Cấu trúc câu với enough và too


Enough Too là cặp từ thường gặp trong cấu trúc câu ở tiếng Anh. Dưới đây là bài học tóm tắt một số cách dùng và lưu ý khi sử dụng cặp từ này.

Tóm tắt lý thuyết

1. Cách sử dụng TOO

Too thường đứng trước tính từ (Adjective) và Trạng từ (adverb) để biểu thị tình trạng vượt quá sự mong đợi.

a. S + be + Too + Adjective + For Somebody to do something.

 • Ý nghĩa: Điều gì quá... để ai đó làm việc gì đó.
 • Để viết câu cho cấu trúc này chúng ta chỉ cần thay S bằng một danh từ (Noun) hoặc một đại từ (Pronouns) sau đó chia động từ Be theo đúng thì và phù hợp với chủ ngữ của nó. Tiếp theo là phần For Somebody to do something. Chúng ta thay chữ somebody bằng một danh từ hoặc một đại từ nhân xưng ở dạng túc từ (Object pronoun). Từ Do là động từ chỉ hành động nói chung, chúng ta cũng thay thế Do bằng một động từ bất kỳ ở dạng nguyên mẫu có to. Cuối cùng là chữ something là tân ngữ của động từ to Do, tùy theo động từ thay thế vào chữ do là dạng động từ không mang theo tân ngữ (Intransitive verb) hay động từ mang theo tân ngữ (Transitive verb).
 • Ví dụ
  • This shirt is too small for him to wear. (for him not for he)
  • This milk is too cold for her to drink. (for her not for she)

S + be + Too + Adjective + For something.

 • Ví dụ
  • He is too tiny for a tea.

b. S + be + Too + Adjective + that Somebody can/could not do something.

He is too short that he can not reach the bar.

 • Cấu trúc này thường ở dạng phủ định và cách dùng giống với cấu trúc So + Adjective + that + Clause.
 • Khi too đứng trước trạng từ (adverb)

1. S + Verb (ordinary) + Too + Adverb + For Somebody to do something.

2. S + Verb (ordinary) + Too + Adverb + that Somebody can/could not do something.

 • Ở bên trên Too đứng trước tính từ thì động từ theo sau chủ ngữ phải là động từ Be. Khi theo sau Too là một trạng từ thì động từ sau chủ ngữ phải là động từ thường (Ordinary verbs).
 • Vậy quy luật chung là nếu động từ sau chủ ngữ là động từ thường thì ta sẽ dùng Too + Adjective, Nếu theo sau là động từ thường thì ta dùng Too + Adverb

Ví dụ

 • He runs too fast for me to catch up.
 • He runs too fast that I can not catch up.

2. Cách dùng Enough

Enough có hai công thức cơ bản

 • adj/adv + enough (for sb) to inf
 • enough + N (for sb) to inf

Sự khác nhau giữa 2 công thức này là: tính từ/trạng từ thì đứng trước ENOUGH còn danh từ thì đứng sau ENOUGH 

Ví dụ

 • He is strong enough to lift the box. (Anh ta đủ khỏe để nhấc cái hộp.)

--> strong là tính từ nên đứng trước enough

 • He doesn't drive carefully enough to pass the driving test. (Anh ấy không lái xe cẩn thận đủ để đậu kì thi lái xe.) 

--> carefully là trạng từ nên đứng trước enough

 • I don't have enough money to buy a car. (Tôi không có đủ tiền để mua xe hơi.)

--> money là danh từ nên đứng sau enough

NGUYÊN TẮC CẦN NHỚ KHI DÙNG ENOUGH ĐỂ NỐI CÂU

 • Nếu trước tính từ, trạng từ trong câu có các trạng từ: too, so, very, quite, extremely... Trước danh từ có many, much, a lot of, lots of thì phải bỏ.
 • Ví dụ

- He is very intelligent. He can do it.

--> He is very intelligent enough to do it (sai)

--> He is intelligent enough to do it. (đúng)

- He has a lot of money. He can buy a car.

--> He has enough a lot of money to buy a car. (sai)

--> He has enough money to buy a car. (đúng)

 • Nếu chủ từ hai câu giống nhau thì bỏ phần for sb
 • Ví dụ

- Tom is strong. He can lift the box.

--> Tom is strong enough for him to lift the box. (sai)

--> Tom is strong enough to lift the box. (đúng)

- The weather is fine. Mary and her little brother can go to school.

--> The weather is fine enough to go to school. (sai)

--> The weather is fine enough for Mary and her little brother to go to school. (đúng)

 • Tuy nhiên nếu chủ từ câu sau có ý chung chung thì cũng có thể bỏ đi.
 • Ví dụ

- The sun is not warm. We can't live on it.

--> The sun is not warm enough to live on. (we ở đây chỉ chung chung, mọi người)

 • Nếu chủ từ câu đầu và túc từ câu sau là một thì phải bỏ túc từ câu sau
 • Ví dụ

The water is quite warm. I can drink it.

--> The water is warm enough for me to drink it. (sai)

--> The water is warm enough for me to drink. (đúng)

Bài tập minh họa

Viết lại các câu sau đây sử dụng "Too" hoặc "Enough"

1. This soup is very hot. We can't eat it.

2. These oranges are ripe. You can eat them.

3. This morning is very cold. We couldn’t go swimming.

4. She can’t carry the box; it’s very heavy.

5. The room was very dirty. Nobody can learn in it.

6. It was very late. She couldn’t go home.

7. The room was very comfortable. We all fell asleep easily.

8. He spoke slowly. We could understand him.

9. She couldn’t see the film because it was very boring.

10. She is old, so she can drive a car.

Key

1. This soup is too hot for us to eat.

2. These oranges are ripe enough for you to eat.

3. This morning is too cold for us to go swimming.

4. The box is too heavy for her to carry.

5. The room was too dirty to learn in.

6. It's too late for her to go home.

7. The room was comfortable enough for us to fall asleep easily.

8. He spoke slowly enough for us to understand.

9. The film was too boring for her to see.

10. She is old enough to drive a car.

Lời kết

Trên đây là nội dung bài học Cấu trúc câu với enough và too trong tiếng Anh. Trong quá trình học bài và thực hành trắc nghiệm có điểm nào chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi trong mục Hỏi đáp để được sự hỗ trợ từ cộng đồng HỌC247. Chúc các em học tốt!

Được đề xuất cho bạn