Trắc nghiệm Thì hiện tại hoàn thành trong tiếng Anh - The present perfect

Để củng cố kiến thức ngữ pháp vừa học, mời các em tham gia thực hành trắc nghiệm Thì hiện tại hoàn thành trong tiếng Anh do HỌC247 biên soạn. Chúc các em thực hành hiệu quả!

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Câu 1: Choose the best answer

  I ______ for you for a long time.

  • A. waited
  • B. have waiting
  • C. has waiting
  • D. had waiting
  • A. has never seen
  • B. hasn't never seen
  • C. didn't see
  • D. seen
  • A. have met
  • B. had met
  • C. haven't met
  • D. met
  • A. since
  • B. until
  • C. in
  • D. for
  • A. has left - seen
  • B. left - saw
  • C. left - has seen
  • D. has left - has seen

Được đề xuất cho bạn