YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 1 trang 143 SGK Lịch sử 8

Giải bài 1 tr 143 sách GK Sử lớp 8

Vào cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX, thực dân Pháp thi hành những chính sách gì về chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục ở Việt Nam?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX, thực dân Pháp thi hành những chính sách ở Việt Nam là:

 • Chính sách chính trị
  • Thành lập Liên bang Đông Dương gồm Việt Nam, Cam-pu-chia, Lào do toàn quyền người Pháp chỉ huy
  • Chia nước ta làm 3 xứ với 3 chế độ cai trị
  • Bắc Kì là xứ nửa bảo hộ
  • Trung Kì theo chế độ bảo hộ
  • Nam Kì theo chế độ thuộc địa
  • Đứng đầu xứ và tỉnh là các quan người Pháp
  • Dưới tỉnh là phủ, dưới phủ là huyện, dưới huyện là làng xã. Đứng đầu là các quan người Việt
 • ⇒ Bộ này chính quyền do Thực dân Pháp chi phối
 • Chính sách kinh tế
  • Nông nghiệp: Đẩy mạnh cướp đoạt ruộng đất, bóc lột bằng phát canh thu tô
  • Công nghiệp: Tập trung vào khai thác than và kim loại
  • Tập trung sản xuất xi-măng, điện nước, giấy, .... đem lại nguồn lợi lớn
 • GTVT:
  • Xây dựng hệ thống giao thông vận tải như các tuyến đường bộ, đường sắt, đường thủy để bóc lột kinh tế và đàn áp phong trào đấu tranh
  • Thương nghiệp: Độc chiếm thị trường mua bán hàng hóa
  • Tăng cường thu thuế và bắt lao dịch
 • Chính sách văn hóa - giáo dục
  • Duy trì chế độ giáo dục phong kiến
  • Mở thêm trường học mới cùng các cơ sở văn hóa y tế phục vụ cho người Pháp
 • Chính sách ngu dân hóa để dễ bề cai trị

Tác động của c/s khai thác đó đối với kinh tế - xã hội VN: đã có nhiều biến đổi

 • Các vùng nông thôn
  • G/c địa chủ
  • Xuất hiện ngày càng nhiều câu kết làm tay sai cho TDP
  • Một số bộ phận địa chủ nhỏ và vừa có tinh thần yêu nước
  • G/c nông dân
  • Cuộc sống của người nông dân lâm vào cảnh nghèo khổ
  • Nông dân có ý thức dân tốc sâu sắc sẵn sàng tham gia các cuộc đấu tranh dành tự do và no ấm
 • Đô thị phát triển, xuất hiện nhiều đô thị mới, tầng lớp tư sản đầu tiên xuất hiện, tiểu tư sản ngày càng đông, hình ảnh giai cấp vô sản

-- Mod Lịch Sử 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 143 SGK Lịch sử 8 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON