Trắc nghiệm Unit 16 Tiếng Anh lớp 6 - Animals and Plants

Mời các em tham gia thực hành trắc nghiệm Unit 16 tiếng Anh lớp 6 Phần A do học247 biên soạn. Chúc các em thực hành hiệu quả!

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu sau.

  Câu 1:

  • A. leave
  • B. leaves
  • C. is leaving
  • D. is going to leaving
 • Câu 2:

  • A. up
  • B. down
  • C. off
  • D. to
 • Câu 3:

  • A. danger
  • B. beauty
  • C. dangerous
  • D. beautiful
 • Câu 4:

  • A. At
  • B. On
  • C. In
  • D. From
 • Câu 5:

  • A. should not
  • B. shoulds not
  • C. don't should
  • D. doesn't should

Được đề xuất cho bạn