Trắc nghiệm các dạng so sánh của tính từ và trạng từ trong tiếng Anh - Comparison

Mời các em tham gia thực hành trắc nghiệm bài tập về so sánh tính từ và trạng từ trong tiếng Anh. Chúc các em thực hành hiệu quả!

Câu hỏi trắc nghiệm (7 câu):

 • Câu 1: Chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống trong các câu sau.

  She is ....... singer I’ve ever met.

  • A. worse
  • B. bad
  • C. the worst
  • D. badly
  • A. more
  • B. the most
  • C. much
  • D. as
  • A. noisy
  • B. noisier
  • C. noisily
  • D. more noisier
  • A. the most beautiful
  • B. the most beautifully
  • C. the more beautiful
  • D. the more beautifully
  • A. most hard-working
  • B. more hard-working
  • C. the most hard-working
  • D. as hard-working
 • Câu 6:

  The English test was ....... than I thought it would be.

  • A. the easier
  • B. more easy
  • C. easiest
  • D. easier
 • Câu 7:

  She runs …… in my class.

  • A. the slowest
  • B. the most slow
  • C. the slowly
  • D. the most slowly

Được đề xuất cho bạn