Câu đảo ngữ trong tiếng Anh - Inversion


Câu đảo ngữ là một dạng câu đặc biệt thường được dùng để nhấn mạnh trong tiếng Anh. HỌC247 đã tổng hợp một số công thức lý thuyết về câu đảo ngữ cùng với những ví dụ minh họa cụ thể nhằm giúp các em dễ học và ghi nhớ về dạng câu này.

Tóm tắt lý thuyết

 • Đảo ngữ trong tiếng anh thường được sử dụng khi muốn nhấn mạnh một điều gì đó. Dưới đây là một số cấu trúc câu đảo ngữ với câu điều kiện, trạng từ phủ định, đảo ngữ với only, với cụm từ có No… thông dụng trong tiếng anh.

11 dạng câu đảo ngữ trong tiếng anh thường gặp nhất

a. Đảo ngữ với NO và NOT

 • No + N + auxiliary + S + Verb(inf)
 • Not any + N + auxiliary + S + verb(inf)

Eg: No money shall I lend you from now on = Not any money shall I lend you from now on. (Mình sẽ không cho cậu vay một đồng nào kể từ bây giờ)

b. Đảo ngữ với các trạng từ phủ định: Never, Rarely, Seldom, Little, Hardly ever,.....

 • Never/ Rarely/ Seldom /Little/ Hardly ever + auxiliary + S + V

Eg: Never in mid-summer does it snow. (Không bao giờ có tuyết vào giữa mùa hè)

Hardly ever does he speak in the public. (Hiếm khi anh ta nói trước đám đông)

c. Đảo ngữ với ONLY

 • only later
 • only in this way
 • only in that way
 • only then + auxiliary + S + V
 • only after + N
 • only by V_ing/ N
 • only when + clause
 • only with + N
 • only if + clause
 • only in adv of time/ place

Eg:

Only after all guest had gone home could we relax. (Chỉ sau khi khách khứa về hết, chúng tôi mới được thư giãn)

Only when I understand her did I like her. (Chỉ khi tôi đã hiểu, tôi mới thích cô ấy)

Only by practising English every day can you speak it fluently. (Chỉ bằng cách luyện tập tiếng Anh hàng ngày bạn mới có thể nói trôi chảy)

d. Đảo ngữ với các cụm từ có No

 • At no time
 • On no condition
 • On no account + auxiliary + S + N
 • Under/ in no circumstances
 • For no reason
 • In no way
 • No longer

Eg: For no reason whall you play truant.

The money is not tobe paid under any circumstances = Under no circumstances is the money tobe paid.

On no condition shall we accept their proposal.

 • No sooner.... than....
 • Hardly/ Bearly/ Scarely.... When/ before

Eg: No sooner had I arrived home than the telephone rang.

Hardly had she put up her umbrella before the rain becam down in torrents.

e. Đảo ngữ với Not only .... but.... also ....

 • Not only + auxiliary + S + V but.... also....

Eg: Not only is he good at E but he also draw very well.

Not only does he sing well but he also plays musical instruments perfectly.

f. Đảo ngữ với SO

 • So + adj/ adv + auxiliary + S + V + that clause

Eg: So dark is it that I can't write.

So busy am I that I don't have time to look after myself.

So difficult was the exam that few student pass it.

So attractive is she that many boys run after her.

 • So + adjective + be + N + clause

Eg: So intelligent is that she can answer all questions in the interview.

g. Đảo ngữ với until/ till + clause/ adv of time + auxiliary +  S +  V

Eg: I won't come home till 10 o'clock = Not until/ till o'clock that I will come home = It is not until 10 o'clock that I will come home.

I didn't know that I had lost my key till I got home = Not until/ till I got home did I know that I had lost my key.

h. Đảo ngữ với No where + auxiliary + S + V

Eg: No where in the VN is the scenery as beautiful as that in my country.

No where do I feel as comfortable as I do at home.

No where can you buy the goods as good as those in my country.

i. Đảo ngữ với câu điều kiện

 • Câu điều kiện loại 1: If clause = should + S + V

Should she come late she wil miss the train

should he lend me some money I will buy that house

 • Câu điều kiện loại 2: If clause = Were S + to V/ Were + S

If I were you I would work harder = Were I you...

If I knew her I would invite her to the party = Were I to know her...

 • Câu đk loại 3: If clause = Had + S + PP

If my parents hadn't encouraged me, I would have taken pass exam. = Had my parents not encouraged me, I would have taken pass exam.

Lời kết

Trên đây là nội dung bài học lý thuyết về câu đảo ngữ trong tiếng Anh, trong quá trình học bài và làm bài tập thực hành trắc nghiệm câu đảo ngữ nếu có điểm nào thắc mắc các em có thể đặt câu hỏi trong mục Hỏi đáp để được sự hỗ trợ từ cộng đồng HỌC247. Chúc các em học tốt!

Được đề xuất cho bạn