YOMEDIA

Bài tập 3 trang 109 SBT Lịch Sử 11

Bài tập 3 trang 109 SBT Lịch Sử 11

Điền những nội dung thích hợp vào bảng sau đây để thấy được những biến chuyển trong cơ cấu xã hội Việt Nam đầu thế kỉ XX (đến trước năm 1914).

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

- Địa chủ:

+ Cuối thế kỉ XIX (trước 1897): Tồn tại hàng nghìn năm trong lịch sử từ địa vị là giai cấp thống trị nay trở thành tay sai cho thực dân Pháp câu kết với thực dân Pháp bóc lột nhân dân ta

+ Đầu thế kỉ XX (1897-1914): Một bộ phận địa chủ trở nên giàu có, dựa vào Pháp chiếm đoạt ruộng đất của nông dân. Số địa chủ vừa và nhỏ bị đế quốc chèn ép nên vẫn có tinh thần chống Pháp .

- Nông dân:

+ Cuối thế kỉ XIX (trước 1897): 

  • Chiếm 90% trong xã hội phong kiến thực dân Việt Nam bao gồm: Phú nông, trung nông, bần nông, cố nông
  • Giai cấp nông dân bị địa chủ phong kiến bóc lột nặng nề bằng sưu cao thuế

+ Đầu thế kỉ XX (1897-1914): Vốn đã khốn khổ vì thuế khóa, địa tô, phu phen tạp dịch, nạn cướp đất lập đồn điền, dựng nhà máy của Pháp. Mất đất, họ đến các công trường, hầm mỏ và đồn điền xin việc. Nông dân Việt Nam là động lực cách mạng to lớn.

- Công nhân:

+ Cuối thế kỉ XIX (trước 1897): Chưa xuất hiện

+ Đầu thế kỉ XX (1897-1914): Nền công nghiệp thuộc địa làm nảy sinh ra tầng lớp công nhân Việt Nam, họ làm việc trong các hầm mỏ, đồn điền, các xí nghiệp …, số lượng ngày càng đông đảo, khá tập trung. Lực lượng công nhân Việt Nam đầu thế kỉ XX còn non trẻ, đang ở trình độ “tự phát”, chủ yếu đấu tranh kinh tế, ngoài ra còn hưởng ứng các phong trào chống Pháp do các tầng lớp khác lãnh đạo.

-- Mod Lịch Sử 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 109 SBT Lịch Sử 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA