Hỏi đáp Toán Học Lớp 7

 • tìm nghiệm của đa thức sau

  2x2+5x

  /2x-7/-11

  Theo dõi (1) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Cho tam giác ABC cân tại A kẻ BD vuông goc với AC.CE vuông góc với AB (d thuộc AC,E thuộc AB) Gọi I à giao điểm của BI và CE....a)CM:  BD=CE     b)AI là phân giác của goc BAC   c)AI vuông góc với BC

  Theo dõi (2) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • A=|x+1|+5

   

  Theo dõi (1) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Cho tam giác ABC vuông tại A. Kẻ AH vuông góc BC. Kẻ HP vuông góc với AB và kéo dài để có PE = PH. Kẻ HQ vuông góc với AC và kéo dài để có QF = QH

  1. Chứng minh tam giác APE = tam giác APH, tam giác AQH = tam giác AQF
  2. Chứng E, A, F thẳng hàng và A là trung điểm của EF
  3. Chứng minh BE // CF
  4. Cho AH = 3cm, AC = 4cm. Tính HC, EF
  Theo dõi (1) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Cho tam giác ABC. Trên tia đối của tia BC lấy điểm E, trên tia đối của tia CB lấy điểm F sao cho BE = CF

  1. Chứng minh hai tam giác ABC và AEF có cùng trọng tâm G
  2. AG cắt BC tại M. Lấy H là trung điểm của AG. Nối EG cắt AF tại N. Lấy I là trung điểm của EG. Chứng minh IH // MN và IH = MN
  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Ôn tập chương III

  bởi Hồ Nhật Anh ngày 10/04/2018

  Cho tam giác ABC, trung tuyến AM. Trên tia đối của tia MA lấy điểm D sao cho MD=MA

  1. Chứng minh AB // CD và AB = CD; AC // BD và AC = BD
  2. Gọi E và F lần lượt là trung điểm của AC và BD; AF cắt BC tại I, DE cắt BC tại K

  Chứng minh: BI = IK = KC

   

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Toán hình lớp 7

  bởi Manhtan Nguyen ngày 10/04/2018

  Cho ΔABC cân tại A, gọi 2 điểm M,N lần lượt là trung điểm của AB và AC. Hai đoạn BN và CM cắt nhau tại G.

  a) Chứng minh AM=AN

  b) Trên tia đối tia NB, lấy điểm K sao cho NK=NG. Chứng minh ΔANG=ΔCNK. Từ đó suy ra AG//CK

  c) Chứng minh BG=GK

  d) Chứng minh: BC+AG>2GK

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Chứng tỏ rằng đa thức sau không có nghiệm.

  a) x^2 + 2x + 2            b) x^2 - 6x + 10             c) x^2 + 4x + 5          d) 2x^2 - 2x + 3

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Chỉ mình với các bạn ơi!

  Cho​ tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Trên tia BC lấy điểm D sao cho BD=BA. Đường vuông góc với BC tại D cắt AC tại E, cắt BA tại F. Chứng minh:

  a, Tam giác ABE=DBE.

  b, BE là đường trung trực của đọan AD.

  c, Tia BE là phân giác của góc ABC.

  d, Tam giác CEF là tam giác cân.

  e, BE vuông CF.

  f, HD< DC. 

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Toán Hình 7

  bởi Trần Thảo ngày 01/04/2018

  Cho △MNP cân tại M(góc NMP <90 độ)Kẻ ND⊥MP(D∈MP),PE⊥MN(E∈MN),ND và PE cắt nhau tại H

  a)Chứng minh ND=PE

  b)Chứng minh △NHP cân

  c)Chứng minh MH là đường trung trực của NP

  d)Trên tia ND lấy điểm K sao cho D là trung điểm của NK.So sánh góc MKN và góc MPE

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • M.n ơi giải giúp mình câu này vs

  Cho tam giác nhọn ABC có AB > AC, ba đường cao BD, CE và AF cắt nhau tại H. Lấy điểm M trên cạnh AB sao cho AM = AC. Gọi N là hình chiếu của M trên AC ; K là giao điểm của MN và CE.

  a/ Chứng minh hai góc KAH và MCB bằng nhau.

  b/ Chứng minh AB + CE > AC + BD.       

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Ai giúp em bài này với ạ

  Cho \(\Delta ABC\) có góc A nhỏ hơn 900. Vẽ ra ngoài tam giác ABC các tam giác vuông cân tại A là \(\Delta ABM\)\(\Delta ACN\).

  1. Chứng minh rằng: \(\Delta AMC = \Delta ABN\);
  2. Chứng minh: \(BN \bot CM\);
  3. Kẻ \(AH \bot BC (H \in BC)\). Chứng minh AH đi qua trung điểm của MN.
  Theo dõi (0) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy