me
 • Câu 2:

  • A. his
  • B. her
  • C. my
  • D. their
 • Câu 3:

  • A. a
  • B. an
  • C. these
  • D. those
 • Câu 4:

  • A. are
  • B. is
  • C. do
  • D. does
 • Câu 5:

  I'm Nhi..This is .... sister. 

  • A. she
  • B. her
  • C. my
  • D. me

Được đề xuất cho bạn