YOMEDIA

Tiếng Anh 10 mới Review 4 Language - Ngôn ngữ


Bài học Unit 10 Tiếng Anh lớp 10 mới phần Review language giúp các em củng cố kiến thức bài học về về từ vựng, phát âm, ngữ pháp về những Unit 9 -10

Hãy đăng ký kênh Youtube HOC247 TV để theo dõi Video mới
 

Tóm tắt lý thuyết

1. Unit 10 Lớp 10 Review 4 - Vocabulary Task 1

Complete these sentences using the correct forms of the words in brackets. (Hoàn thành những câu này sử dụng những dạng đúng của những từ trong ngoặc đơn.)

1. The ____ world is the world of trees, rivers, animals and birds. (nature)
2 Drinking water in this area is highly_____ by waste, (pollute)
3. Governments are nowadays playing an active role in ____protection, (environment)
4. All countries around the world should make plans for _____ development, (sustain)
5. Scientists are studying the_____ effects of global warming, (ecology)

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

1. natural           
2. polluted           
3. environmenta
4. sustainable           
5. ecological

Bài dịch:
1. Thế giới thiên nhiên là thế giới của cây cối, sông, động vật và chim chóc.
2. Nước uống trong khu vực này bị ô nhiễm nặng nề do rác thải.
3. Các chính phủ ngày nay đang đóng một vai trò năng động trong việc bảo vệ môi trường.
4. Tất cả các quốc gia trôn khắp thế giới nên lập kế hoạch cho việc phát triển bền vững.
5. Những nhà khoa học đang nghiên cứu những ảnh hưởng sinh thái của việc ấm dần lên của trái đất.

2. Unit 10 Lớp 10 Review 4 - Vocabulary Task 2

Complete the following sentences with suitable words from the box. (Hoàn thành những câu sau với những từ phù hợp từ trong khung.)

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

1. pollution         
2. global warming           
3. deforestation
4. protect           
5. acid rain

Bài dịch:

1. Ô nhiễm không khí đang đe dọa sức khỏe của người già và trẻ em.
2. Tất cả nỗ lực nên được thực hiện để giảm những tác động tiêu cực của việc ấm dần lên của trái đất lên thay đổi khí hậu và sức khỏe con người.
3. Phá rừng và sử dụng đất cho nông nghiệp dang phá hủy những cây cối và động vật hoang dã quý hiếm.
4. Tầng ozone giúp bảo vệ chúng ta khỏi tia sáng của mặt trời.
5. Mưa axít gây ảnh hưởng kinh khủng lên rừng rậm và cuộc sống ở sông và hồ.

3. Unit 10 Lớp 10 Review 4 - Pronunciation Task 3

Sort out the words according to their stress patterns and read them aloud. The ones in the first row have been done as examples. (Lựa những từ theo dấu nhấn của chúng và đọc to. Những từ trong hàng đầu được làm trong ví dụ.)

Đáp án:

Nhấn âm 1:
poverty
energy
chemical
newsletter
Nhấn âm 2:
pollution
solution
awareness
protection
Nhấn âm 2 (4 âm tiế):
economy
sustainable
ecology
environment
Nhấn âm 3 (4 âm tiết)
economy
sustainable
ecology
environment

4. Unit 10 Lớp 10 Review 4 - Grammar Task 4

Rewrite these sentences using reported speech. (Viết lại những câu này sử dụng câu tường thuật.)

1. ‘People are cutting down the rainforests.’ 
Mary said .
2. ‘Car pollution is a big problem in my city.’
Tom said
3. ‘Chemicals are destroying the ozone layer.’ 
Scientists say .
4. ‘Shut the door but don’t lock it.’
He told me
5. ‘Burning gas, oil, and coal can cause acid rain.’ 
Our teacher explained .

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

1. Mary said that people were cutting down the rainforests.
2. Tom said that car pollution was/is a big problem in his city.
3. Scientists say that chemicals are destroying the ozone layer.
4. He told me to shut the door but not to lock it.
5. Our teacher explained that burning gas, oil and coal could cause acid rain.

Bài dịch:

1. Mary nói rang người ta đang đốn hạ những khu rừng nhiệt đới.
2. Tom nói rằng ô nhiễm xe hơi là một vấn đề lớn ở thành phố anh ấy.
3. Những nhà khoa học nói rằng những hóa chất đang phá hủy tầng ozone.
4. Anh ấy bảo tôi dóng cửa nhưng dừng khóa.
5. Giáo viên chúng tôi giải thích rằng việc đốt khí ga, dầu và than có thể gây mưa axit

5. Unit 10 Lớp 10 Review 4 - Grammar Task 5

Put the verbs in brackets in the correct forms. (Đặt những động từ vào ngoặc đơn vào dạng đúng.)

1. If tourists (not throw) rubbish in the river, the water would be cleaner.
2. We (go) camping this Sunday if the weather is fine.
3 Many people would be out of work if that factory (close down) .
4. If there (be) too much noise in my office, I won’t be able to do any work.
5. People will suffer from noise pollution if they (build) an airport in this area.

Bài dịch và câu trả lời:

1. did not throw
2. will go
3. closed down
4. is
5. build

Bài dịch

1. Nếu du khách không ném rác trên sông, nước sẽ sạch hơn nữa.
2. Chúng tôi sẽ đi cắm trại vào Chủ nhật này nếu thời tiết đẹp.
3. Nhiều người sẽ mất việc nếu nhà máy đó đóng cửa.
4. Nếu có quá nhiều tiếng ồn trong văn phòng tôi, tôi sẽ không thể làm được việc gì.
5. Người ta sẽ bị ô nhiễm tiếng ồn nếu họ xây dựng một sân bay trong khu vực này.

6. Unit 10 Lớp 10 Review 4 - Grammar Task 6

Put the verbs in brackets in the correct tenses. (Đặt những động từ trong ngoặc đơn đúng với thì của câu.)

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

1. will; do
2. would be   
3. were; would go
4. use       
5. knew; would/could phone

Bài dịch:

1. Bạn sẽ làm gì nếu bạn được đi đến Công viên Quốc gia Cúc Phương?
2. Tôi sẽ biết ơn nếu bạn gửi cho tôi một tờ bướm.
3. Nếu tôi là bạn, tôi sẽ đi Vịnh Hạ Long.
4. Chúng ta sẽ giảm ô nhiễm không khí nếu chúng ta sử dụng phương tiện vận chuyển công cộng.
5. Xin lỗi, tôi không thể gọi cô ấy được. Nếu tôi biết số của cô ấy, tôi sẽ gọi cô ấy

7. Bài tập trắc nghiệm Unit 10 Lớp 10- Review 4 Language

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Unit 10 Review 4 Language chương trình Tiếng Anh lớp 10 mới. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 10 lớp 11 mới 4 Review Language.

 • Câu 1:

  • A. effect
  • B. depletion
  • C. deforestation
  • D. preserve
 • Câu 2:

  • A. confusion
  • B. pollution
  • C. influence
  • D. removal

Câu 3 - Câu 5 : Xem trắc nghiệm để thi online

8. Hỏi đáp Review 4 Language Unit 10 Lớp 10

Nếu có gì chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi với cộng đồng Tiếng Anh HỌC247 ở mục Hỏi đáp để được giải đáp nhanh nhất. Sau bài học này các em chuyển qua bài học kế tiếp. Chúc các em học tốt! 

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)