ON
ADMICRO

Hỏi đáp Unit 8 Tiếng Anh lớp 6 - What are you doing?

YOMEDIA

Danh sách hỏi đáp (85 câu):

 • hoàng duy Cách đây 2 tuần

  She ………… aerobics now.

  A.is doing

  B. doing

  C. do

  D. does

  12/07/2021 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 •  
   
  Minh Tuyen Cách đây 2 tuần

  What .........Tom (do) ............now ?- He (watch) ........................ TV

  12/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • My Hien Cách đây 3 tuần

  What is he doing ? He __________ to music

  A. listen B. listens C. is listening D. listening

  11/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • thúy ngọc Cách đây 3 tuần

  What is she doing ? She __________ to music

  A. listen B. listens C. is listening D. listening

  11/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Nhi Cách đây 3 tuần

  I ....................(play) soccer in the stadium.

  11/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hoang Viet Cách đây 2 tuần

  Why don’t we go out for a drink now?

  How _____________________________________________________?

  11/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Tam Gai Cách đây 5 tháng
  1 hình

  03/03/2021 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  2 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Linh's Linh's Cách đây 1 năm
  1 hình

  07/06/2020 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Trần Xuân Mai Cách đây 1 năm
  1 hình

  06/06/2020 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Thị Trà My Cách đây 1 năm
  Đặt câu hỏi dưới từ gạch chân

  06/06/2020 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Đỗ Hằng Cách đây 1 năm
  1 hình

  17/05/2020 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Phong Nguyen Cách đây 1 năm
  1 hình

  12/05/2020 |    11 Trả lời

  Theo dõi (0)
  11
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Phong Nguyen Cách đây 1 năm
  1 hình

  12/05/2020 |    8 Trả lời

  Theo dõi (1)
  8
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Khánh Phạm Cách đây 1 năm
  What sports/games do you like to play /watch in your spare time Giúp mình trả lời với

  22/04/2020 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • vuhanglong Cách đây 1 năm
  1.The bed was very uncomfortable. I_________sleep very well. A.didn’t B.did C.wasn’t D.not 2.What_________you_________last weekend? * A.were/do B.did/did C.did/do D.do/did

  25/03/2020 |    5 Trả lời

  Theo dõi (0)
  5
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Thanh Xuân Ngô Cách đây 1 năm
  1 hình

  03/03/2020 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Akari Akaza Cách đây 1 năm
  1 hình

  28/02/2020 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lâm Tuấn Huy Cách đây 2 năm
  Điền từ vào chỗ trống: Among them,Non Nuoc Beach is one of the most beautiful .................... in the world. A. beach B. beaches

  26/12/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Ha Ku Cách đây 3 năm

  Chọn từ có phần bôi màu được phát âm khác với các từ còn lại.

  1. a. boy b. coin c. foil d. tower

  2. a. cow b. house c. annoyed d. now

  3. a. toil b. power c. voice d. enjoy

  4. a. soy b. foul c. about d. flower

  5. a. oil b. powder c. boil d. toy

  6. a. allow b. out c. employment d. how

  7. a. joy b. point c. destroy d. crown

  8. a. plough b. route c. unemployment d. ouch

  9. a. hoist b. drown c. join d. coin

  10. a. soil b. bow c. brow d. grouse

  11/09/2018 |    11 Trả lời

  Theo dõi (0)
  11
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Lê Thảo Trang Cách đây 3 năm

  2.put the corret verbs 1. they (not go)..................to the movies last sunday 2. you (find)........my fountain pen yesterday

  30/11/2018 |    17 Trả lời

  Theo dõi (0)
  17
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • thu thủy Cách đây 3 năm

  I . Chia động từ trong ngoặc 1. Nam and Lan ( often play ) ............... volleyball at the stadium ; 2. My brother ( not like ) ................. watching TV at night 3. We sometimes ( go) ..................... climbing the the mountain 4. There ( be) ................ any books on the table 5. Who she ( live).................with her parents

  22/01/2019 |    6 Trả lời

  Theo dõi (0)
  6
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Đặng Ngọc Trâm Cách đây 2 năm

  chọn câu có nghĩa tương đương:

  1.he came out of the room and didn't say a word.

  a) he came out of the room and not to say a word.

  b)he came out of the room without saying a word.

  c)he came out of the room but not saying a word

  d)all are correct.

  2. would you mind opening the window, please?

  a) would you please to open the window, please?

  b) would you opening the window, please?

  c) would you mind to open the window,please?

  d)would you please open the window?

  3. because they made too many mistakes, they failed in the exam.

  a) they made so may mistakes that failing in the exam.

  b)they made so many mistakes that they failed in the exam.

  c)they made so many mistakes for them to fail in the exam.

  d) they made too many mistakes that they failed in the exam.

  4. you will avoid waiting by booking a table in advance.

  a) if you will book a table in advance, you'll avoid waiting.

  b)you will avoid waiting unless you book a table in advance.

  c) if you don't book a table in advance, you don't avoid waiting.

  d) if you book a table in advance, you will avoid waiting.

  20/08/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • minh dương Cách đây 2 năm

  Cho dạng đúng của từ trong ngoặc :

  1 , Lee ( not write ) ............... to her parents last week . She ( phone ) ................... them .

  2 , Takes these pills and you ( feel ) ................ better than , Ha .

  3 , At the moment we ( sit ) .............. in a cafe , ( wait ) .................... for the museum to open .

  4 , Jack ( watch ) .............. TV when his friend ( ring ) ......................... him up last night .

  5 , Her mother ( buy ) ....................... her a new bike two days ago ?

  6 , Maria Curie ( can ) ................. read and ( write ) ....................... when she was four .

  7 , How long you ( study ) .................. English ? - For ever 2 years ago .

  8 , This is the first time I ( eat ) .................. seafood ,

  9 , What you ( do ) ................... at this time yesterday ? - I ( use ) ................. the internet .

  10 , Sorry , I cannot ( help ) .............. you . I ( do ) ..................the chores .

  20/08/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • hi hi Cách đây 2 năm

  ex5:Read the followwing pasage and choose the correct answer

  NOISY NEIGHBORS

  Do you somtimes have probelems with your neighbor such as noise or littering?Well,the people of Pilton Somerset,England have such problems every summer.For three or four days every year,the village is full of all ages who come here for the annual Glastonbury pop music festival.They usually stay in tents,caravans and motorhomes.They leave drink cans and papers all over the street.The music plays untilthe early hours of the morning,and you can hear people talking and singing all night.The quiet country village becomes a nightmare to live an and some villagers are even thinking of moving to another villager.A villager said that last year;"I don't want stop the Glastonbury Festival.I just want the fans to enjoy the festival without disturbing normal villager life."

  1.What happe in Pilont,Somerset every summer?

  A.The neighbors are noisy. B.There are many villagers

  C.There is a pop music festival D.The villagers litter the street.

  2.Visitors litter the street with_______

  A.tents B.caravans

  C.motoehomes D.cans and papers

  3.How long is the pop music festival every year?

  A.one night B.the whole summer

  C.three or four days D.the whole year

  4.What is Pilton like during the rest of the year?

  A.a noisy place B.a quiet villagers

  C.a nightmare D.a music concert

  5.The villagers just want to_______

  A.have a normal life as usual B.stop the fans enjoy the festival

  C.move far away D.put an end to the festival

  Giúp mik nha!!!

  Bn nào có đáp án thì nhăn tin cho mik nha!!!

  Thank!!!!

  21/08/2019 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Dương Quá Cách đây 2 năm

  trang is a teacher. she teaches at a small school in the village. she gets up at six. every morning she leaves the house at quarter to seven. the school is not near her house, so she goes to work by bicycle. her class starts at seven and ends at eleven. my sister rides home and has lunch at quarter to twelve.

  1. what does trang do?

  ...................................

  2. where does she teach?

  ...................................

  3. what time does she get up?

  ....................................

  4. is the school near her house?

  ....................................

  5. how does she go to work?

  ...................................

  21/08/2019 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy

 

 

 

YOMEDIA
1=>1