YOMEDIA

Tiếng Anh 10 mới Review 3 Language - Ngôn ngữ


Bài học Unit 8 Tiếng Anh lớp 10 mới phần Review language giúp các em củng cố kiến thức bài học về về từ vựng, phát âm, ngữ pháp về những Unit 6 -7 - 8

Hãy đăng ký kênh Youtube HOC247 TV để theo dõi Video mới
 

Tóm tắt lý thuyết

1. Unit 8 Lớp 10 Review 3 - Vocabulary Task 1

Complete these sentences with suitable words from the box. (Hoàn thành những câu này với những từ phù hợp trong khung.)

inequality   pay    right    discrimination    gender
 
1. Women are demanding equal_____ for equal work.
2. I think this is a clear case of_____ against women.
3. Education for all means that everyone has the_____ to receive education.
4. ____equality means that both men and women are treated equally.
5. Women in developing countries are fighting against gender _____.

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

1. pay               2. discrimination               3. right              4. gender          5. inequality

Tạm dịch:

1. Người phụ nữ đang yêu cầu việc trả lương bằng nhau cho những công việc bằng nhau.
2. Tôi nghĩ rằng đây là một trường hợp rõ ràng của việc phân biệt phụ nữ.
3. Giáo dục cho tất cá có nghĩa là mọi người đều có quyền nhận được sự giáo dục.
4. Bình đẳng giới có nghĩa là nam và nữ đều được đôi xử công bằng.
5. Phụ nữ ở những quốíc gia đang phát triển đang chiến đấu chông lại việc bất bình đẳng giới.

2. Unit 8 Lớp 10 Review 3 - Vocabulary Task 2

Choose the correct words in the following sentences. (Chọn từ đúng trong những câu sau.)

1. Using an (electric/electronic) device such as a laptop, you can learn English effectively.
2. To play audio tapes and CDs, you just need a cassette or CD ( player/recorder).
3. Watching and listening to English (radio/television shows) is an excellent way to learn English.
4. A (tablet/desktop) is a mobile computer that is also useful for language learning.
5. Language translation (touch screen/software) allows you to translate from one language into another

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

1. electronic
2. player
3. television shows
4. tablet
5. software

Tạm dịch:

1. Sử dụng một thiết bị điện tử như là máy tính xách tay, bạn có thể học tiếng Anh hiệu quả.
2. Để chạy băng nghe và CD, bạn chỉ cần một máy cassette hoặc máy phát CD.
3. Xem và nghe chương trình truyền hình tiếng Anh là một cách xuất sắc để học tiếng Anh.
4. Một máy tính bảng là một máy tính di động mà cũng được dùng phổ biến cho việc học ngôn ngữ.
5. Phần mềm biên dịch ngôn ngữ cho phép bạn dịch từ một ngôn ngừ này sang một ngôn ngữ khác.

3. Unit 8 Lớp 10 Review 3 - Pronunciation Task 3

Sort out the words according to their stress patterns and read them aloud. The ones in the first row have been done as examples. (Chọn ra những từ theo dấu nhấn của chúng và đọc to chúng. Những từ trong cột đầu đã được làm ví dụ.)

indicate         lovely          actor        famous          modernise      organise        artist enjoy         difficult        remove           forget          relax

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

Nhấn âm 1 Nhấn âm 2 Nhấn âm 3
Actor
Lovely
Artist
Famous
Relax
Forget
Enjoy
 
Indicate
Organize
Modernize

4. Unit 8 Lớp 10 Review 3 - Grammar Task 4

Rewrite the following sentences using the passive voice. (Viết lại những câu sau dùng thể bị động.)

1. You must keep this door shut.
2. Someone will serve refreshments.
3. People must not leave bicycles in the hall.
4. You should shake milk before you use it.
5. People may keep books for two weeks.

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

1. This door must be kept shut.
2. Refreshments will be served (by someone).
3. Bicycles must not be left in the hall.
4. Milk should be shaken before it is used.
5. Books may be kept for two weeks.

Bài dịch:

1. Cánh cửa này phải dược giữ đóng lại.
2. Nước giải khát sẽ được phục vụ.
3. Xe đạp không được để ở trong sảnh.
4. Sữa nên dược lắc trước khi được dùng.
5. Sách có thể được giữ trong 2 tuần lễ.

5. Unit 8 Lớp 10 Review 3 - Grammar Task 5

Complete these sentences. Use the comparative or superlative form of the adjectives in brackets. Add any other words if necessary. (Hoàn thành những câu sau. Dùng so sánh hoặc so sánh cao nhất từ những tính từ trong ngoặc đơn. Thêm bất cứ từ nào nếu cần.)

1. The problem is not so complicated. It’s (simple)___ you think.
2. That theatre over there Is (old)____ building in the city.
3. Health and happiness are (important)_____ money.
4. That was (beautiful)______ painting I’ve ever seen.
5. I like the countryside. Living in the countryside is ______ (healthy) and
(peaceful)_____ living in a city.

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

1. The problem is not so complicated. Its more simple (or simpler) than you think.
2. That theatre over there is the oldest building in the city.
3. Health and happinese are more important than money.
4. That was the most beautiful painting I’ve ever seen.
5. I like the countryside. Living in the countryside is healthier (or more healthy) and more peaceful than living in a city.

Bài dịch:

1. Vấn đề này không quá phức tạp. Nó đơn giản hơn bạn nghĩ đấy.
2. Nhà hát ở đằng kia là tòa nhà cổ nhất trong thành phố.
3. Sức khỏe và niềm hạnh phúc quan trọng hơn tiền bạc.
4. Đó là một bức tranh đẹp nhất mà tôi từng xem.
5. Tôi thích miền quê. Sống ở miền quê thì khỏe hơn và yên bình hơn là sống ở một thành phố.

6. Unit 8 Lớp 10 Review 3 - Grammar Task 6

Combine each pair of sentences into one with a suitable relative pronoun. Use comma(s) if necessary. (Kết hợp từng cặp câu thành một câu với một đại từ quan hệ phù hợp. Dùng dấu phẩy nếu cần.)

1. Tom works for a company. It makes electronic devices.
2. Linda told me her e-mail address. I wrote it on a piece of paper.
3. I don’t like people. They are never on time.
4. What was the name of the girl? Her mobile phone was stolen.
5. Mr Brown is retiring next month. He has worked for the same university all his life.


Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

1. Tom works for a company that/which makes electronic devices.
2. Linda told mo her email address, which I wrote on a piece of paper.
3. I dont like people who/that are never on time.
4. What was the name of the girl whose mobile phone was stolen?
5. Mr Brown, who has worked for the same university all his life, is retiring next month.

Bài dịch:

1. Tom làm cho một công ty mà sản xuất ra những thiết bị điện.
2. Linda đã nói cho tồi địa chí email của cô ấy, mà tôi đã ghi nó trên một mảnh giấy.
3. Tôi không thích những người mà không bao giờ đúng giờ.
4. Tên của cô gái mà điện thoại di động của cô ấy bị đánh cắp là gỉ?
5. Ông Brown, người mà đã làm việc cho cùng một trường đại học trong suốt cuộc đời ông ấy, thì sẽ nghỉ hưu vào tháng sau.

7. Bài tập trắc nghiệm Unit 8 Lớp 10- Review 3 Language

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Unit 8 Review 3 Language chương trình Tiếng Anh lớp 10 mới. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 8 lớp 10 mới Review 3 language.

 • Câu 1:

  • A. access
  • B. educate
  • C. wedding
  • D. decent
 • Câu 2:

  • A. laptop
  • B. software
  • C. handkerchief
  • D. ancestor

Câu 3 - Câu 5 : Xem trắc nghiệm để thi online

8. Hỏi đáp Review 3 Language Unit 8 Lớp 10

Nếu có gì chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi với cộng đồng Tiếng Anh HỌC247 ở mục Hỏi đáp để được giải đáp nhanh nhất. Sau bài học này các em chuyển qua bài học kế tiếp. Chúc các em học tốt! 

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)