Trắc nghiệm Unit 14 Tiếng Anh lớp 6 - Grammar (Ngữ pháp)

Mời các em tham gia thực hành bài tập trắc nghiệm Ngữ pháp Unit 14 Tiếng Anh lớp 6 do HỌC247 biên soạn. Chúc các em thực hành hiệu quả!

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu sau.

  Câu 1:

  • A. like
  • B. likes
  • C. is liking
  • D. is going to like
 • Câu 2:

  • A. fly
  • B. flies
  • C. flying
  • D. to flying
 • Câu 3:

  • A. ride
  • B. rides
  • C. is riding
  • D. is going to ride
 • Câu 4:

  • A. see
  • B. to see
  • C. seeing
  • D. to seeing
 • Câu 5:

  • A. usually
  • B. always
  • C. often
  • D. never

Được đề xuất cho bạn