ON
YOMEDIA

Hỏi đáp Unit 6 Tiếng Anh lớp 6 - Our house

YOMEDIA

Danh sách hỏi đáp (36 câu):

 • Nguyễn Thi Chính Cách đây 1 năm
  1 hình

  27/02/2020 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 •  
   
  Nguyễn Hoa Cách đây 1 năm
  1 hình

  27/02/2020 |    1 Trả lời

  Theo dõi (1)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Phương Mạch Thị Kiều Cách đây 2 năm
  Viết thư cho một người bạn nước ngoài kể về một kì quan thiên nhiên thế giới

  19/12/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Nhàn Cách đây 2 năm
  Nói về môn học

  08/12/2019 |    10 Trả lời

  Theo dõi (0)
  10
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Thu Nguyễn Cách đây 2 năm
  Nhìn tranh và đọc đoạn văn

  14/09/2019 |    4 Trả lời

  Theo dõi (1)
  4
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Thanh Trà Cách đây 3 năm

  rewrite the sentences;

  1.does phong's school have forty classroom ?

  -are.............................

  2.phương has a brother ,nam .

  -phương is...............

  3.my father usually drivers to work.

  -my father usually goes...........

  4.this house is small

  -it is .............

  5.the bookstore is to the right of thetoystore

  -the toystore.................

  28/10/2018 |    6 Trả lời

  Theo dõi (0)
  6
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Trà Giang Cách đây 3 năm

  Viết đoạn văn Tiếng Anh (khoảng 15 câu) tả các căn phòng trong ngôi nhà của bạn.

  P/s: Giúp mình với!!! Mình cần gấp!!! :(

  29/11/2018 |    5 Trả lời

  Theo dõi (0)
  5
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Ban Mai Cách đây 3 năm

  Dùng các dạng đúng của động từ trong ngoặc

  1. What ( Ba/do) .....now

  19/12/2018 |    20 Trả lời

  Theo dõi (0)
  20
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • thu phương Cách đây 2 năm

  Write a paragraph about your home town. Tell me the reason you like in your hometown and the reason you don't like in your hometown.

  25/12/2018 |    4 Trả lời

  Theo dõi (0)
  4
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • hà trang Cách đây 2 năm

  Đặt Câu Hỏi Cho Động Từ Gạch Chân (em sin phép sử dụng ngoặc tròn để thay thế dấu gạch chân) 1. (No),it isn't .This is her ball

  31/12/2018 |    8 Trả lời

  Theo dõi (0)
  8
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • A La Cách đây 2 năm

  giúp mình viết đoạn văn bằng tiếng anh về trường trung học cơ sơ lớp 6

  23/01/2019 |    3 Trả lời

  Theo dõi (1)
  3
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • hi hi Cách đây 2 năm

  Đặt câu hỏi cho các câu trả lời sau :

  1. he is a famous americam writer.

  2.his name samuel Langhorne clement.

  13/07/2019 |    5 Trả lời

  Theo dõi (0)
  5
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Dương Quá Cách đây 2 năm

  she often gets up early because she goes to the bed early

  21/08/2019 |    5 Trả lời

  Theo dõi (0)
  5
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Anh Trần Cách đây 2 năm

  1.Sahara/large desert /world

  2.Tom/tall/student/class

  Tom is the tallest student in the class

  3.Spring/nice season/year

  4.whales/big animal/world

  5.Peter /young person/his family

  6.summer/hot season/year

  7.Roya Hotel/cheap hotel/our town

  8.unit 1/easy unit/this book

  31/08/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lan Anh Cách đây 2 năm

  Soạn bài Looking back -Project của Unit 6: Our Tet Holiday(Sách mới lớp 6)

  06/09/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Phạm Khánh Ngọc Cách đây 2 năm

  chuyển sang danh từ sô nhiều:

  hour

  university

  fox

  person

  adderess

  toy

  toyshop

  ox

  beach

  child

  06/09/2019 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Quynh Nhu Cách đây 2 năm

  Dịch bài: *giúp mik vs mik đag cần gấp*

  4. When we got back, the rain was coming into Pavel' s bedroom and his bed was very wet. So for the rest of the holiday he had to share my bedroom!

  13/09/2019 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • hi hi Cách đây 2 năm

  Write the comparative or superlative form of the words in brackets:

  1. Minh looks (thin)...................than he did.

  2.Mountains are (big)............than hills.

  3. School days are the (happy)...............of my life.

  4.Who is(good)..........,Tom or Tim?

  5. It is the(modern)................... .building in this city.

  Write the correct tense of the verbs in brackets:

  1.Look!They.....................(play) badminton in the schoolyard.

  2.Hunf often.......................(not go) camping in the summer.

  3.Hanh....................(not read) with the friends at the moment.

  4........................Son.....................(write) to their friends every summer holiday?

  5.They......................(visit) their grandparents tomorrow.

  Mn giải nhanh giùm nha =))

  27/09/2019 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • thuy linh Cách đây 2 năm

  Chuyển câu cho nghĩa không đổi :

  1. Because of the bad weather , he can't go to school

  - Because ..........................

  2. Although he behaved impolitely , his mother wasn't angry .

  - In spite of ................

  3 . Because Paul is lazy , his mother is very sad .

  - Because of ..............

  4. Although Mary is friendly , she doesn't have a lot of friends .

  - Despite ...............................

  5. Although he studies hard , he sometimes gets bad marks .

  - In spite .........................

  6. Although there was an accident , she got to school on time .

  - In spite ..................

  7. Although Nam hadn't finished his homework , he went to bed .

  - Despite ..........................

  8. Because he didn't finish his homework , his teacher punished him seriously .

  - Because of ...........................

  14/10/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • het roi Cách đây 2 năm

  Đặt câu hỏi với "How" và trả lời với các từ gợi ý

  1. tall / he ? // one meter 50 centimeters

  .....................................................................................

  2. heavy / Hoa ?// 40 kilos

  .....................................................................................

  3. high / these buildings?// over 150 meters

  .....................................................................................

  4. long / your dress?// 140 centimeters

  ......................................................................................

  5. deep / the lake ?// about 5 meters

  .......................................................................................

  6. wide / the table?// 80 centimeters

  ........................................................................................

  7. much / the shose?// eighty thousand dong

  .......................................................................................

  8. big / your house?// about 160 square meters

  ..........................................................................................

  26/11/2019 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Xuân Ngạn Cách đây 2 năm
  football flying happy dancing cooking playing

  Hi! I'm Mai. Today is weekend. My friends are(1)__________outside. Linh is (2)____________a kite. Linda is skating. Nam (3)__________hip hop. Tom is playing badminton with his friends. Tony and Peter are playing (4)__________. I am (5)________a new food. We are (6)_________at weekend.

  26/11/2019 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • hà trang Cách đây 2 năm

  I .chọn đáp án đúng

  1. She bought (to he son / for her son / her son ) a new coputer .

  2 . Yesterday ( It was /was / is / it is ) a nice day .

  26/11/2019 |    5 Trả lời

  Theo dõi (0)
  5
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Tiểu Ly Cách đây 2 năm

  Dịch giúp mình nha

  Chippy Linh Phạm Hoàng GiangPhan Hoàng MaiNguyễn Thị Diễm Quỳnh

  Russ - the USA

  I often go to Times Square with my parents to welcome the New Year. When the clock strikes midnight, colourful fireworks light up the sky. Everybody around is cheering and singing happily. I love that moment so much.

  Wu - China

  I love the first day of the New Year most. After getting up we dress beautifully and go to the main room. There my grandparents sit on a sofa. We bow and say our wishes to them.They will give us lucky money in red envelopes. After that, we go out and have a day full of fun, good food and laughter.

  Mai - VietNam

  I learnt some beliefs about Tet from my parents. At Tet people present rice to wish for enough food, red fruits for happiness. Dogs are lucky animals. Their barking sounds like 'gold'. But one shouldn't present a cat because its cry sounds like the Vietnamese word for poverty. Don't eat shrimps. They move backwards and you will not succeed in the New Year.

  09/11/2019 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • thùy trang Cách đây 2 năm

  Viết các câu sau ra tiếng anh

  Tôi thường đi mua sắm với mẹ vào cuối tuần .

  Cô ấy không nên mặc quần bò ở trường .

  Vào ngày tết tớ sẽ được nhận lì xì từ ông , bà , bố , mẹ .

  Gia đình tớ sẽ đi chùa vào ngày mùng một tết .

  Chúng tôi sẽ không ăn tôm , ăn mực vào năm mới .

  Tớ nghĩ cậu nên mang theo một chiếc ô bởi vì trời có thể mưa .

  Cậu nên học chăm hơn trong kì thi này không cậu sẽ bị trượt kì thi .

  Tớ có nên mang gì đến bữa tiệc không nhỉ ? Tớ nghĩ là không .

  Cậu đừng quên gọi điện thoại về nhà tối nay .

  Cậu sẽ làm gì khi cậu gặp người lạ ?

  13/11/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Thủy Tiên Cách đây 2 năm

  1.I have no one who can_______me.(help)

  2.The town where I grew up___________very small.(be)

  3.You could borow some money from your uncle without_____interest.(pay)

  4.This medicine will protect you from a return of the___________.(ill)

  5.my ca is as new as________.(he)

  6.She told Dave that he________hae to report that to the boss.(will)

  7.The secretary_______that she would have more time to type the letter now.(wish)

  8.This building has been built of___________and stone and cement.(brick)

  9.It took me half an hour to_______the letter.(type)

  10.They invited_____to their house for dinner.(we)

  11.Bring Sue With you next time you_______.(come)

  12.I didn't go away on my vacation,but I did___________a good rest.(have)

  13.Does she_______a lot of time on her homework?(spend)

  14.How many idioms have we_______in this book so far?(study)

  15.He _____________there more often than I.(go)

  16.paper money is easy to handle when used for___________or selling.(buy)

  17.We __to Hanoi,the capital of the country.(go)

  18.___________any of you know the answer to that question?(do)

  19.i live in Hai Phonga very_port city.(importance)

  20.YOu will get 50 over and above your_______salary.(usually)

  21.I don't like being_____at.(laugh)

  22.he is the man that must be_________first.(call)

  23.I'm sorry,I took your___by mistake.(rule)

  24.You cannot be______for such a silly reason.(excuse)

  10/11/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy

 

 

 

YOMEDIA
1=>1