Thì hiện tại hoàn thành và thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn - The present perfect and present perfect continuous


Hiện tại hoàn thành và hiện tại hoàn thành tiếp diễn trong tiếng Anh là hai thì làm các em còn lúng túng. Cùng HỌC247  tìm ra điểm khác biệt giữa hai thì này thông qua một số ghi chú và kiến thức tổng hợp dưới đây.

Hãy đăng ký kênh Youtube HOC247 TV để theo dõi Video mới

Tóm tắt lý thuyết

Hiện tại hoàn thành Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

A. Mẫu câu


1. Động từ To be:

S+have/has+been+ Adj/Noun

Ex: 

- She has been a teacher for 3 years.

- They have been famous footballers since they played in this team.

2. Động từ thường:

S+have/has+PII (Past participle)

Ex:

- He has worked in this company for 4 years.

- No one in my class has won that prize.

A. Mẫu câu

S+have/has +been+ V-ing

Ex:

- They have been swimming all the morning.

- She has been crying all day long.

 

B. Chức năng

1. Nhấn mạnh đến tính kết quả của một hành động

 

​Ex: I have read this book three times.

2. Được sử dụng trong một số công thức sau:

- I have studied English since I was 6 years old.

- He has played squash for 4 years.

- I have been to London twice.

- I have never seen her before.

- She has just finished her project.

- She has already had breakfast.

- He has not met her recently.

3. Signal Words

Ever, never, just, already, recently, since, for

B. Chức năng

 

1. Nhấn mạnh tính liên tục của một hành động

Ex: She has been waiting for him all her lifetime.

2. Được sử dụng trong một số công thức sau:

- I have been running all the afternoon.

- She has been hoping to meet him all day long.

- I am so tired. I have been searching for a new apartment all the morning.

- How long have you been playing the piano?

- She has been teaching here for about 12 years.

3. Signal Words

All the morning, all the afternoon, all day long, since, for, how long

 

Bài tập minh họa

Bài tập 1: Hoàn thành các động từ trong ngoặc với thì hiện tại hoàn thành

1. I have not worked today.

2. We (buy)…………..a new lamp.

3. We (not / plan)…………..our holiday yet.

4. Where (be / you)?

5. He (write)…………..five letters.

6. She (not / see)…………..him for a long time.

7. (be / you)…………..at school?

8. School (not / start)…………..yet.

9. (speak / he)…………..to his boss?

10. No, he (have / not)…………..the time yet.

Đáp án:

1. I have not worked today.

2. We have bought a new lamp.

3. We have not planned our holiday yet.

4. Where have you been?

5. He has written five letters.

6. She has not seen him for a long time.

7. Have you been at school?

8. School has not started yet.

9. Has he spoken to his boss?

10. No, he has not had the time yet.

Bài tập 2. Chia các động từ sau đây sang thì hiện tại hoàn thành hoặc hiện tại hoàn thành tiếp diễn.

1. I (try) to learn English for years.

2. I (wait) for two hours, but she (not come) yet.

3. She (read) all the works of Dickens. How many have you (read)?

4. I (wait) hare nearly half an hour for my girlfriend Joana; do you think she (forget) to come?

5. Mary (rest) in the garden all day because she (be) ill.

6. Although john (study) at the university for five years he (not get) his degree yet.

7. Jack (go) to Switzerland for a holiday; I never (be) there.

8. We (live) for the last five months, and just ( decide) to move.

9. You already (drink) 3 cups of tea since I (sit) here.

10. That book (lie) on the table for weeks. You (not read) it yet?

Đáp án:

1. have been trying/ have not succeeded

2. have been waiting / hasn’t come

3. has read /have you read

4. have been waiting  / has forgot

5. has been resting / has been

6. has been studying / has not got

7. has gone / has never been

8. have been living / have just decided

9. have already drunk / have been sitting

10.has been lying  / haven’t you read

Lời kết

Trên đây là nội dung bài học So sánh thì hiện tại hoàn thành và thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn trong tiếng Anh, trong quá trình học bài và thực hành trắc nghiệm có điểm nào chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi trong mục Hỏi đáp để được sự hỗ trợ từ cộng đồng HỌC247. Chúc các em học tốt!

Được đề xuất cho bạn