Be BI's Profile

Be BI

Be BI

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 0
Điểm 0
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (1)

  • Be BI đã đặt câu hỏi: bài 16 sử 9 Cách đây 4 tháng

    nêu những hoạt động cuả nguyên ái quốc ơ liên xô( 1923-1924). đánh giá vai trò của nguyeeanx ái quốc ở liên xô