YOMEDIA

Bài tập 2 trang 109 SBT Lịch Sử 11

Bài tập 2 trang 109 SBT Lịch Sử 11

Điền nội dung thích hợp vào bảng dưới đây về tác động của chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp đối với nền kinh tế Việt Nam.

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

- Nông nghiệp:

+ Nội dung chính sách: 

  • Nổi bật là chính sách ruộng đất của Pháp.
  • Năm 1897, Pháp ép triều Nguyễn kí điều ước “nhượng” quyền “khai khẩn đất hoang” cho chúng.
  • Năm 1915, địa chủ người Pháp chiếm 470 000 ha để lập đồn điền ở Bắc và Trung Kì.

+ Hậu quả: 

  • Nông nghiệp dậm chân tại chỗ
  • Nông dân Việt Nam vốn đã khốn khổ vì thuế khóa, địa tô, phu phen tạp dịch, nạn cướp đất lập đồn điền, dựng nhà máy của Pháp. Mất đất, họ đến các công trường, hầm mỏ và đồn điền xin việc. Nông dân Việt Nam là động lực cách mạng to lớn.

- Công nghiệp:

+ Nội dung chính sách: Chú trọng khai thác mỏ than và kim loại, ngoài ra ngành công nghiệp phục vụ đời sống như điện, nước, bưu điện cũng lần lượt ra đời.

+ Hậu quả: Cuộc khai thác của Pháp làm xuất hiện nền công nghiệp thuộc địa mang yếu tố thực dân (phương thứcsản xuất tư bảnchủ nghĩa)

- Thương  nghiệp:

+ Nội dung chính sách: Pháp độc quyền thu thuế xuất nhập khẩu.

+ Hậu quả: Việt Nam trở thành thị trường độc chiếm của tư bản Pháp

-- Mod Lịch Sử 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 109 SBT Lịch Sử 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA