Trắc nghiệm Cấu trúc câu với Enough và Too trong tiếng Anh

Lý thuyết

Trắc nghiệm

FAQ

Mời các em tham gia thực hành trắc nghiệm bài tập Cấu trúc câu với Enough và Too trong tiếng Anh. Chúc các em thực hành hiệu quả!

Quảng cáo

Câu hỏi trắc nghiệm (7 câu):

 • Câu 1: Choose the best answer

  The ceiling is _______.

  • A. too high for me to reach
  • B. too high for me to each it
  • C. so high for me reaching
  • D. enough high of me reaching
  • A. too young
  • B. is such young
  • C. not enough old
  • D. not age enough
  • A. not rich enough to buy
  • B. too rich enough to buy
  • C. too poor to buy
  • D. a and c
  • A. have time enough
  • B. enough time
  • C. have enough time
  • D. have too time
  • A. for nobody to move
  • B. for nobody moving
  • C. for anyone to move
  • D. for anyone to moving
  • A. too cold
  • B. so cold
  • C. such a cold
  • D. enough cold that
  • A. too far walking
  • B. too far for walking
  • C. far to walk too
  • D. too far to walk
Quảng cáo

Được đề xuất cho bạn