Trắc nghiệm Sinh học 6 Bài 7 Cấu tạo tế bào thực vật

Bài tập trắc nghiệm Sinh học 6 Bài 7 về Cấu tạo tế bào thực vật online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

  • A. Bao bọc ngoài chất tế bào. 
  • B. Làm cho tế bào có hình dạng nhất định.
  • C. Điều khiển hoạt động sống của tế bào.
  • D. Chứa dịch tế bào.
  • A. Vách tế bào, màng sinh chất, chất tế bào, nhân, không bào, lục lạp
  • B. Nhân, không bào, lục lạp
  • C. Màng sinh chất, chất tế bào, nhân, lục lạp
  • D. Màng sinh chất, chất tế bào, không bào
  • A. Hình đa giác
  • B. Hình cầu
  • C. Hình bầu dục
  • D. Hình tròn
  • A. 2.
  • B. 3.
  • C. 4.
  • D. 5.
  • A. Mô là nhóm tế bào có hình dạng, cấu tạo giống nhau, cùng thực hiện một chức năng riêng.
  • B. Mô là nhóm tế bào có chung cấu tạo nhưng hình dạng khác nhau và cùng thực hiện một chức năng riêng.
  • C. Mô là nhóm tế bào có hình dạng, cấu tạo giống nhau,  thực hiện chức năng khác nhau
  • D. Mô là nhóm tế bào có hình dạng, cấu tạo khác nhau nhưng cùng thực hiện một chức năng riêng.