YOMEDIA

Giải bài tập SGK Bài 24 Sinh học 6

Hướng dẫn giải bài tập SGK chương trình Sinh học lớp 6 Bài 24: Phần lớn nước vào cây đi đâu? giúp các em học sinh hiểu thí nghiệm chứng minh cây thoát hơi nước qua lá; cấu tạo lỗ khí phù hợp với chức năng thoát hơi nước.Viết được sơ đồ đường đi của nước từ lông hút -> vỏ rễ -> mạch dẫn của rễ -> mạch dẫn của thân -> lá -> thoát ra ngoài. Nêu được ý nghĩa quan trọng của sự thoát hơi nước qua lá.

ADSENSE

 

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON