YOMEDIA
IN_IMAGE

test 1

test 1

\[\frac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}\]

$$\lim_{a \rightarrow b}$$

\[\frac{{{x^2} + {y^2}}}{{\sqrt {{x^2}{y^2}} }}\]

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bai 1

Câu 5: Cho số phức \(\left( {z - 5i + 2} \right)\left( {i + 2} \right) = 10.\) Tìm phần thực và phần ảo của số phức \(\overline z .\)

     A. Phần thực bằng 2 và phần ảo bằng 3i.  

     B. Phần thực bằng 2 và phần ảo bằng -3i. 

     C. Phần thực bằng 2 và phần ảo bằng -3.  

     D. Phần thực bằng 2 và phần ảo bằng 3.

Chọn C

\[\begin{array}{l}\left( {z - 5i + 2} \right)\left( {i + 2} \right) = 10 \Leftrightarrow z - 5i + 2 = \frac{{10}}{{i + 2}}\\ \Leftrightarrow z = \frac{{10}}{{i + 2}} + 5i - 2 = \frac{{10(2 - i)}}{{(i + 2)(2 - i)}} + 5i - 2 = 2 + 3i\\ \Rightarrow \overline z  = 2 - 3i.\end{array}\]

Câu 6: Trong không gian Oxyz, cho hai điểm A(0;1;0), B(2;0;1) và mặt phẳng \(\left( Q \right):x - y - 1 = 0.\) Viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua A, B và vuông góc với mặt phẳng (Q).

     A. \(\left( P \right):x + y - 3z - 1 = 0.\)                   B. \(\left( P \right):x - 2y - 6z + 2 = 0.\)     

     C. \(\left( P \right):2x + 2y - 5z - 2 = 0.\)                D. \(\left( P \right):x + y - z - 1 = 0.\)

Chọn D

Ta có:  \[\overrightarrow {AB} \left( {2; - 1;1} \right),\] VTPT của (Q) là: \[\overrightarrow n \left( {1; - 1;0} \right).\]

Mặt phẳng (P) nhận \[\overrightarrow {AB} ,\overrightarrow n \] làm cặp VTCP suy ra VTPT của (P) là \[{\overrightarrow n _P} = \left( {\overrightarrow {AB} ;\overrightarrow n } \right) = \left( {1;1; - 1} \right)\]

Phương trình mặt phẳng (P) là: \[\left( P \right):1\left( {x - 1} \right) + 1\left( {y - 1} \right) - 1\left( {z - 0} \right) = 0\] hay \[\left( P \right):x + y - z - 1 = 0.\]

Câu 7: Cho số phức \(z = a + bi,\left( {a,b \in \mathbb{R}} \right)\) thỏa mãn \(z\left( {2i - 3} \right) - 8i.\overline z  =  - 16 - 15i.\) Tính \(S = a + 3b.\)

     A. S = 4.                        B. S = 3.                        C. S = 6.                        D. S = 5.

 

-- Mod Tiếng Anh 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải test 1 HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

Bài tập SGK khác

Đang cập nhật câu hỏi và gợi ý làm bài.

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF