ON
YOMEDIA

Hỏi đáp Unit 13 Tiếng Anh lớp 6 - The weather and seasons

YOMEDIA

Danh sách hỏi đáp (84 câu):

 • Nguyễn Phương thế Ngọc Cách đây 8 tháng
  1 hình

  20/07/2020 |    6 Trả lời

  Theo dõi (0)
  6
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 •  
   
  bababa Cách đây 8 tháng
  1 hình

  13/07/2020 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Đặng Hiền Minh Cách đây 9 tháng
  1 hình

  17/06/2020 |    2 Trả lời

  Theo dõi (1)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Phan Quân Cách đây 2 năm

  Rewrite the sentenCes

  Let's go to the movie theater

  -why ..........................................

  I want to play badminton this weekend

  -what..........................................

  Why don't we have some orange juicejuice ?

  -let's ...........................................

  Would you like to go fishing?

  -what ........................................

  Why don't we take some photos?

  -would ......................................

  18/09/2018 |    3 Trả lời

  Theo dõi (0)
  3
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Van Tho Cách đây 2 năm

  viết 1 đoạn văn bằng tiếng anh từ 100 đến 150 từ kể về 1 mùa mà em yêu thích

  25/09/2018 |    4 Trả lời

  Theo dõi (0)
  4
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bin Nguyễn Cách đây 2 năm

  sắp xếp lại câu

  1 is/stay/his/house/he/going/to/at/uncle

  2 Hoa /her/are/to/HN/three/for/days/and/sister/going/vist

  3is/David/going/stay/the/in/Hoa Binh/t/hotel/Ha Noi/to

  4 have/often/a/when/weather/is/he/fine/I/picnic

  giúp mk nha mk đg cần gấp

  27/10/2018 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hy Vũ Cách đây 2 năm

  viết về một lần đi sở thú

  viết thư cho bạn về sinh nhật của mk

  21/08/2019 |    3 Trả lời

  Theo dõi (0)
  3
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Trieu Tien Cách đây 2 năm

  1. My dad doesn't mind............... my mom from work every day.

  A. pick up B. picked up C. picking up D. picks up

  2. Using computers too much may have harmful effects ....... . your minds and bodies.

  A. on B. to C. with D. onto

  3. I love the people in my village. They are so..................... and hospitable.

  A. friendly B. vast C. slow D. inconvenient

  4. Among the .................., the Tay people have the largest population.

  A. groups B. majorities C. ethnic minorities D. ethnic cultures.

  5. People in the countryside live .................. than those in the city.

  A. happy B. more happily C. happily D. less happy

  6. Viet Nam is ............. Multicultural country with 54 ethnic groups.

  A. a B. an C. the D. A and C

  21/08/2019 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Chí Thiện Cách đây 2 năm

  4. chọn đáp án đúng

  1. Is this her .............?

  A. erasers B. books C. an eraser D. eraser

  2. how many ............?

  A. person B. table C. people D. beef

  21/08/2019 |    5 Trả lời

  Theo dõi (0)
  5
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • thanh hằng Cách đây 2 năm

  Writing

  1.My hobby is......dolls

  2.I like.......so I usually buy flowers and put them in a vase to display in my house.

  3.Mi has the same hobby.....Elena

  4.Nick thinks mountain climbing.....collecting things

  5.I like........There is a pool near my house,so I go there four.....

  6.My dad.....his bike to work

  7.I......making pottery interesting

  8.My father.....this hobby when he came back home from the US

  24/08/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Phan Quân Cách đây 2 năm

  Dịch đoạn văn sau :

  Trong kho tàng truyện cổ tích của Việt Nam có rất nhiều câu truyện hay nhưng câu truyện mà em thích nhất đó là câu truyện Thỏ và Rùa. Câu truyện như sau:
  Ngày xửa ngày xưa, có một con Rùa và một con Thỏ cãi nhau xem ai nhanh hơn. Chúng quyết định giải quyết việc tranh luận bằng một cuộc thi chạy đua. Chúng đồng ý lộ trình và bắt đầu cuộc đua. Thỏ xuất phát nhanh như tên bắn và chạy thục mạng rất nhanh, khi thấy rằng mình đã khá xa Rùa, Thỏ nghĩ nên nghỉ cho đỡ mệt dưới một bóng cây xum xê lá bên vệ đường và nghỉ thư giãn trước khi tiếp tục cuộc đua. Vì quá tự tin vào khả năng của mình, Thỏ ngồi dưới bóng cây và nhanh chóng ngủ thiếp đi trên đường đua. Rùa từ từ vượt qua Thỏ và sớm kết thúc đường đua. Khi thỏ thức dậy thì rùa đã đến đích và trở thành người chiến thắng. Thỏ giật mình tỉnh giấc và nhận ra rằng nó đã bị thua.
  Người cậy tài cậy giỏi mà chủ quan, biếng nhác thì chẳng làm nên việc gì. Ngược lại, sức có kém nhưng quyết tâm, nhẫn nại ắt thành công.

  26/08/2019 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • An Nhiên Cách đây 2 năm

  Bạn hãy nêu cách chia động từ quá khứ!

  27/08/2019 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • con cai Cách đây 2 năm

  I. Each of the following sentences has a mistake. Find and correct it. Writ your answer the answer sheet.

  1. How often do you go to fish ?

  2. In the fall, leaf often fall from trees.

  3. He is knowing you are wrong.

  4. Mary mornings start very late.

  5. This house has three floors. This floor is the two.

  6. You are very quiet. What do you think about ?

  7. She speaks the English.

  8. He is liking black coffee.

  9. I am in London for to study English.

  10. He says us that he is the tallest boy in his class.

  28/08/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Văn Duyệt Cách đây 2 năm

  Rewrite these sentences, keeping the original meaning:

  - This film is more interesting than that one.

  => That film is.................................................................................................................

  28/08/2019 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • ngọc trang Cách đây 2 năm
  1. I/. Choose one word whose underlined part is pronounced differently from the others.
  2. 1. A. sure B. saw C. send D. sit
  3. 2. A. new B. sew C. few D. knew
  4. 3. A. image B. arcade C. take D. days
  5. 4. A. plays B. looks C. wants D. helps
  6. 5. A. decided B. preferred C. listened D. enjoyed
  7. 6. A. much B. drug C. buffalo D. future
  8. 7. A. horrible B. hour C. hundred D. hold
  9. 8. A. teenager B. together C. guess D. regular
  10. 9. A. languages B. goes C. watches D. dresses
  11. 10. A. education B. collection C. question D. celebration
  12. II/.Fill in each blank with the correct form of the word given in capital. ( 15 Points ).
  13. 1/. English is an ………………… and important subject (INTEREST. )
  14. 2/. In electronics they learn to repair ……………appliances. (HOUSE)
  15. 3/. The most popular ………….. at recess is talking . (ACT)
  16. 4/. Hoa is having a....................check-up (MEDICINE)
  17. 5/. In the countryside, people often know all the people in their................... (NEIGHBOR)
  18. 6/. You must be careful when playing video games because they can be ………. (ADDICT )
  19. 7/. I’d like a nice..................orange( JUICE )
  20. 8/. Edison’s most famous ………. was the electronic bulb. (INVENT )
  21. 9/. This dictionary is very ..............for you to learn English( USE)
  22. 10/. I have ....................time to play than my friends (LITTLE )
  23. III/. Choose the best answer to complete each sentence.(5 points)
  24. . I bought this dress at the...................on Hang Bai street.
  25. A. clothes’ store B. store of closes C. clothes store D. closing store
  26. 2/. Isn’t it easy to learn English well ? - ………………………..
  27. A. No, it is B. No it does not C. Yes, it is D. Yes. It does
  28. 3/. There are two churches in the town and ………………of them are extremely old.
  29. A. each B. all C. both D. most
  30. 4/. My joke made the whole class ………………
  31. A. smile B. laughing C. laugh D. crying
  32. 5/. Mr. Nam ………………….. to work yesterday
  33. A. wasn’t drive B. not drive C. didn’t drove D. didn’t drive
  34. 6/. The news on TV last night ……………………. very good.
  35. A. was B. has C. were D. be
  36. 7/. Lan did not know the world . Hoa didn’t ……………………………. A. so B. neither C. either D. too
  37. 8/. The boss wants his ………………….. to type some letters.
  38. A. secretary B. novelist C. journalist D. musician
  39. 9/. If he eats all that food, he eats………………………
  40. A. quite much B. too many C. quite many D. too much
  41. 10/. Mr Robinson speaks Vietnamese very……………………..
  42. A. skillfully B. good C. fluently D. best
  43. IV/. Give the correct form of the verbs in brackets to complete the following sentences.( 10 points)
  44. 1/. We can’t go out now because it (rain ) …………………… .
  45. 2/. They (meet) .......................their teacher at the moment
  46. 3/. We (visit ) ………………….the museum at the moment. We (visit ) …………..it once a year
  47. 4/. Hai ( not write ) ……………….. to her parents last week. She ( phone ) …..……. them.
  48. 5/.Duy ( not visit)… ………the museum with his class last Sunday because he (catch ) ……. a cold.
  49. 6/. How much it ( cost ) …………….to mail a latter to England ?
  50. 7/. Take these pills and you ( feel ) ……………….. better then, Ha .
  51. V/. Each sentence below contains an error. Underline it and write the correct answer in the space provided ( 10 points )
  52. 1. From at nine in the morning until four afternoon Mr.Tuan works in the fields with his father.
  53. 2. There is fewer work in the evening than there is in the morning
  54. 3. My Dad always has a three-weeks vacation
  55. 4. Mr Ba soon got used to travel to work by bicycle
  56. 5. The doctor says you should spend a little time to play video game.
  57. 6. The public library in the city has thousand of good books
  58. 7. What does the new student like ? - Oh, she is tall and beautiful
  59. 8. Ba is in class 7A and he enjoys the school very much
  60. 9. My father always has a lot of houseworks to do
  61. 10. There is a ten-floors building in front of my house
  62. VI/. Fill in each numbered blank with one suitable word.(20points) Americans like sport very much. One of the (1)............. popular kinds of sports in Autumn is football. All the high schools(2)........... universities have their own teams. In winter the most popular kind of sports (3)........... basketball. There is usually a match every evening in one school gymnasium or another. In some parts of the United States there is a lot of (4).............. and ice. Many people like skiing and skating. In the other two (5).............., millions of Americans enjoy baseball. The schools have their games in (6)..............., but the most important professional games are played during summer. Many people listen to the games (7) .......... the radio, watch them on television or read about them (8) .............. the newspapers. Some also play tennis or golf and others (9) ......... fishing. They like to stay outdoors (10)........it is warm during the months of June, July and August.
  63. VII: Use the words given to complete the following sentences
  64. 1. you / better / eat / too / candies / because / they / not good / your teeth .................................................................................................................... 2. Hoa / measure / height / weigh / the scale / the moment. .................................................................................................................... 3. Mr.Lam / now wear / face mask / protect him / breathe / dust .................................................................................................................... 4. last year / brother / work / engineer / printing factory .................................................................................................................... 5. what / wide / the West Lake? .................................................................................................................... 6. this morning / I / eat / bread / and / drink milk / breakfast. ……………………………………………………………………….. 7. “ balanced diet” / mean / you / eat / variety / foods / without / eat / much / anything. ………………………………………………………………………….. 8. children / spend / only / small part / free time / play / electronic games. ………………………………………………………………………………….. 9. public library / city / have / thousands / books / and / Lan / begin / borrow books regularly. ……………………………………………………………………………………….. 10.video games / good fun / but players / must / careful. …………………………………………………………………………….. VIII/. Read the following passage then choose the best answer to fill in the blank. In the United States of America, the national language is (1)............ English. Four hundred years ago, some English people came to North America to live and they brought (2).......... language to this country.
  65. Now in the USA, people speak (3)...........English . Most of the words are the (4)............ in American and British English, but the American say some English words not as people (5)........... in England. Canada is (6).......... to the North of the United States of America. It is the larger (7)......... the United States. In Canada, many people (8)............ English because they also came from England many years (9)......... But in some parts of Canada, people speak (10)............ because they came from France.
  66. 1. A. also. B. like. C. as. D. not.
  67. 2. A. French. B. English. C. Chinese. D. Canadian.
  68. 3. A. British. B. American. C. Russian. D. Chinese.
  69. 4. A. various. B. similar. C. same. D. like.
  70. 5. A. do. B. say. C. talk. D. speak.
  71. 6. A. lies. B. situated. C. at. D. in.
  72. 7. A. than. B. as. C. more. D. less.
  73. 8. A. say. B. tell. C. talk. D speak.
  74. 9. A. ago. B. later. C. there. D. here.
  75. 10. A. France. B.French. C. Russian. D. Italian.
  76. IX/. Use given words to rewrite the second sentence that the meaning not change:
  77. 1. It took Mr. Hoang half an hour to walk to work yesterday.
  78. Mr. Hoang spent.......................................................
  79. 2. What is the price of this cap ?
  80. How much.................................................................?
  81. 3. You shouldn’t eat too much meat. You’d............................................................................
  82. 4. Lan is the youngest of the three sisters.
  83. Lan has .....................................................
  84. 5. Our house is older than any other house in the living centre
  85. Our house......................................................................
  86. 6. Mai usually works hard.
  87. Mai is usually a………………………………………………..
  88. 7. There are eight hundred stamps in Hoa’s collection.
  89. Hoa’s collection.......................................................................
  90. 8. How heavy is the chicken ?
  91. What ......................................................................................?
  92. 9. How much is this book ?
  93. What is..............................................................................?
  94. 10. Listening to music is more interesting than watching TV.
  95. I prefer........................................................................
  96. Question I: Pick out the word that has the underlined part pronounced differently from the rest
  97. 1. A. family B. can C. party D . graduate
  98. 2. A. high B. advice C. guide D . river
  99. 3. A. pleasure B. please C. easy D. leave
  100. 4. A. graduated B. asked C. processed D. finished
  101. 5. A. bank B. safe C. value D. cash
  102. 6. A. wine B. decline C. design D. engine
  103. Question II: Pick out the word that has the main stress on a different syllable from the rest
  104. 7. A. informal B. provide C. problem D. supply
  105. 8. A. employment B. different C. president D. evident
  106. 9. A. engineer B. national C. scientist D. figure
  107. 10. A. intelligent B. interest C. dependent D. computer Question
  108. III: Give the correct tense of the verbs in brackets (3pts)
  109. 11. His brother (finish) ____________ high school 6 years ago.
  110. 12. The farmers in my village often (begin) _________their work very early in the morning.
  111. 13. Today, the scientists in the world (do) _________ research on Aids. 14. We (leave) _________for HaNoi on the earliest plane tomorrow.
  112. 15. When we were kids, we (not understand) _________ the importance of choosing a career.
  113. Question IV: Read the passage and tick the true (T) or false (F) statements:
  114. Marie was born in Poland in 1867. She learnt to read when she was 4 years old. She was intelligent and had an excellent memory. She finished high school when she was only 15 years old. When she grew up, Marie went to Paris to study Mathematics and Chemistry at the University. She won the Nobel Prize for Physics in 1903 and 8 years later she received the Nobel Prize for Chemistry. Marie Curie died in 1934.
  115. 16. Marie could read when she was 4 years old.
  116. 17. She finished high school when she was 16.
  117. 18. She received the Nobel Prize for Mathematics and Chemistry.
  118. 19. She died when she was 68 years old.
  119. Question V: Choose the incorrect words underlined (A, B, C or D) and correct them:
  120. 20. Mary and I are looking forward ______________ you.
  121. A. of seeing B. for seeing C. to seeing D. to se
  122. 21.The more money you put in the bank, ………………………….
  123. A. the more high interest you’ll get. B. the higher interest you’ll get. C. the more interesting you get. D. the more you’ll get.
  124. 22. If you work long hours, you ……………… exhausted.
  125. A. will be B. would be C. would have been D. will
  126. 23.The manager told me ………………… harder.
  127. A. work B. working C. to work D. worked
  128. 24.The more goods we export, the ……………….. jobs we can creat in our country.
  129. A. more B. many C. much D. good
  130. 25.The coffee is ………………. hot that I can’t drink it.
  131. A. too B. very C. such D. so
  132. 26.His father told ………………. stay up late.
  133. A. to not B. him not to C. not to D. him to not
  134. 27.Coins last approximately twenty times …………………. paper notes. A. longer B. as long C. more longer D. longer than Question

  29/08/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Choco Choco Cách đây 2 năm

  1 .viết câu với trạng từ tần suất.

  a) jim / play tennis / after school . ( never )..........................

  b) marry / meet / her friends / at a cafe. ( often ) .........................

  c) I / be / late / for shool . ( never )..........................

  d) they / make / their beds in the morning. ( sometimes )......................

  c) carla / cook / dinner / on Sundays. ( rarely).............................

  2 . chia động từ

  her name is mandy taylor. She ( work ) .............at the sip café mandy ( go ) .................to the café every morning at six o' clock. she ( open ) .......................the café and ( set ) ....................the tables, The other waiter ( arrive ) ....................at seven o' clock and they ( tidy ) ................the kitchen. The first customers ( come )..................in at about 7:30. Mandy ( take ) ................abreak at 10 o' clock. She ( finish ) .....................work at 2 o' clock and sometime she ( meet ) .................friends for lunch.

  29/08/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Vinh Cách đây 2 năm

  1. Does she like cowboy movie?

   Is she..........?

  2. Do you enjoy listening to music?

   Are you ........?

  3. I don’t like play volleyball.

   I hate .........

  4. He interested in playing videos games.

   He likes.........

  5. I enjoy listening to music .

   I am interested.......

  29/08/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Chai Chai Cách đây 1 năm

  The present simple or the present continuous verb.

  He ... (not do) his homework. He's out with his friends.

  05/09/2019 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • thanh duy Cách đây 1 năm

  Ex1:Give the correct tenses of verbs in brackets

  1.What your father usually(do)..........in the evenings?

  He usually(watch).................tv

  2.He(be)............out at the moment but he(be)...............back at about seven o'clock

  3.I can (see) ...............the children .They(play)................in the yard

  4.Would you like(listen)...............to music?

  No,thanks.I like(read)....................books

  05/09/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Lệ Diễm Cách đây 1 năm

  II.Sắp xếp các câu sau thành một đoạn hội thoại hợp lí.

  1.There is a Thai restaurant dwntown . The food is excellent .

  2.I don't know.I have never eaten any . What's it like?

  3.Let's go to a restaurant tonight.

  4.It's delivious , but it can be very hot !

  5.That's okay.I love really hot food.

  6.Sounds good.I've never been to a thailand restaurant , so it is a new exeperince for me.

  7.Okay.Where should we go ?

  8.Do you like Thai food?

  05/09/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hy Vũ Cách đây 1 năm

  I fell over a ****

  Giup minh nha haha

  05/09/2019 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • hai trieu Cách đây 1 năm

  I. Put the words in order to make sentences.

  1. grandmother/ My/ is / the/ UK / from

  ............................................

  2. My/ are/ friends / from/ Rome

  ............................................

  3. We/ Japan / 're/ from

  ...........................................

  4.from/ Poland/ 'm / I

  ..............................................

  5. Mexican/ She / 's

  .....................

  05/09/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Long lanh Cách đây 1 năm

  1. He ....... to school every moring. (go/goes)

  2. Ha noi and Kuala Lumpur ........ busy cities. (tobe)

  3. We ........ to school six days a week (go/goes)

  4. Kien ........ with his parents. (live/lives)

  5. There ....... seven days in a week. (tobe)

  6. They .......... tv every evening. (watch/watchs/watches)

  7. She ......... her teeth after meals. (brush/brushs/brushes)

  8. My father usualy .......... coffee in the morning. (drink/drinks)

  9. We ........... teachers. (tobe not)

  10. Thanh ......... cartoons and pop music. (like/likes)

  11. I .......... games every day. (not play)

  12.The boy often .......... hamburgers for breakfast. (eat/eats)

  13. He ................ reading books. (not like)

  14. My mother .......... up early in the morning. (get/gets)

  15.The children ........... their homework every day. (do/does)

  16. Mr.Thang sometimes .......... to school by bus. (go/goes)

  17. ........(tobe) Hung ....... his mother every often.(help/helps)

  18. ........ you free on sundays? (tobe)

  19. He ......... his family evey two years. (visits/visites)

  20. The mosque .......... on Hang Luoc street.(tobe)

  21. Mrs.Huong ......... to Ben Thanh market every sunday.(go/goes)

  22. .............(do/does) she often ........... with you ? (correspond/corresponds)

  05/09/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Cam Ngan Cách đây 1 năm

  Word forms.

  1. AIDS is a .............. disease. (DANGER)

  2. He is sure to have an accident because he drives ............. (CARE)

  3. Who is ............. teacher in your school ? (YOUNG)

  4. My brother is a careful .............. (DRIVE)

  5. Smoking is very ............ (HARM)

  05/09/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • na na Cách đây 1 năm

  Tả về gia đình của em bằng tiếng anh

  05/09/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy

 

 

 

YOMEDIA
1=>1