ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Unit 16 Tiếng Anh lớp 6 - Animals and Plants

Mời các em tham gia thực hành trắc nghiệm Unit 16 tiếng Anh lớp 6 Phần A do học247 biên soạn. Chúc các em thực hành hiệu quả!

YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Câu 1: Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu sau.

  Look! That boy .... trash on the street.

  • A. leave
  • B. leaves
  • C. is leaving
  • D. is going to leaving
  • A. up
  • B. down
  • C. off
  • D. to
   
   
  • A. danger
  • B. beauty
  • C. dangerous
  • D. beautiful
  • A. At
  • B. On
  • C. In
  • D. From
  • A. should not
  • B. shoulds not
  • C. don't should
  • D. doesn't should
 

 

YOMEDIA
1=>1