Xác định thời gian ngắn nhất của vật đi được

bởi phanh lee ngày 22/12/2017

một vật dao động điều hòa với biên độ A và chu kì bằng 1s.thời gian ngắn nhất đẻ vật đi từ vị trí có li độ x=0 đến vị trí có li độ x=A căn 2/2 là:

 A.1/16s     B.1/12s       C.1/8s       D.1/6s

 

Câu trả lời (1)

Gửi câu trả lời Hủy

 

Được đề xuất cho bạn

Các câu hỏi có liên quan