YOMEDIA
UREKA

Bài tập 3 trang 143 SGK Lịch sử 8

Giải bài 3 tr 143 sách GK Sử lớp 8

Lập bảng thống kê về tình hình giai cấp, tầng lớp trong xã hội Việt Nam cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX theo mẫu sau:

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Giai cấp tầng lớp

Nghề nghiệp

Thái độ đối với độc lập dân tộc

Địa chủ phong kiến

Kinh doanh ruộng đất, bóc lột, địa tô

Đánh mất ý thức dân tộc, làm tay sai cho đế quốc.

Nông dân

Làm ruộng, đóng mọi thứ thuế

Có ý thức dân tộc sâu sắc, sẵn sàng hưởng ứng, tham gia các cuộc đấu tranh.

Họ là lực lượng cách mạng đồng bào.

Công nhân

Bán sức lao động, làm thuê

Kiên quyết chống đế quốc, giành độc lập, xóa bỏ chế độ phong kiến.

Họ là lực lượng lãnh đạo cách mạng.

Tư sản

 

Kinh doanh công, thương nghiệp

Chưa có thái độ hưởng ứng hay tham gia các cuộc vận động cách mạng đầu thế kỉ XX.

Một bộ phận có ý thức dân tộc, nhưng cơ bản là thỏa thiệp với đế quốc.

Tiểu tư sản

Làm công, ăn lương, buôn bán nhỏ

Có ý thức dân tộc, tích cực tham gia vào các cuộc vận động cứu nc đâu thế kỉ XX.

-- Mod Lịch Sử 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 143 SGK Lịch sử 8 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF