Tính giá trị của biểu thức sau bằng cách nhanh nhất

bởi truc lam ngày 16/04/2018

Tính giá trị của biểu thức sau bằng cách nhanh nhất:

a. M = 1000 - 999 + 998 - 997 +... + 4 - 3 + 2 -1

b. N = 1000 - 5 - 5 - 5 -... (có 20 số 5)

Câu trả lời (1)

 • a) M = 1000 - 999 + 998 - 997 + ... + 4 - 3 + 2 = 1

  \( = \underbrace {\left( {1000 - {\rm{ }}999} \right){\rm{ }} + {\rm{ }}\left( {998{\rm{ }} + {\rm{ }}997} \right){\rm{ }} + {\rm{ }}... + {\rm{ }}\left( {4{\rm{ }} - {\rm{ }}3} \right){\rm{ }} + ({\bf{2}}{\rm{ }} - 1)}_{500\,\,cap}\)

  = 1 X 500 = 500

  b) N = 1000 - 5 - 5 - 5 -.............. - 5 (có 20 số 5)

  \(= \underbrace {{\rm{ }}1000{\rm{ }} - {\rm{ }}\left( {{\rm{ }}5{\rm{ }} + {\rm{ }}5{\rm{ }} + {\rm{ }}5{\rm{ }} + {\rm{ }}.... + {\rm{ }}5} \right)}_{20\,so\,5}\)

  = 1000 - 5  x 20 = 1000 - 100 = 900

  bởi thanh hằng ngày 16/04/2018
  Like (0)
Gửi câu trả lời Hủy

 

Được đề xuất cho bạn

Các câu hỏi có liên quan