Trắc nghiệm Unit 13 Tiếng Anh lớp 6 - Activities in seasons

Mời các em tham gia thực hành trắc nghiệm Unit 13 tiếng Anh lớp 6 do học247 biên soạn. Chúc các em thực hành hiệu quả!

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Chọn đáp án đúng cho những câu sau

  Câu 1:

  • A. are playing
  • B. is playing
  • C. play
  • D. plays
 • Câu 2:

  • A. activity
  • B. activities
  • C. season
  • D. seasons
 • Câu 3:

  • A. swim
  • B. go swimming
  • C. go swim
  • D. are swimming
 • Câu 4:

  • A. much
  • B. many
  • C. any
  • D. else
 • Câu 5:

  • A. What would you like
  • B. What do you often do
  • C. How do you do
  • D. When do you do

Được đề xuất cho bạn