Nhật Thúy's Profile

Nhật Thúy

Nhật Thúy

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 0
Điểm 0
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (1)

  • Nhật Thúy đã đặt câu hỏi: thương mại quốc tế tăng đã phản ánh Cách đây 4 tháng

    A nền kinh tế các nước trên thế giới quan hệ chặt chẽ, phụ thuộc lẫn nhau

    B tốc độ tăng trưởng kinh tế thế giới cao

    C thu nhậ quốc dân của tất cả các nước trên thế giới tăng

    D các công ti xuyên quốc gia đẩy mạnh hoạt động ở các nước đang phát triển