YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 5 trang 35 SBT Lịch sử 11 Bài 8

Bài tập 5 trang 35 SBT Lịch sử 11 Bài 8

Hãy điền những nội dung còn thiếu để hoàn thiện bảng sau:

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

 • Tên nước: Trung Quốc
  • Thời gian: 1851 – 1864
  • Các phong trào tiêu biểu: Khởi nghĩa nông dân Thái bình Thiên quốc
  • Đối tượng đấu tranh: Chống thực dân, phong kiến
 • Tên nước: Campuchia
  • Thời gian: 1861-1892
  • Các phong trào tiêu biểu: Khởi nghĩa của Hoàng thân Si-vô-tha
  • Đối tượng đấu tranh: Thực dân Pháp
 • Tên nước: Campuchia
  • Thời gian: 1863-1866
  • Các phong trào tiêu biểu: Khởi nghĩa của A-cha Xoa
  • Đối tượng đấu tranh: Thực dân Pháp
 • Tên nước: Campuchia
  • Thời gian: 1866-1867
  • Các phong trào tiêu biểu: Khởi nghĩa của Pu-côm-bô
  • Đối tượng đấu tranh: Thực dân Pháp
 • Tên nước: Phi-lip-pin
  • Thời gian: 1872
  • Các phong trào tiêu biểu: Khởi nghĩa của nhân dân Ca-vi-tô
  • Đối tượng đấu tranh: Thực dân Tây Ban Nha
 • Tên nước: In-đô-nê-xi-a
  • Thời gian: 1825-1830
  • Các phong trào tiêu biểu: Khởi nghĩa của nhân dân A-chê
  • Đối tượng đấu tranh: Thực dân Hà Lan
 • Tên nước: In-đô-nê-xi-a
  • Thời gian: 1890
  • Các phong trào tiêu biểu: Khởi nghĩa nông dân do Sa-min lãnh đạo
  • Đối tượng đấu tranh: Thực dân Hà Lan
 • Tên nước: Phi-lip-pin
  • Thời gian: 1892
  • Các phong trào tiêu biểu: Xu hướng cải cách của Hô-xê Ri-dan
  • Đối tượng đấu tranh: Thực dân Tây Ban Nha
 • Tên nước: Phi-lip-pin
  • Thời gian: 7/1892
  • Các phong trào tiêu biểu: Xu hướng bạo động của Bô-ni-pha-xi-o
  • Đối tượng đấu tranh: Thực dân Tây Ban Nha
 • Tên nước: Lào
  • Thời gian: 1901-1903
  • Các phong trào tiêu biểu:Khởi nghĩa của Pha-ca-đuốc
  • Đối tượng đấu tranh: Thực dân Pháp
 • Tên nước: Lào
  • Thời gian: 1901-1937
  • Các phong trào tiêu biểu: Khởi nghĩa của Ong Kẹo và Com-ma-đam
  • Đối tượng đấu tranh: Thực dân Pháp
 • Tên nước: Ấn Độ
  • Thời gian: 1905-1908
  • Các phong trào tiêu biểu: Tổng bãi công của công nhân Bom-bay
  • Đối tượng đấu tranh: Thực dân Anh
 • Tên nước: Trung Quốc
  • Thời gian: 1911
  • Các phong trào tiêu biểu: Cách mạng Tân Hợi
  • Đối tượng đấu tranh: Triều đình phong kiến Mãn Thanh

-- Mod Lịch Sử 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 35 SBT Lịch sử 11 Bài 8 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON