Tính giá trị của biểu thức sau bằng cách nhanh nhất

bởi truc lam ngày 16/04/2018

Tính giá trị của biểu thức sau bằng cách nhanh nhất:

a. M = 1000 - 999 + 998 - 997 +... + 4 - 3 + 2 -1

b. N = 1000 - 5 - 5 - 5 -... (có 20 số 5)

Câu trả lời (1)

 • a) M = 1000 - 999 + 998 - 997 + ... + 4 - 3 + 2 = 1

  \( = \underbrace {\left( {1000 - {\rm{ }}999} \right){\rm{ }} + {\rm{ }}\left( {998{\rm{ }} + {\rm{ }}997} \right){\rm{ }} + {\rm{ }}... + {\rm{ }}\left( {4{\rm{ }} - {\rm{ }}3} \right){\rm{ }} + ({\bf{2}}{\rm{ }} - 1)}_{500\,\,cap}\)

  = 1 X 500 = 500

  b) N = 1000 - 5 - 5 - 5 -.............. - 5 (có 20 số 5)

  \(= \underbrace {{\rm{ }}1000{\rm{ }} - {\rm{ }}\left( {{\rm{ }}5{\rm{ }} + {\rm{ }}5{\rm{ }} + {\rm{ }}5{\rm{ }} + {\rm{ }}.... + {\rm{ }}5} \right)}_{20\,so\,5}\)

  = 1000 - 5  x 20 = 1000 - 100 = 900

  bởi thu hằng ngày 16/04/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

 

Được đề xuất cho bạn

Các câu hỏi có liên quan